Dopingövervakning

FCEI ansvarar för den nationella dopingövervakningen i Finland. Målet för dopingövervakning är att förebygga användning av doping och upptäcka dopingförseelser. Dopingövervakningen är systematisk, omfattande och högklassig.

Dopingövervakningen är det första och enda delområdet i det etiska arbetet inom idrotten som har ett godkänt internationellt regelverk. Idrottssektorn övervakar själv att detta regelverk iakttas. Vid dopingövervakningen iakttas antidopingregelverket, internationella standarder och tekniska dokument. Dopingövervakningen gäller alla som medverkar i den organiserade idrotten.  

Dopingövervakningen omfattar dopingkontrollverksamhet, vilket betyder att urin- och blodprover tas vid och utanför tävlingar. Dopingövervakningen omfattar också långtidsuppföljning av idrottare med hjälp av idrottares biologiska pass och vistelserapporteringssystemet, samt samarbete och informationsutbyte bland annat med olika antidopingorganisationer, tullen och polisen. Dessutom hör långtidsförvaring (10 år) och omanalys av prover till övervakningsmetoderna.  

Dopingövervakningen omfattar kontrollplanering, provtagning, provhantering, laboratorieanalys, resultathantering, behandling av dopingförseelser och utdömande av påföljder samt eventuell ändringssökning. Dessutom omfattar övervakningen utredningsmetoder och de redan nämnda metoderna för långtidsuppföljning: idrottarens biologiska pass och testningspoolsystemet.

Syftet med dopingövervakningen är att:

  • förhindra användningen av hälsovådliga och/eller prestationshöjande substanser och metoder,
  • trygga idrottarnas rätt till ren och ädel tävlan,
  • försvara rättvisan och pålitligheten inom idrotten i framtiden samt
  • respektera etiken inom idrott och medicin.

Den internationella standarden för kontrollverksamhet och utredning

FCEI iakttar WADA:s internationella standard för kontrollverksamhet och utredning. Standarden säkerställer kvaliteten, pålitligheten och enhetligheten för dopingövervakning på såväl nationell som internationell nivå. Dessutom iakttar FCEI kvalitetsledningssystemet ISO 9001 i sin dopingkontrollverksamhet.

Dopingkontroller utförs i Finland av FCEI, Världsantidopingbyrån WADA och de internationella specialidrottsförbunden. Även nationella specialidrottsförbund kan beställa dopingkontroller från FCEI. Dessutom kan finländska idrottare testas utomlands av antidopingorganisationen i landet som idrottaren befinner sig i. Proven analyseras i laboratorier som har auktoriserats av WADA.

Kaksi näytepulloa

Dopingkontroll

Dopingkontroller utförs i Finland av FCEI, Världsantidopingbyrån WADA och de internationella specialidrottsförbunden. Även nationella specialidrottsförbund kan beställa dopingkontroller från FCEI. Dessutom kan finländska idrottare testas utomlands av antidopingorganisationen i landet som idrottaren befinner sig i.

Läs mera
Dopingtestipulloja laboratoriossa

Testningspoolen

Testningspoolen avser en grupp elitidrottsutövare som utses av antidopingorganisationen och som är en särskild målgrupp för dopingkontroller och är skyldig att anmäla sina vistelseuppgifter.

Läs mera
Valmentaja ja miekkailija

Anvisningar för tävlingsarrangörer

Dopingkontrollerna utförs även vid tävlingar i regel utan förhandsanmälan, utom vid stora mästerskap där dopingkontrollerna är obligatoriska till exempel enligt det internationella specialidrottsförbundets regler.

Läs mera
SUEK laboratorio

Utredningsmetoder i antidopingverksamhet

I den moderna antidopingverksamheten är utredningsmetoder en betydande del av dopingövervakningen. Detta betonas i Finlands antidopingregelverk, Världsantidopingkoden och den Internationella kontroll- och utredningsstandarden. Syftet med utredningen är att få bevis såväl för som mot en dopingförseelse.

Läs mera
Lähikuva juoksuradasta

Dopingkontrollanter

Dopingkontrollanterna utför dopingkontroller på uppdrag av antidopingorganisationerna. FCEI utbildar och auktoriserar dopingkontrollanter.

Läs mera
Näytepulloja laboratoriossa

Dopingkontrollstatistik

FCEI publicerar årligen en dopingkontrollstatistik i enlighet med kraven i Världsantidopingkoden. I den publicerade dopingkontrollstatistiken finns antalet dopingkontroller inom det nationella kontrollprogrammet per gren.

Läs mera
Antidoping toiminan laboratorio

Antidopingverksamhetens historia

Den internationella dopingövervakningen startade år 1928. Den första antidopingorganisationen i Finland grundades år 1984. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf inledde sin verksamhet 2016.

Läs mera