Tutkinnalliset menetelmät antidopingtoiminnassa

Nykyaikaisessa antidopingtoiminnassa tutkinnalliset menetelmät ovat tiivis osa dopingvalvontaa. Tämä korostuu Suomen ja Maailman antidopingsäännöstöissä sekä Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa. Tutkinnan tarkoitus on hankkia yhtä lailla todisteita ja näyttöä sekä dopingrikkomuksesta että sitä vastaan osoittavista asioista.

SUEKin pitää tutkia perusteellisesti kaikki toimivaltaansa kuuluvat dopingrikkomukset sekä selvittää, onko dopingrikkomuksessa osallisena urheilijan tukihenkilö tai muita henkilöitä sekä varmistaa asianmukaisten seuraamusten toimeenpano. Erityinen selvitysvelvollisuus on tapauksissa, joissa alaikäisen urheilijan epäillään syyllistyneen dopingrikkomukseen tai joissa tukihenkilön urheilijoista useampi kuin yksi on syyllistynyt dopingrikkomukseen.

Tutkinnalliset menetelmät korostuvat tilanteissa, joissa epäillään dopingtestin välttelyä, testistä kieltäytymistä tai näytteen antamatta jättämistä. Myös olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti, dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys, kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito tai levittäminen tai levittämisen yritys, osasyyllisyys sekä kielletty yhteistoiminta ovat rikkomuksia, joissa hyödynnetään tutkinnallisia menetelmiä. Niitä käytetään lisäksi ja tarvittaessa esimerkiksi vihjetietojen käsittelemisessä tai kumoamattomien todisteiden, kuten tuomioistuinasiakirjojen, hankinnassa.

Haastattelut dopingrikkomusepäilyissä

SUEK suorittaa joissakin tapauksissa dopingrikkomuksesta epäillyn henkilön ja hänen tukihenkilöidensä haastattelut. Haastatteluiden tarkoituksena on tarkentaa rikkomukseen johtaneita olosuhteita ja dopingrikkomuksesta epäillyllä on mahdollisuus tarkentaa kirjallista vastinettaan. Asiaan liittyvät seikat ja yksityiskohdat käydään läpi niin, ettei myöhemmin asian käsittelyssä tulisi eteen uusia yllättäviä asioita, joiden selvittäminen voisi lykätä asian käsittelyä. 

Haastattelut pyritään tekemään henkilökohtaisesti, mutta ne voidaan tehdä myös puhelimitse tai sähköpostihaastatteluina. Henkilökohtaisesti tehdyt haastattelut tallennetaan ja kaikki haastattelut annetaan haastateltaville tarkistettavaksi ennen hyväksymistä. Haastateltavilla on mahdollisuus käyttää avustajaa tai tukihenkilöä ja jos kyseessä on vieraskielinen henkilö, on tilaisuudessa läsnä myös tulkki.

Tiedustelutiedot antidopingtoiminnassa

SUEK saa antidopingsäännöstön mukaisesti tarvittaessa ja tarkoituksenmukaisella tavalla kerätä, tallentaa, käsitellä ja julkaista urheilijoihin ja muihin henkilöihin liittyviä henkilötietoja, joita hyödynnetään myös dopingrikkomusten tutkimiseen. Tiedustelutiedon hankinnalla, analysoinnilla ja käsittelyllä avustetaan dopingrikkomusten paljastamisessa sekä tietoon perustuvan testaussuunnittelun ja kohdennetun testauksen toteuttamisessa. 

Urheilijoista tai heidän tukihenkilöistään ei kuitenkaan kerätä tai tallenneta satunnaisesti tietoja. Tiedonkeruun taustalla on aina epäily dopingrikkomuksesta tai jokin muu perusteltu syy. 

Kuka tahansa voi antaa vihjetietoja doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksista ILMO-palvelun kautta. SUEK perusti palvelun vuoden 2018 alusta ja vuoden 2019 aikana sitä laajennettiin koskemaan myös eettisiä rikkomuksia urheilussa.

Useimmat dopingrikkomusepäilyjä koskevat vihjeet annetaan tunnistautumattomina ja siksi niitä pitää arvioida kriittisesti tiedonantajan luotettavuuden ja tiedon oikeellisuuden kannalta. Uusia tietoja myös verrataan aiempiin tietoihin ja niiden hyödynnettävyyttä arvioidaan tarvittaessa esimerkiksi SUEKin testaustiimin kanssa, jonka jälkeen tehdään päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Käytännössä yksittäinen nimetön vihjetieto ei yleensä johda sellaisenaan toimenpiteisiin. Jos tiedon ympärille löytyy kuitenkin muuta epäilyä tukevaa tietoa, esimerkiksi Urheilijan biologisesta passista tai aiempia vihjeitä samasta asiasta tai henkilöstä, seurauksena voi olla esimerkiksi kohdennettu dopingtestaus. 

Muita tiedonlähteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisten julkiset asiakirjat. SUEK tarkistaa vähintään vuosittain Suomen tuomioistuimissa annetut dopingrikostuomiot ja vertaa tietoja dopingtestauksen alaiseen kilpaurheiluun, koska urheilijalla tai tämän tukihenkilöllä ei saa olla hallussaan mitään kiellettyä ainetta tai menetelmää, jonka tai joiden käyttäminen on kielletty myös kilpailun ulkopuolella. 

Tiedustelu- tai vihjetietoa voidaan jakaa ulkopuolisille, lähinnä poliisi- ja tulliviranomaisille sekä niille, jotka tarvitsevat tietoa tehtäviensä hoitamiseksi vain niissä tapauksissa, jotka liittyvät suoranaisesti antidopingtyöhön ja joihin on olemassa lailliset perusteet. Tietojen luovutukset kirjataan ja tallennetaan suojattuun tallennusalustaan. 

Kansainvälinen yhteistyö

Maailman antidopingtoimisto WADAn tiedustelu- ja tutkintaverkosto on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Verkosto mahdollistaa dopingrikkomusepäilyihin liittyvän luottamuksellisen tiedonvaihdon sekä muun yhteistyön eri maiden tutkintatoimintojen välillä, koska useimmilla verkoston jäsenillä on pitkä kokemus tiedustelu- ja tutkintatyöstä lainvalvontaviranomaisissa. SUEK on kuulunut verkostoon vuodesta 2017 lähtien.