Yleiset eettiset asiat

Lajiliitot ovat keskeisessä roolissa yleisten eettisten asioiden tutkinnassa, koska mahdollinen sanktiointi tapahtuu liittojen kurinpidossa. SUEK toimii tarvittaessa tutkinnan apuna tai suorittaa tutkinnan itsenäisesti lajiliiton pyynnöstä. SUEK tai lajiliitto voivat tehdä poliisille rikosilmoituksen, mikäli tutkinnan aikana selviää seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. 

Aloitettaessa tiedustelu- tai tutkintavaihe kirjataan siitä tiedot SUEKin passirekisteriin. Raportit numeroidaan automaattisesti ja niistä näkee, kuka ilmoitti, milloin ja miten sekä mitä asia koskee. Ilmoituksen selosteosassa ovat sen hetkiset tiedot selvitettävästä asiasta tai tapahtumasta. Lisäksi selkiytetään, mitä SUEKilta odotetaan asiassa.Jokaisen tutkinnan keskeisenä periaatteena on syyttömyysolettama.

Alkutietojen analysointivaiheessa selvitetään, kuka tai ketkä ovat asianosaisia ja mitä sääntöjä tai periaatteita tutkintaan sovelletaan eli käytännössä, kattavatko säännöt tutkittavan asian. Tässä vaiheessa pyritään myös selvittämään, onko toimintaympäristössä joitakin erityispiirteitä tai onko aikaisempia vastaavia tapauksia. Samalla arvioidaan, kuinka kauan mahdollinen tutkinta kestää. 

SUEKin sisäisen prosessin mukaisesti päätetään tutkinnan aloittamisesta tai vaihtoehtoisesta käsittelytavasta, esimerkiksi sovittelusta tai rikosilmoituksesta. Samalla harkitaan ne tahot, keiden kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä. Yleisten eettisten asioiden tutkinnassa käsiteltävät asiat ovat usein asianosaisten kannalta hyvin herkkiä, mikä on välttämätöntä ottaa huomioon tutkinnan kaikissa vaiheissa. Tutkinnan onnistuminen edellyttää asianosaisten valmiutta ja vapaaehtoisuutta käydä käsiteltävää asiaa läpi. Prosessin kulku selvitetään asianosaisille mahdollisimman tarkasti, jos se on tutkintaa vaarantamatta mahdollista. Tutkinnan aloittamisesta ei ilmoiteta ulkopuolisille.

Asianosaisia kuullaan haastatteluin

Varsinaisessa tutkintavaiheessa suoritetaan asianosaisten kuulemiset. Haastatteluista laaditaan haastattelumuistiot, joista käy ilmi, ketkä ovat olleet haastattelussa läsnä sekä missä ja milloin haastattelu on tehty. Henkilökohtaisten haastatteluiden lisäksi mahdollisia muita haastattelumuotoja ovat esimerkiksi puhelinhaastattelu tai sähköpostihaastattelu. 

Haastatteluiden lisäksi kootaan kaikki muu asiaan liittyvä ja saatavilla oleva aineisto. Yleisten eettisten asioiden tutkinnassa muuta aineistoa voivat olla esimerkiksi asianosaisten luovuttamat puhelin- tai muut datatiedot, seurojen hallituspöytäkirjat tai muiden toimielinten muistiot ja asiakirjat tai julkiset viranomaisasiakirjat. Jos täysi-ikäistä asianosaista koskevan tutkinnan aikana nousee esille rikosepäily, ensisijainen päätösvalta rikosilmoituksen tekemisestä on asianosaisella. Alaikäisen asianosaisen kohdalla, tapahtumasta riippuen, toimimisvelvollisuus voi olla kaikilla niillä, joiden tietoon rikosepäily on tullut.

Kurinpitotoimet lajiliitoista

Tutkinnassa kerätty aineisto kootaan yhteen ja tallennetaan sekä arkistoidaan SUEKissa. Tutkinta-aineistoon ei tehdä kurinpitotoimia ohjaavia johtopäätöksiä. Lopullinen tutkinta-aineisto toimitetaan lajiliitoille harkittavaksi mahdollisia kurinpitotoimenpiteitä varten. Lajiliittojen vastuulle jää aineiston toimittaminen asianosaisille ja liitot voivat pyytää heiltä asiaan liittyviä lisäselvityksiä tarpeen mukaan. Kurinpitoelimien ratkaisuista on mahdollista valittaa, kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, urheilun oikeusturvalautakuntaan.

SUEKin toistaiseksi voimassa olevan linjauksen mukaisesti tutkinta-aineistoa ei luovuteta muille tahoille, poikkeuksena toimivaltaisten viranomaisten tietopyynnöt.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.