Suomen antidopingsäännöstöä päivitettiin

Uusi sääntö selventämään kansainvälisen ja kansallisen lajiliiton roolia dopingrikkomusten käsittelyssä

Suomen antidopingsäännöstöä on päivitetty lisäämällä siihen uusi sääntö dopingrikkomusten käsit-telystä. Uusi antidopingsäännöstö tulee voimaan tänään.

– Muutos selkiinnyttää kansallisten liittojen menettelyä, kun suomalaisen urheilijan dopingrikko-muksen käsittely on siirretty kansainväliseltä liitolta kansalliselle. Samalla yhtenäistetään menettely kaikkien dopingrikkomusten käsittelyssä Suomessa, ADT:n pääsihteeri Pirjo Ruutu toteaa.

Suomen antidopingsäännöstöön nyt tehdyssä uudessa lisäyksessä todetaan, että ”Jos kansainvälinen urheilujärjestö on todennut suomalaisen urheilijan tai muun henkilön tehneen dopingrikkomuksen, mutta siirtänyt asian käsittelyn suomalaiselle, tähän säännöstöön sidotulle urheilujärjestölle, viimeksi mainitun järjestön on viivytyksettä ilmoitettava ADT:lle asian käsittelyn siirtämisestä noudattaen ADT:n vahvistamaa yleistä ohjeistusta. ADT käsittelee saamassaan ilmoituksessa tarkoitetun asian noudattaen soveltuvin osin tämän säännöstön määräyksiä.”

Nyt tehty lisäys Suomen antidopingsäännöstöön hyväksyttiin Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n yleiskokouksessa 30.11.2010.

Maailman antidopingsäännöstön 2009 mukaiseksi uudistettu Suomen antidopingsäännöstö 2009 tuli voimaan 1.1.2009. WADA:n hyväksymää säännöstöä on päivitetty vuosina 2009 ja 2010. Suomen antidopingsäännöstöä noudatetaan koko suomalaisessa järjestäytyneessä urheilussa.

Lisätietoja:
Kari-Pekka Tiitinen
ADT – puheenjohtaja
gsm: 040 556 9002