Forskning om tävlingsmanipulation

Bekämpning av tävlingsmanipulation är ett centralt tema inom FCEI:s forskningsverksamhet. Under en lång tid har forskning kring tävlingsmanipulation behandlat fenomenet främst genom korruption. Först under det gångna decenniet har forskning om tävlingsmanipulation börjat utformas till ett eget forskningsområde.

Att stärka kunskapsunderlaget är en konkret del av helheten som anknyter till bekämpning av tävlingsmanipulation. Syftet med forskningsverksamheten är att producera information för hela idrottsgemenskapen och de samhälleliga aktörerna till stöd för beslutsfattande. Ett av verksamhetens mest centrala mål är att aktörerna inom idrotten förstår tävlingsmanipulation som fenomen, dess hot och de olika sätten att bekämpa det. Med åtgärder som grundar sig på forskningsdata minskar man möjligheterna till internationell brottslighet inom idrottsvadslagning i Finland.

FCEI:s roll

FCEI har till uppgift att producera information om etiska fenomen inom idrotten och lyfta upp dem till diskussion. Målet är att fenomenen ska identifieras och att idrottsgemenskapen ska utnyttja den kunskap som tagits fram när verksamhetsmodeller för att stärka en etiskt hållbar idrottskultur utvecklas.

År 2019 tog FCEI fram publikationen Sopimaton lopputulos? (Omanipulerat resultat?) om bekämpning av manipulation av idrottstävlingar. Utredningen behandlar mångsidigt faktorerna bakom tävlingsmanipulation, såsom korruption, organiserad brottslighet och den internationella vadslagningsmarknadens tillväxt. Forskningskartläggningen från 2019 behandlar för sin del antalet publikationer som berör tävlingsmanipulation i forskningsreferensdatabaser.