Astmamedicinering

En del av de läkemedel som används vid behandling av astma är tillåtna i idrotten, men det finns också förbjudna läkemedel bland dem som används allmänt. Enligt WADA:s anvisningar ska man i första hand använda tillåtna alternativ. Om idrottaren som omfattas av nivådefinitionen måste använda ett förbjudet läkemedel ska han eller hon ansöka om dispens för det. 

Astma är en långvarig lungsjukdom, där slemhinnorna i luftrören är inflammerade och luftrören sammandras. Luftrörsinflammationen behandlas med inhalerad glukokortikoid i syfte att förhindra inflammatorisk reaktion i lungorna. Sammandragning av luftrören förhindras och släpper med luftrörsvidgande läkemedel, såsom β2-agonister. Nästan 10 % av finländarna har astma och därför finns det också många idrottare med en astmadiagnos. Uthållighetsidrott i en kall miljö bidrar till uppkomst av astma.  

De tillåtna läkemedlen bland dem som oftast används vid behandling av astma är till exempel inhalerade glukokortikoider och en del av β2-agonisterna som lunginhalation (salbutamol, formoterol, salmeterol och vilanterol) med begränsad dosering. Andra β2-agonister är förbjudna under alla tider även som lunginhalation. Glukokortikoider är förbjudna vid tävlingar om de administreras oralt, rektalt eller injektioner oberoende injektionsställe.

β2-agonister 

β2-agonister hör till luftrörsvidgande astmaläkemedel, eftersom de vidgar sammandragna luftrör och förhindrar en ny sammandragning. β2-agonister, såsom fenoterol, terbutalin och indakaterol är förbjudna under alla tider och användning av dem kräver en dispens om idrottaren omfattas av nivådefinitionen. Undantag görs för följande tillåtna alternativ:

 • formoterol som tas som inhalation, tillåten dos högst 54 mikrogram per dygn. För användning av formoterol måste man dock alltid ha dispens för alla doser, även vid användning som lunginhalation, om idrottaren har beviljats dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5.
 • salbutamol som tas som inhalation, tillåten dos högst 600 mikrogram under 8 timmar, och högst 1 600 mikrogram per dygn. För användning av salbutamol måste man dock alltid ha dispens för alla doser, även vid användning som lunginhalation, om idrottaren har beviljats dispens för användning av diuretika (t.ex. furosemid, hydroklortiazid, spironolakton) eller maskerande substanser i grupp S5.
 • salmeterol som tas som inhalation, tillåten dos högst 200 mikrogram per dygn
 • vilanterol som tas som inhalation, tillåten dos högst 25 mikrogram per dygn

Vid större inhalerade doser, till exempel nebulisatorlösning vid astmaattack, och andra administrationssätt, såsom tabletter och mixtur, är de förbjudna inom idrotten och det krävs att dispens ansöks på förhand.

Glukokortikoider  

Vid medicinering av astma är det viktigast att lugna astmainflammation med inhalerade glukokortikoider och därför kallas de för terapeutiska astmaläkemedel. Glukokortikoider som används som lunginhalation är tillåtna i idrotten. 

Man kan behöva oralt administrerade glukokortikoider vid behandling av astmans försämringsfas eller intravenös administration vid en allvarlig astmaattack.  Glukokortikoider som administreras oralt, rektalt eller injektioner oberoende injektionsställe är dock förbjudna vid tävlingar. Ifall idrottaren som omfattas av nivådefinitionen deltar i tävlingar under medicinering ska han eller hon ha en giltig dispens för medicineringen. Ifall medicineringen har avslutats före tävlingen under karenstiden kan halterna av förbjudna läkemedel ännu överstiga det tillåtna tröskelvärdet i dopingprovet under tävlingen. Enligt den Internationella standarden för dispenser kan idrottaren ändå ansöka om dispens retroaktivt efter dopingkontroll (om idrottaren inte har ansökt om dispens i förhand) när förbjudna glukokortikoider endast har använts utanför tävlingar under karenstiden (men inte under tävlingen). I detta fall är det ändå bra att säkerställa i förhand att nödvändiga villkor för att bevilja dispens uppfylls.  Idrottaren ska ha patientjournaler färdiga om han eller hon ska ansöka om dispens retroaktivt efter dopingkontroll. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23.59 om inte definierats på annat sätt.

*När glukokortikoider administreras som tabletter eller intravenöst är karenstiden, dvs. tiden mellan den senaste dosen och början av tävlingstiden, ungefär tre dygn förutom triamsinolon 10 dygn.

Minimikrav som gäller sjukjournalen när man ansöker om dispens

Enligt WADA:s anvisningar är krav för beviljande av dispens lite strängare i fråga om astmadiagnos jämfört med Finlands normala behandlingspraxis. När man ansöker om dispens måste man kunna motivera varför man inte kan använda ett tillåtet alternativ. Dessutom förutsätter beviljande av dispens att astmadiagnosen påvisas genom lungfunktionsundersökning, dvs. spirometri. Då idrottaren ansöker om dispens för medicinering av astma, ska man i sjukjournalen ange åtminstone följande:

 • komplett sjukhistoria gällande astman
 • resultat från klinisk undersökning som genomförts av läkare, särskilt för andningsorganen
 • spirometrifynd, bland vilka ett av de följande ska kunna påvisas: 
  • förträngning av andningsorganen, som är reversibel vid inhalation av kortverkande β2-agonist (sekundkapacitet för utandning, dvs. FEV1, förbättras åtminstone med 12 %)
  • diagnostiskt avvikande förträngningstendens i luftrören, genom något lämpligt exponeringsprov.
 • fullständigt namn, specialistområde och kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-post) för läkaren som utfört undersökningen
 • medicinska grunder till varför vården kräver just detta läkemedel, som är förbjudet inom idrotten, om det finns ett motsvarande alternativ, som är tillåtet inom idrotten.

Obs! Astmadiagnoser som ställts före puberteten ska bekräftas på nytt efter puberteten innan man ansöker om dispens.