Publikationsserien

FCEI grundade 2017 sin egen publikationsserie vars mål är att sprida och förmedla information om idrottsetiska teman. Genom undersökningar och utredningar som behandlar idrottsetiska frågor får man ny information för grund för beslutsfattandet och den samhälleliga dialogen. Syftet med verksamheten är att påverka etiskt för att skapa en hållbarare och tryggare idrottskultur. 

Publikationsseriens utredningar och översikter behandlar så mångsidigt som möjligt de senaste forskningsresultaten ur ett idrottsperspektiv. Syftet med innehållet som baserar sig på tvärvetenskapliga, internationella och nationella forskningsresultat är att öka kunskapen om idrottsetiska frågor bland idrottsaktörer på ett omfattande sätt.

Publikationer riktar sig till idrottsaktörer, organisationer, beslutsfattare och myndigheter. Genom mångsidiga ämnen hittas läsning även för aktörer utanför idrottssamhället. 

Publikationer

Sopimaton lopputulos? (Omanipulerat resultat?) Utredning om bekämpning av manipulation av idrottstävlingar 4/2019

Utredningen är en konkret del av helheten med anknytning till bekämpning av tävlingsmanipulation. Syftet med utredningen är att vara en informationskälla och ett praktiskt verktyg för alla som verkar inom idrott eller är intresserade av temat. Utredningen behandlar mångsidigt krafterna bakom tävlingsmanipulation: korruption, organiserad brottslighet samt den internationella vadslagningsmarknadens tillväxt. 

Publikationen beskriver grundligt tävlingsmanipulationens natur, inverkan, och dess olika former. Dessutom behandlar utredningen risker med anknytning till tävlingsmanipulation, lagstiftning och medel för förebyggande av fenomenet. I slutet av utredningen presenteras praktiska åtgärder, anvisningar för förbunds- och organisationsaktörer samt idrottare för bekämpning av tävlingsmanipulation. Utredningen grundar sig på den senaste internationella och inhemska forskningslitteraturen samt experters åsikter. 

Bekämpning av tävlingsmanipulation är ett av FCEI:s mest centrala verksamhetsområden. FCEI försvarar idrottsreglerna och principerna för rättvist spel samt ansvarar för sin del för att statsfördraget om bekämpning av tävlingsmanipulation verkställs i Finland. FCEI hjälper myndigheterna att bekämpa brottslighet i anslutning till tävlingsmanipulation. FCEI:s verksamhet försvarar indirekt också oberoende och laglig verksamhet inom idrottsvadslagning. Målet med verksamheten är att aktörerna inom idrotten är medvetna om hotet om tävlingsmanipulation och om de olika sätten att bekämpa manipulation. Effektiva åtgärder vidtas för att minska möjligheterna till internationell brottslighet inom internationell idrottsvadslagning i Finland. Tävlingsmanipulation hör inte samman med idrott.

Forskningskartläggning om idrottsetiska frågor. Översikt över internationella databaser 3/2019

Forskning över idrottsetiska frågor växer snabbt för närvarande. Förklaringen är den växande tvärvetenskapligheten, eftersom nya vetenskapsområden och forskare bringar publiceringskraft. Nya metoder och kunskaper skapar också nya specialfrågor och forskningsinriktningar som fortfarande ökar antalet publikationer. De fenomen som traditionellt intresserar samhällsvetare verkar nu intressera även forskare i andra områden. Utöver digitaliseringen ökar och förändrar idrottens globalisering, professionalisering och ekonomiska tillväxt även mängden av och innehållet i etiska fenomen. Detta påverkar forskningen. Till exempel var tävlingsmanipulation tidigare närmast en underkategori av den traditionella korruptionen inom idrott, nu har dess mekanismer och möjligheter förändrats grundligt på grund av globala internetbaserade online-spel. 

Publikationen strukturerar forskning över idrottsetiska frågor genom att analysera uppgifter som publicerats i internationella forskningsreferensdatabaser. Målet är att utreda antalet undersökningar och undersöka deras ämnesområden. Analysen som gjordes 2018 inriktades på tre delområden: läktarsäkerhet, tävlingsmanipulation och bra förvaltning, som omfattar också korruption och huliganism inom idrott. Doping, som är ett av de mest synliga idrottsetiska fenomenen, omfattas inte av den här publikationen. FCEI genomför en separat analysutredning över dopingundersökningar. 

Sökningar inriktades på fyra internationella databaser eller databasfamiljer vars material omfattar hundratals miljoner referenser till olika textkällor. Databaserna är Scopus, Web of Science (WoS), ProQuest Central och Sportdiscus som fokuserar på idrottspublikationer. 

Det analyserade materialet visar tydligt att undersökning av idrottsetiska frågor inte längre grundar sig så kraftigt på samhällsvetenskaper som tidigare. Området har blivit tvärvetenskapligt, vilket också har ökat undersökningskapacitet. Tvärvetenskaplighet kan ändå orsaka forskningsområdets fragmentering. Samhällsvetare, rättsvetare, ekonomer och medicinska experter kan undersöka samma fenomen utan att diskutera med varandra. 

I ett tvärvetenskapligt tillstånd visar idrottsetiska frågor sig enhetliga endast i en separat konstruktion, såsom i den här utredningen. Mer utvecklade tillstånd kan vara en dialogbaserad tvärvetenskaplig verksamhet och en tvärvetenskaplig verksamhet som särskilt förebådar ett nytt vetenskapsområde. Den dialogbaserade tvärvetenskapligheten är nödvändig även vid utveckling av forskning av idrottsetiska fenomen. 

Forskningskartläggningen genomfördes genom samarbete mellan FCEI och Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU.

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto (Att tiga är inget alternativ) En översikt över forskningsresultaten om trakasserier och mobbning ur motionens och idrottens perspektiv 2/2018

Att tiga är inget alternativ-publikationen är en översikt över de senaste forskningsresultaten om trakasserier och mobbning i samhället särskilt ur motionens och idrottens perspektiv. Den beskrivande litteraturöversikten som baserar sig på tvärvetenskapliga, internationella och nationella forskningsresultat fördjupar sig mångsidigt i flerdimensionella trakasseri- och mobbningsfenomen. Översikten behandlar trakasserier och mobbning i samhället och i idrottsvärlden, fenomenets allmänhet, natur och inverkan. Dessutom presenterar publikationen praktiska medel och föreslagna åtgärder för behandling och bekämpning av dessa fenomen. 

Översikten börjar med universell beskrivning av trakasseri- och mobbningsfenomen. De första kapitlen grundar sig på tvärvetenskaplig behandling av vad som är trakasserier och mobbning. Dessa fenomen behandlas bland annat genom lagstiftning och individuellt välbefinnande. Ett annat intresse är miljöerna där trakasserier och mobbning sker.

Befolkningsförbundets nya enkät ger omfattande information om skolvärlden och arbetslivet. Från universell behandling går översikten till behandling av trakasserier och mobbning i idrotts- och motionskontext. På grundval av internationell forskningslitteratur beskrivs båda fenomenens allmänhet och särdrag inom idrottsvärlden. I slutet av publikationen presenteras på grundval av forskningslitteratur praktiska verktyg, åtgärder och tankar på hur idrotts- och motionssektorns aktörer kan förebygga mobbning och trakasserier.

Samalla viivalla? (På samma linje?) Utredning om jämställdhet och likabehandling inom motionen och idrotten i Finland 1/2017

I utredningen undersöker man hur jämställdhet och likabehandling har behandlats och undersökts inom motionen och idrotten i Finland. På samma linje? Utredning om jämställdhet och likabehandling inom motionen och idrotten i Finland är en beskrivande litteraturöversikt som samlar på ett och samma ställe de viktigaste resultaten av över 200 utredningar och undersökningar om detta ämne. Informationspaketet är avsett för motions- och idrottsorganisationer och andra aktörer, beslutsfattare och myndigheter. Det ger väl avvägd information som stöd för till exempel påverkansarbete, kommunikation och strategisk planering.