Dopingrikkomusten käsittely

Toimenpiteet dopingrikkomusasioissa on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä ja Kansainvälisessä tulostenkäsittelystandardissa. Näiden mukaan rikkomusepäilyt käsittelee Antidopingasioiden kurinpitovaliokunta. Tutustu Suomen antidopingsäännöstöön huolella.

Dopingrikkomukset

Suomen antidopingsäännöstön 2021 mukaan dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
 • kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
 • olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
 • dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
 • dopingaineiden hallussapito
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
 • urheilussa kielletyn aineen antaminen urheilijalle
 • osasyyllisyys ja
 • kielletty yhteistoiminta.
 • Ilmoituksen tekijän pelottelu tai häneen kohdistetut kostotoimet.

Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen.

Valmentajaa tai muuta urheilijan tukihenkilöä eivät koske dopingin käyttöä, dopingtestiä tai yhteys- ja olinpaikkatietoja koskevat säännökset. Hän joutuu tutkittavaksi dopingrikkomuksesta, mikäli hän syyllistyy tekoon, joka on määriteltävissä säännöstön mukaan:

 • dopingvalvonnan tai -testin manipuloinniksi
 • dopingaineen hallussapidoksi
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittämiseksi 
 • urheilussa kielletyn aineen antamiseksi urheilijalle
 • kielletty yhteistoiminta
 • ilmoituksen tekijän pelottelu tai häneen kohdistetut kostotoimet.

Dopingrikkomuksia koskeva päätöksenteko ja muutoksenhaku

Dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta kuuluu 1.1.2021 lähtien Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle. Niissä tapauksissa, joissa urheilija ei ilmoituksen saatuaan määräaikaan mennessä kiistä sitä tai luopuu käsittelystä, päätös tehdään SUEKissa. Samoin päätös tehdään SUEKissa, mikäli urheilija tai muu henkilö myöntää rikkomuksen, josta seuraamuksena olisi tulossa neljän vuoden urheilun toimintakielto. Tässä nopean tunnustamisen tapauksessa rangaistukseksi määrätään kolmen vuoden toimintakielto.

Jos kansainvälinen urheilujärjestö on todennut suomalaisen urheilijan tai muun henkilön tehneen dopingrikkomuksen mutta siirtänyt asian käsittelyn suomalaiselle, tähän säännöstöön sidotulle urheilujärjestölle, viimeksi mainitun järjestön on viivytyksettä ilmoitettava SUEKille asian käsittelyn siirtämisestä noudattaen SUEKin vahvistamaa yleistä ohjeistusta.

SUEK käsittelee saamassaan ilmoituksessa tarkoitetun asian noudattaen soveltuvin osin tämän säännöstön määräyksiä.

Suomen antidopingsäännöstöön perustuvista päätöksistä haetaan muutosta Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta, mikäli hakijana on kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälisiä urheilutapahtumia koskevissa tapauksissa. Muita urheilijoita tai muita henkilöitä koskevissa tapauksissa muutosta voi hakea Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Kansainvälisten lajiliittojen päätöksistä haetaan muutosta niiden säännöstöjen edellyttämällä tavalla.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja ratkaisee, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää tarvittaessa seuraamukset.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan nimittää SUEKin vuosikokous. Kurinpitolautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan, kahden muun jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita. Kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava laillistettuja lääkäreitä sekä kolmen jäsenen on oltava huippu-urheiluun hyvin perehtyneitä asiantuntijoita. 

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.