Kilpailumanipulaation tutkinta

Lajiliitot ovat keskeisessä roolissa kilpailumanipulaation tutkinnassa, koska mahdollinen sanktiointi tapahtuu liittojen kurinpidossa. SUEK toimii tarvittaessa tutkinnan apuna tai suorittaa tutkinnan itsenäisesti lajiliiton pyynnöstä. SUEK tai lajiliitto tekevät poliisille rikosilmoituksen, mikäli tutkinnan aikana selviää seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. 

Kilpailumanipulaatioepäily voi tulla ilmi tiedustelutiedon, poikkeuksellisen vedonlyöntikäyttäytymisen, vihjetiedon, kansainvälisen tiedonvaihdon tai muun vastaavan seikan kautta. Kilpailumanipulaatioyrityksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa urheilussa toimiva. Mikäli lajilla ei ole omia ilmoituskanavia, voi hyödyntää SUEKin internetsivuilta löytyvää ILMO-palvelua.

Tutkinnan aloittaminen

Aloitettaessa tiedustelu- tai tutkintavaihe kirjataan siitä tiedot raporttiin. Ne numeroidaan automaattisesti ja niistä näkee, kuka ilmoitti, milloin ja miten sekä mitä asia koskee. Ilmoituksen selosteosassa ovat sen hetkiset tiedot selvitettävästä asiasta tai tapahtumasta. Lisäksi selkiytetään, mitä SUEKilta odotetaan asiassa. Jokaisen tutkinnan keskeisenä periaatteena on syyttömyysolettama.

Alkutietojen analysointivaiheessa selvitetään, kuka tai ketkä ovat asianosaisia ja mitä sääntöjä tai periaatteita tutkintaan sovelletaan eli käytännössä, kattavatko säännöt tutkittavan asian. Tässä vaiheessa pyritään myös selvittämään, onko toimintaympäristössä joitakin erityispiirteitä tai onko aikaisempia vastaavia tapauksia. Samalla arvioidaan, kuinka kauan mahdollinen tutkinta kestää. 

SUEKin sisäisen prosessin mukaisesti päätetään tutkinnan aloittamisesta tai vaihtoehtoisesta käsittelytavasta, esimerkiksi rikosilmoituksesta. Samalla harkitaan ne tahot, keiden kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä. Kilpailumanipulaatiotutkinnan kannalta usein tärkeitä tahoja ovat kansainväliset yhteistyökumppanit. Prosessin kulku selvitetään asianosaisille mahdollisimman tarkasti, jos se on tutkintaa vaarantamatta mahdollista. Tutkinnan aloittamisesta ei ilmoiteta ulkopuolisille.

Tutkintavaihe

Varsinaisessa tutkintavaiheessa suoritetaan asianosaisten kuulemiset. Haastatteluista laaditaan haastattelumuistiot, joista käy ilmi, ketkä ovat olleet haastattelussa läsnä sekä missä ja milloin haastattelu on tehty. Henkilökohtaisten haastatteluiden lisäksi mahdollisia muita haastattelumuotoja ovat esimerkiksi puhelinhaastattelu tai sähköpostihaastattelu.

Haastatteluiden lisäksi kootaan kaikki muu asiaan liittyvä ja saatavilla oleva aineisto. Kilpailumanipulaatiotutkinnassa tärkeätä aineistoa ovat esimerkiksi vedonlyöntitiedot, ottelu- tai kilpailuvalvojien raportit sekä kuva- ja videotallenteet. Myös käytettävissä olevia tiedustelutietoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Jos rikosepäily nousee esille, asiasta tehdään rikosilmoitus. 

Tutkinnan päättäminen

Tutkinnassa kerätty aineisto kootaan yhteen ja tallennetaan sekä arkistoidaan SUEKissa. Tutkinta-aineistoon ei tehdä kurinpitotoimia ohjaavia johtopäätöksiä. Lopullinen tutkinta-aineisto toimitetaan lajiliitoille harkittavaksi mahdollisia kurinpitotoimenpiteitä varten. Lajiliittojen vastuulle jää aineiston toimittaminen asianosaisille ja liitot voivat pyytää heiltä asiaan liittyviä lisäselvityksiä tarpeen mukaan. Kurinpitoelimien ratkaisuista on mahdollista valittaa, kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, urheilun oikeusturvalautakuntaan.

SUEKin toistaiseksi voimassa olevan linjauksen mukaisesti tutkinta-aineistoa ei luovuteta muille tahoille, poikkeuksena toimivaltaisten viranomaisten tietopyynnöt.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.