Utredning av tävlingsmanipulation

Specialidrottsförbunden spelar en central roll i utredningen av tävlingsmanipulationsfall, eftersom eventuella sanktioner sker inom förbundens disciplinära organ. FCEI fungerar vid behov som hjälp för utredningen eller genomför utredningen självständigt på begäran av ett specialidrottsförbund. FCEI eller ett specialidrottsförbund gör en polisanmälan om utredningen avslöjar saker som ger anledning att misstänka ett brott. 

Misstanke om tävlingsmanipulation kan komma fram genom underrättelser, ovanligt vadslagningsbeteende, tips, internationellt informationsutbyte eller annat. Vem som helst som är verksam inom idrott kan utsättas för tävlingsmanipulationsförsök. Om grenen inte har egna anmälningskanaler kan ILMO-tjänsten på FCEI:s webbplats användas.

Inleda utredning

När man börjar underrättelse- eller utredningsstadiet antecknas uppgifter om detta i rapporten. Rapporterna numreras automatiskt och de visar vem som anmälde, när och hur samt vad ärendet gäller. I anmälans förklaringsdel finns de befintliga uppgifterna om ärendet eller händelsen som ska utredas. Dessutom förklaras vad som förväntas av FCEI vid ärendet.En central princip vid varje utredning är oskyldighetspresumtion.

Vid analysering av utgångsdata utreds vem eller vilka som är parter i ärendet och vilka regler eller principer som tillämpas i utredningen, dvs. om reglerna i praktiken omfattar ärendet i fråga. Vid detta skede syftar man också till att utreda om verksamhetsmiljön har några särdrag eller om det finns tidigare motsvarande fall. Samtidigt uppskattar man hur länge den eventuella utredningen tar. 

I enlighet med FCEI:s interna process beslutar man om inledandet av utredningen eller om en alternativ behandlingsmetod, till exempel polisanmälan. Samtidigt överväger man de aktörer med vilka man samarbetar vid behov. Internationella samarbetspartner är ofta viktiga för utredningen av tävlingsmanipulation. Processens gång redogörs för parterna så precist som möjligt om detta är genomförbart utan att riskera utredningen. Inledandet av utredningen meddelas inte till utomstående.

Utredningsskede

Under det huvudsakliga utredningsstadiet genomförs hörande av parterna. Utifrån intervjuerna sammanställs intervjumemorandum som visar vem som har varit närvarande i intervjun och var och när intervjun har gjorts. Utöver personliga intervjuer finns andra möjliga intervjuformer, till exempel telefonintervju eller e-postintervju.

Utöver intervjuer sammanställs allt annat relevant och tillgängligt material. Viktigt material i utredningar av tävlingsmanipulation är till exempel vadslagningsuppgifter, rapporter från match- eller tävlingsövervakare och bild- och videoinspelningar. Tillgängliga underrättelser används också i den mån det är möjligt.Om det framkommer en misstanke om brott görs en polisanmälan i ärendet. 

Utredningens avslutande

Det material som insamlats vid utredningen sammanställs, sparas och arkiveras i FCEI. Inga slutsatser som styr disciplinära åtgärder görs i utredningen. Det slutliga utredningsmaterialet lämnas in till specialidrottsförbunden för värdering och eventuella disciplinåtgärder. Specialidrottsförbunden ansvarar för lämnande av materialet till parterna och förbunden kan be dem om ytterligare tillhörande utredningar vid behov. Det är möjligt att anföra besvär över disciplinorgans avgöranden enligt gällande regler hos idrottens rättsskyddsnämnd.

Enligt FCEI:s tills vidare gällande riktlinje utlämnas utredningsmaterial inte åt andra parter, med undantag för behöriga myndigheters begäran om information.