Sexuella och könsrelaterade trakasserier på grund av kön

Kvinnor och sexual- och könsminoriteter är enligt studier särskilt utsatta för osakligt bemötande och trakasserier inom idrott. Bakom fenomenet finns såväl den binära könsordning som upprätthålls inom idrotten som den maskulina dominans som råder i idrottsvärlden. FCEI producerar information om ämnet med hjälp av utredningar och undersökningar.

Enligt jämställdhetslagen avser sexuella trakasserier någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som kränker en persons psykiska eller fysiska integritet. Enligt den jämställdhetsbarometer som social- och hälsovårdsministeriet har publicerat är de vanligaste formerna av sexuella trakasserier förolämpande dubbeltydiga skämt, oförskämt tal och olämpliga kommentarer om kropp eller sexualitet. Med trakasserier på grund av kön avses någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och som skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom idrotten

Enligt studier förekommer trakasserier och utnyttjande överallt inom idrotten, men särskilt kvinnliga idrottare, barn och ungdomar, funktionshindrade idrottsutövare samt sexuella minoriteter och könsminoriteter är i riskzonen. Sexuella trakasserier förekommer inom idrotten som verbala och icke-verbala trakasserier, såsom störande kommentarer, blickar och gester. Trakasserier kan också vara fysiska, till exempel oönskad beröring. I sin allvarligaste form kan trakasserier uppfylla kännetecknen för ett sexualbrott. I ljuset av den senaste tidens forskning gör såväl medidrottare som tränare sig skyldiga till trakasserier. Även sociala medier spelar en betydande roll i sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. 

FCEI:s roll

FCEI har till uppgift att producera information om etiska fenomen inom idrotten och lyfta upp dem till diskussion. Målet är att fenomenen ska identifieras och att idrottsgemenskapen ska utnyttja den kunskap som tagits fram när verksamhetsmodeller för att stärka en etiskt hållbar idrottskultur utvecklas.

År 2018 publicerade FCEI forskningsöversikten Vaikeneminen ei ole vaihtoehto (Att tiga är inget alternativ), där man samlade in senaste internationella forskningsdata om trakasserier och mobbning inom motion och idrott. FCEI har på uppdrag av specialidrottsförbunden även gjort utredningar sedan år 2018 om huruvida eventuella sexuella och könsrelaterade trakasserier eller mobbning förekommer inom idrottsgrenarna. År 2020 utförde FCEI undersökningen Trakasserier inom finländsk tävlingsidrott, som gav landspecifik information om förekomsten av fenomenet och fenomenets mångfald. Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön behandlades också i undersökningen Idrottares positiva och negativa erfarenheter inom finsk tävlingsidrott, som publicerades 2022.