Idrottarens rättshjälp

Genom Idrottsrättsliga föreningens rättshjälpssystem är det möjligt att få ett rättsbiträde för behandlingen av misstanke om dopingförseelse. Systemet omfattar privatpersoner (idrottare och stödpersoner) till vilka FCEI skickat meddelande eller begäran om utredning av misstanke om dopingförseelse som gäller dem. Man kan få rättshjälp bara för de dopingförseelser som handläggs i Finland.

Rättshjälpssystemet inleddes 1.2.2019. Bakom systemet är Europarådets rekommendation om detta 20.2.2017 (Recommendation on ensuring the independence of hearing panels and promoting fair trial in anti-doping cases). Samma år började FCEI kartlägga en lämplig aktör som skulle kunna fungera som biträde för de personer som misstänks för dopingförseelser. Idrottsrättsliga föreningen var ett naturligt val som denna aktör. Den införde systemet efter att ha fått stöd för det från Undervisnings- och kulturministeriet.  

Syftet

Syftet med idrottarnas rättshjälpssystem är att ge de idrottare och andra privatpersoner som misstänks för en dopingförseelse möjlighet att till rimlig kostnad använda ett biträde med tillräcklig juridisk sakkunnighet vid hanteringen av dopingförseelsen vid Disciplinnämnden för antidopingärenden. Detta säkerställer att handläggning av dopingförseelse är rättvis och jämlik för alla parter.

Idrottaren kan använda ett biträde redan innan det ärende som gäller dopingförseelsen blir anhängigt i disciplinnämnden om FCEI har skickat en begäran om utredning som gäller den misstänkta dopingförseelsen till idrottaren eller annan person som är berättigad till biträde och om det är möjligt att ärendet går till disciplinnämnden (till exempel ett positiv A-prov vid dopingkontroll).

Rättshjälpssystemets verksamhet 

Den som är intresserad av att få ett biträde ska kontakta Idrottsrättsliga föreningen. Föreningen skickar en förteckning över tillgängliga biträden till den person som är berättigad till biträde efter att personen har betalat självriskandelen av 100 euro till föreningens konto.

Efter det kan den som misstänks för dopingförseelse välja från förteckningen det biträde som han eller hon vill och kontakta biträdet för att sköta ärendet. 

Biträdets uppdrag avslutas efter det att disciplinnämnden för antidopingärenden har fattat sitt beslut i ärendet. Man kan inte få rättshjälp via systemet för att överklaga beslut till Idrottens rättsskyddsnämnd.