UNESCO

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO myötävaikuttaa rauhan rakentamiseen, köyhyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen ja kulttuurienväliseen vuoropuheluun edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla. UNESCOlla on myös tärkeä rooli kansainvälisessä antidopingtoiminnassa.

UNESCOn kansainvälisen antidopingsopimuksen tavoitteena on edistää taistelua dopingia vastaan ja ehkäistä dopingin käyttöä. Tämä maailmanlaajuinen, valtioiden välinen sopimus tuli voimaan vuonna 2007. Sen on ratifioinut lähes 190 maata, jotka ovat samalla sitoutuneet yhtenäisen kansainvälisen antidopingtoiminnan edistämiseen.

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen toteutus

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen hyväksyneet valtiot sitoutuvat WADAn laatiman Maailman antidopingsäännöstön periaatteisiin ja tukemaan WADAn toimintaa. Valtiot sitoutuvat järjestämään antidopingtoimintaa omassa maassaan. Sopimuksen noudattamista seurataan sopimuksen jäsenvaltioiden raportoinnin kautta.

UNESCO myös tukee antidopinghankkeita perustamansa rahaston kautta. Perustamisensa jälkeen rahasto on mahdollistanut yli 200 antidopingprojektin toteutuksen eri puolilla maailmaa.

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen ratifiointi Suomessa

Suomessa eduskunta hyväksyi UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen 4.12.2006. Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tuli voimaan 1.2.2007.