Katsomoturvallisuus

Katsomoturvallisuus on yhteispeliä kaikkien tapahtumaan osallistuvien kesken. Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ensisijaisesti ohjein ja neuvoin varmistaa yleisötilaisuuksissa olevien henkilöiden turvallisuus ja viihtyvyys. Katsojien odotetaan käyttäytyvän asiallisesti  ja häiritsemättä muita kohtuuttomasti. Suomessa urheilutilaisuuksien turvallisuutta voidaan pitää yleisesti ottaen hyvänä. 

Yleisötilaisuuksien järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä, jonka täytyy tietää velvollisuutensa tapahtumaa ennen, sen aikana ja jälkeen turvallisen ja viihtyisän tapahtuman järjestämiseksi. Turvallisuus on laaja käsite, sisältäen yleisö-, palo-, rikos-, elintarviketurvallisuuden lisäksi ensiavun ja järjestyksenpidon.

Katsojana tapahtumassa

Yleisön velvollisuutena on käyttäytyä tapahtumissa asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen on kiellettyä ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Päihdyttävien aineiden tai vaarallisten esineiden tuominen tapahtumiin on kiellettyä. 

Myönteisen kannatuskulttuurin edistäminen on kaikkien etu. Katsomoturvallisuus ei rakennu ainoastaan riskienhallintaan tai turvallisuusjärjestelyihin. Kaikille katsojille, niin koti- kuin vieraskannattajille, suunnattujen palveluiden riittävyys ja ystävällinen asenne lisäävät tapahtuman viihtyisyyttä ja sitä kautta edistävät turvallisuutta. Kilpailutapahtumissa pitää kaikin mahdollisin keinoin vähentää vihamielistä ilmapiiriä.

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä erityisiä liikennejärjestelyjä, toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai, sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. 

Poliisi- ja pelastusajoneuvoille on taattava esteetön kulku heidän vaatimiinsa kohteisiin. Yleisötilaisuus on keskeytettävä tai määrättävä päättymään, jos jatkamisesta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä. Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus keskeyttää yleisötilaisuus tai määrätä se päättymään, jolleivat muut toimenpiteet ole osoittautuneet riittäviksi.

Riskikannattajat

Tietyt kannattajat tai kannattajaryhmät voivat nostaa tapahtuman riskitasoa. Riskikannattajaksi määritellään tunnettu tai tuntematon henkilö, joka tietyissä olosuhteissa saattaa muodostaa järjestyshäiriöiden tai epäsosiaalisen käyttäytymisen riskin joko suunnitellusti tai spontaanisti jalkapallotapahtumassa tai sen yhteydessä. Määritelmää voidaan soveltaa myös muihin urheilulajeihin. Tiedetään, että tällaiset ryhmät ovat sopineet ja järjestäneet tappeluita esimerkiksi jalkapallo- ja jääkiekko-otteluiden yhteyteen. 

On tärkeää, että viranomaiset ja tilaisuuksien järjestäjät pysyvät ajan tasalla ja pyrkivät estämään ennalta väkivaltaista käyttäytymistä. Yleiseen järjestykseen kohdistuva riski on dynaaminen, joten se voi kasvaa ja vähetä nopeasti tilanteen mukaan. Riskien laskemiseksi kannattajaryhmiin pitäisi saada yhteys ennakolta tietojen keräämiseksi heidän käytöksestään, aikeistaan, huolenaiheistaan, ongelmakysymyksistä ja kaikista muista heidän käyttäytymisensä kannalta tärkeistä seikoista. Kannattajien ja seurojen kommunikoinnin parantamiseksi on otettu joissakin lajeissa käyttöön SLO-henkilöt (Supporter Liaison Officer). He edistävät tiedonvaihtoa osapuolten välillä ja siten lisäävät tapahtuman viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.