Antidopingutbildning

Syftet med utbildningen är att säkerställa att alla idrottsaktörer har nödvändig och aktuell information om antidopingfrågor. Idrottsaktörerna har förbundit sig till rent spel och främjar aktivt ren idrott. Idrottarna tar medvetna beslut för ren idrott och man begår inte dopingförseelser av misstag. Syftet är att idrottaren bekantar sig med antidopingverksamhet i första hand genom utbildning.

FCEI:s antidopingverksamhet regleras av UNESCO:s antidopingavtal och Europarådets konvention. Utbildningsverksamhet styrs för del av antidopingfrågor Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk och den internationella utbildningsstandarden som gäller samtliga länder och trädde i kraft i början av 2021. De ovannämnda regelverken och standarden förpliktar idrottarna, idrottarnas stödpersoner, specialidrottsförbunden och olympiska och paralympiska kommittéerna att förbinda sig till antidopingverksamheten och stödja den med deras egna åtgärder, såsom effektiv utbildning och kommunikation. Idrottare och deras stödpersoner har rätt att få aktuell information om antidopingfrågor så att de vet och förstår vad de är förbundna till. 

Varje idrottsaktör har rättigheter och ansvar som budbärare för ren idrott. FCEI samarbetar aktivt med olika idrottsaktörer för att öka kunskaper om antidopingfrågor. Samarbete bedrivs särskilt med specialidrottsförbund, idrottsinstitut, läroanstalter och Olympiska och Paralympiska Kommitté. Specialidrottsförbundens och idrottsinstitutens antidopingverksamhet styrs av de antidopingprogram som de har utarbetat.

Beställningsutbildningar

FCEI arrangerar utbildningar och föreläsningar om antidopingfrågor för sina centrala målgrupper, såsom elitidrottare, unga idrottare som siktar mot toppen, tränare, specialidrottsförbund och olika läroanstalter.

Antidopingutbildningar är avgiftsfria för:

  • specialidrottsförbunden
  • läroanstalterna (högstadier och andra stadiet med idrottsinriktning, idrottsakademier, yrkesexamina inom idrottsområdet)
  • Olympiska och Paralympiska kommittén
  • idrottsläkareföreningen
  • försvarsmaktens idrottsskolor

Övrig utbildningsbegäran bedömas från fall till fall. Till idrottsföreningar erbjuds i första hand webbutbildning. Om en idrottsförening vill beställa en utbildning, i regel kostar utbildningen 300 euro. Fakturering för de idrottsföreningar som har idrottare på internationell nivå uppskattas individuellt. För utbildningar för övriga aktörer fakturerar FCEI 500 euro i efterhand. 

Huvudteman i antidopingutbildningar är:

  • engagemang i antidopingregelverk, avtal och påföljder vid dopingförseelser
  • förbjudna substanser och metoder i idrotten samt dispens för medicinering av idrottare
  • idrottsaktörernas rättigheter och ansvar i antidopingverksamhet
  • fair play
  • dopingövervakning och kontrollverksamhet.

Vid antidopingutbildning kan man behandla även tävlingsmanipulation. 

Vid utbildningsevenemangen beaktar man deltagarnas ålder, tidigare kunskap om ämnet, roll inom idrotten och beställarens begäran om utbildningens innehåll. Det rekommenderas att man avsätter 1,5 timmar för utbildningen.

Utbildningsbegäran kan lämnas genom att ta kontakt med utbildningschefen. Beställning av utbildning måste utföras minst tre veckor före evenemanget.

Webbutbildningen Rent spel är bäst

”Rent spel är bäst” är en webbutbildning som idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dem. Utbildningens innehåll grundar sig på antidopingregelverket som har trätt i kraft den 1 januari 2021.

Specialidrottsförbunden, idrottsföreningarna och läroanstalterna kan använda sig av webbutbildningen självständigt för sina egna idrottar- och tränarutbildningar. Med hjälp av webbutbildningen kan man till exempel förvissa sig om kunskapen om antidopingfrågorna hos ett lag som ska åka på tävling eller hos sin egen förenings idrottare. Dessutom kan den användas som en del av tränarutbildningen. Specialidrottsförbundet kan be FCEI om en lista med alla personer inom sin gren som genomgått utbildningen. Man får också ett diplom som kan användas för att bevisa att man har genomfört utbildningen.

Det rekommenderas att man genomför webbutbildningen i dess helhet vart två år. Det nya antidopingregelverket trädde i kraft i början av 2021 och nollställde de gamla genomförandena. Därför måste alla genomföra en ny, uppdaterad utbildning i dess helhet.

Webbutbildningen stödjer och kompletterar de befintliga utbildningsmodellerna och är inte avsedd för att ersätta de traditionella utbildningsmetoderna för centrala målgrupper.

FCEI:s utbildningsmaterial

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för utbildningsändamål. Materialet är avsett särskilt för specialidrottsförbunden, idrottsföreningarna och läroanstalterna för att använda i egna utbildningar. Utbildningsmaterialet är lämpligt även för självständiga studier. En del av materialet är tillgänglig också på svenska och engelska. Utbildningsmaterialet uppdateras regelbundet. När man presenterar utbildningsmaterial ska man se till att man har den senaste versionen av materialet. Det är förbjudet att redigera materialet. Utbildningsmaterialet hittas i materialbanken.