Julkaisusarja

SUEK perusti vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka tarkoituksena jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. Urheilun eettisiä asioita tarkastelevien tutkimusten ja selvitysten kautta saadaan uutta tietoa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi. Toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa eettisesti entistä kestävämmän ja turvallisemman urheilukulttuurin luomiseksi. 

Julkaisusarjan selvityksissä ja katsauksissa paneudutaan mahdollisimman kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvien sisältöjen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta laaja-alaisesti urheilun eettisistä asioista

Julkaisut on suunnattu urheilutoimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille. Kattavien aiheiden myötä luettavaa löytyy myös urheilun ulkopuolisille toimijoille. 

Julkaisut

Katsaus urheilun monimuotoiseen korruptioon 7/2022

Urheilu on yksi korruption erityisistä riskialueista yhteiskunnassa ja sen erinäiset muodot ilmenevät huippu-urheilusta ruohonjuuritason toimintaan saakka. Korruptiota ei ole Suomessa kriminalisoitu erillisellä lainsäädännöllä, vaan tekojen rikosoikeudellinen rangaistavuus perustuu usean eri lain muodostamaan kokonaisuuteen, jonka sääntelyala tulee tarpeen mukaan sovellettavaksi myös liikunta- ja urheilukulttuuriin liittyvissä korruptiotapauksissa.

Katsaus urheilun monimuotoiseen korruptioon -julkaisu valottaa kattavasti urheilun korruption vaihtelevia muotoja, niiden käsitteellisiä ulottuvuuksia sekä ilmiön historiallisia kytköksiä ja taustasyitä. Lisäksi julkaisussa tuodaan esille kirjallisuuteen perustuvia toimenpiteellisiä näkökulmia korruptionvastaiseen työhön ja ilmiön torjuntaan liikunnan ja urheilun kulttuurisessa piirissä. Tietopaketti on suunnattu liikunta- ja urheilualan toimijoille, järjestöille sekä kaikille niille henkilöille, joita käsiteltävä aihe koskettaa tai kiinnostaa.

Selvitys urheilutapahtumien sopimusperusteisesta porttikieltojärjestelmästä 6/2022

Sisäministeriön työryhmän laatimassa raportissa esitettiin jo vuonna 2012, että Suomessa on tarve ketterälle ja hyvinkin nopealla aikataululla toteutettavalle tapahtumajärjestäjän ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen perustuvalle porttikieltojärjestelmälle. Porttikieltojärjestelmällä on tarkoitus vastata niihin yleisimpiin häiriökäyttäytymisen muotoihin, joita urheilukatsomossa esiintyy.

Selvitys urheilutapahtumien sopimusperusteisesta porttikieltojärjestelmästä -julkaisun tarkoituksena on kartoittaa, mahdollistaako Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö urheilutapahtumia koskevan sopimusperusteisen porttikieltojärjestelmän toteuttamisen. Selvityksen tausta pohjautuu sisäministeriön raportin johtopäätöksille.

Dopingista antidopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan 5/2021

Dopingin käyttö on ilmiönä vanha. Perusteet useille käytössä oleville toimintatavoille pohjautuvat menneeseen ja ovat antaneet hyvät lähtökohdat Maailman antidopingsäännöstön luomiselle. Säännöstö toimii antidopingjärjestelmän pohjana ja sen avulla varmistetaan toiminnan yhdenmukaisuus, kehittäminen, ylläpitäminen ja noudattamisen seuranta maailmanlaajuisesti.

Dopingista antidopingiin. Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan käsittelee Maailman antidopingsäännöstön sekä sen alaisen Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin säännöstöuudistusten yhteydessä tehtyjä keskeisiä muutoksia ja niiden vaikutuksia dopingvalvontaan Suomessa. Selvityksessä otetaan huomioon myös muutosten kansainvälisiä vaikutuksia sekä vaikutuksia urheilijoihin.

Selvitys luo läpinäkyvyyttä kansalliseen dopingvalvontaan ja havainnollistaa keinoja, joilla puhdasta urheilua ja urheilijoiden yhdenvertaisuutta edistetään. Selvitys on tarkoitettu kaikille antidopingtoimintaan linkittyville urheilutoimijoille, urheilijoille ja aiheesta kiinnostuneille.

Sopimaton lopputulos? Selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta 4/2019

Kilpailumanipulaatiosta on muodostunut merkittävä maailmanlaajuinen uhka urheilulle. Sopimaton lopputulos? Selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta on ensimmäinen kotimainen julkaisu kilpailumanipulaation torjumiseksi. Selvityksessä käsitellään laaja-alaisesti kilpailumanipulaation taustalla vaikuttavat voimat: korruptio, järjestäytynyt rikollisuus sekä kansainvälisten vedonlyöntimarkkinoiden kasvu. Julkaisussa kuvataan perusteellisesti kilpailumanipulaation olemus, vaikutukset ja sen eri muodot. Lisäksi julkaisussa käsitellään kilpailumanipulaatioon liittyvät riskitekijät, lainsäädäntö sekä keinot ilmiön ennaltaehkäisyyn. Selvityksen lopussa esitellään käytännön toimenpiteitä, ohjeita liitto- ja järjestötoimijoille sekä urheilijoille kilpailumanipulaation torjumiseksi.

Selvitys pohjautuu viimeisimpään kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen sekä asiantuntijanäkemyksiin. Sen tarkoituksena on toimia tietolähteenä ja käytännön työkaluna kaikille urheilun parissa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille.

Tutkimuskartoitus urheilun eettisistä kysymyksistä. Katsaus kansainvälisiin tietokantoihin 3/2019

Digitalisoitumisen ohella urheilun globalisoituminen, ammattimaistuminen ja taloudellinen kasvu lisäävät sekä muuttavat myös eettisten ilmiöiden määrää ja sisältöä. Nämä vaikuttavat tutkimuksiin. Tässä julkaisussa jäsennetään urheilun eettisiä asioita koskevaa tutkimusta analysoimalla kansainvälisissä tutkimusviitetietokannoissa julkaistuja tietoja.

Tavoitteena on selvittää tutkimuksen määrää sekä tarkastella niiden aihepiirejä. Analyysi kohdistettiin kolmelle osa-alueelle: katsomoturvallisuuteen, kilpailumanipulaatioon ja hyvään hallintoon, jotka sisältävät myös urheiluun liittyvän korruption ja huliganismin. Tavoitteena on myös löytää hyviä ja innostavia tutkimusesimerkkejä alan suomalaiselle tutkimustoiminnalle. Lisäksi aineiston analyysi antaa mahdollisuuden tutkimusongelmien ja käsitteiden tarkastelemiseen.

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto Katsaus häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon liikunnan ja urheilun näkökulmasta 2/2018

Kiusaaminen on yksi merkittävimmistä sosiaalipoliittisista ja kansanterveydellisistä ongelmista maassamme. Tämän katsauksen tarkoituksena on paneutua mahdollisimman kattavasti viimeisimpään häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon etenkin liikunnan ja urheilun näkökulmasta.

Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvan katsauksen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta pitkälti sensitiivisistä ja vaietuistakin aihealueista. Käsillä oleva katsaus tarjoaa tietoa esimerkiksi yhteiskunnassa ja urheilumaailmassa tapahtuvan häirinnän ja kiusaamisen yleisyydestä sekä sen luonteesta ja vaikutuksista. Lisäksi julkaisussa esitetään käytännön työkaluja sekä toimenpide-ehdotuksia näiden ilmiöiden käsittelyyn ja torjuntaan.

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto -julkaisu on suunnattu etenkin liikunta- ja urheilualan toimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta myös kaikille niille henkilöille, joita käsiteltävät aihealueet koskettavat tai kiinnostavat.

Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa 1/2017

Suomea on yleisesti pidetty yhtenä maailman edistyneimmistä valtioista sukupuolten välisen tasa-arvon saralla. Tasa-arvo on ollut demokratian ja hyvinvoinnin rinnalla keskeisimpiä kulmakiviä länsimaisen oikeus- ja sivistysvaltion rakentumisessa. Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa on käsitelty ja tutkittu Suomessa.

Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa yksiin kansiin yli 200:n aihetta käsittelevän selvityksen ja tutkimuksen tärkeimmät havainnot. Tietopaketti on tarkoitettu liikunta- ja urheilualan järjestöille ja muille toimijoille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi liikunta- ja urheilukulttuurissa.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.