Gruppen mot tävlingsmanipulation

Enligt artikel 13 i Europarådets konvention om kampen mot manipulering av idrottstävlingar ska den avtalsslutande parten fastställa en nationell aktionsgrupp (National plattform). Undervisnings- och kulturministeriet har inrättat en aktionsgrupp för perioden 2023–2027. Den nationella aktionsgruppen, som leds av FCEI, bereder bland annat en nationell lägesbild och handlingsplan mot tävlingsmanipulation.

Aktionsgruppen ska, i enlighet med nationell lagstiftning, bland annat

  • fungera som informationscentrum där information som är viktig för kampen mot manipulation av idrottstävlingar samlas och sprids till relevanta organisationer och myndigheter
  • samordna kampen mot manipulation av idrottstävlingar
  • ta emot, sammanställa och analysera information om oregelbunden och misstänksam vadslagningsaktivitet kring idrottsevenemang som äger rum inom den avtalsslutande partens jurisdiktion och vid behov utfärda varningar
  • tillhandahålla information om eventuella överträdelser av de lagar och andra författningar som avses i denna konvention till myndigheter eller idrottsorganisationer och/eller vadslagningsoperatörer
  • samarbeta med alla aktörer och relevanta myndigheter på nationell och internationell nivå, inberäknat andra medlemsstaters nationella aktionsgrupper.

Delegationen för idrottsetiska frågor vid undervisnings- och kulturministeriet lade vid sitt möte den 27.4.2020 enligt konventionens bestämmelser fram ett förslag på vilka aktionsgruppen ska bestå av. FCEI är ordförande för den nationella aktionsgruppen. Aktionsgruppens medlemmar kommer från Finlands fotbollsspelarförening, Centralkriminalpolisen, Polisstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Helsingfors, Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands bollförbund, Finlands olympiska kommitté och Veikkaus.

Verksamheten i det informella nätverket av nationella aktionsgrupper mot tävlingsmanipulation, Group of Copenhagen, samordnas av ett sekretariat som inrättats av Europarådet.

Group of Copenhagen är ett informellt nätverk av nationella aktionsgrupper mot tävlingsmanipulation i länder som undertecknat konventionen mot manipulation av idrottstävlingar och vars verksamhet samordnas av ett sekretariat som inrättats av Europarådet.