Testningspoolen

Testningspoolen avser en grupp elitidrottsutövare som utses av antidopingorganisationen och som är en särskild målgrupp för dopingkontroller och är skyldig att anmäla sina vistelseuppgifter. Syftet med poolen är att säkerställa att antidopingorganisationen hålls à jour med de utsedda idrottsutövarnas kontaktuppgifter och vistelseorter. Därigenom är det möjligt att utföra effektiva och tidsmässigt rätt insatta dopingkontroller utan förhandsanmälan.

FCEI:s testningspoolsystem baserar sig på Finlands antidopingregelverk som iakttar kraven i Världsantidopingkoden och Världsantidopingbyrån WADA:s internationella standard för kontrollverksamhet och utredning.

En idrottare kan utses till en testningspool av FCEI och/eller sitt internationella specialidrottsförbund. Ifall idrottaren har utsetts till testningspoolen av båda ovan nämnda parter, kommer organisationerna sinsemellan överens om vilken part som primärt administrerar informationen. För närvarande administrerar de internationella specialidrottsförbunden informationen för de idrottare som ingår i både FCEI:s och det internationella specialidrottsförbundets testningspooler.

Testningspoolsystemet i Finland

I Finland finns en registrerad testningspool (RTP) för individuella idrottare och en så kallad lagpool för lagsporter.

I FCEI:s registrerade testningspool (RTP) ingår idrottare som hör till internationella specialidrottsförbunds registrerade testningspooler, idrottare på internationell elitnivå samt idrottare som är avstängda från idrotten. I FCEI:s registrerade testningspool kan det också ingå idrottare som man vill rikta kontroller till samt idrottare som får stöd av Olympiska Kommittén eller Undervisnings- och kulturministeriet.

Bland lagsporterna väljer FCEI ut vissa landslag och lag i de högsta serienivåerna i vissa grenar. Endast vistelseuppgifterna för hela laget inhämtas, inte individuella uppgifter. Vistelserapporteringen för lag sköts av en kontaktperson som i landslag utses av specialidrottsförbundet och i ligalag av idrottsföreningen. 

Urval för testningspoolen

De nationella antidopingorganisationerna (i Finland FCEI) och de internationella specialidrottsförbunden utfärdar de kriterier enligt vilka idrottare tas ut till testningspoolerna. FCEI underrättar alltid idrottarna skriftligt om att de ingår i en testningspool samt om vilka skyldigheter detta medför och vilka följder försummelser kan ha.

De nationella idrottsorganisationerna är skyldiga att samarbeta med FCEI när det gäller att bygga upp och upprätthålla FCEI:s testningspooler samt informera idrottarna. De ska meddela FCEI om de idrottare som uppfyller kriterierna för idrottare i testningspoolen samt deras kontaktuppgifter. FCEI ser över och uppdaterar testningspoolerna regelbundet. FCEI har rätt att besluta om vilka idrottare som utses till poolerna. FCEI har även rätt att överföra åtaganden som gäller testningspoolerna till ett nationellt specialidrottsförbund i enlighet med den gällande internationella standarden för kontrollverksamhet och utredning.

Bestämmelser om vistelserapportering

Idrottare som har utsetts till ett internationellt specialidrottsförbunds eller en nationell antidopingorganisations testningspool ska lämna aktuell och noggrann kontakt- och vistelseinformation. Information lämnas kvartalsvis men idrottarna har möjlighet att uppdatera uppgifterna under innevarande period.

För att anmäla uppgifterna används ADAMS-systemet som upprätthålls av WADA. Idrottaren får inloggningsuppgifter till systemet antingen av sitt internationella specialidrottsförbund eller av FCEI då hen införs i testningspoolen. ADAMS-systemet fungerar också på finska och man har utarbetat finskspråkiga instruktioner för systemet. Systemet kan användas med, utöver en webbläsare, en mobilapplikation och uppgifterna kan uppdateras per SMS.

Personligt ansvar

Idrottaren kan be sin tränare eller representant att hjälpa till att uppfylla skyldigheterna gällande vistelseinformation. Idrottaren måste dock observera att han eller hon själv har ansvar för all information som uppges och för eventuella försummelser gällande uppfyllande av kraven i antidopingregelverket. 

Sekretess och överlåtelse av uppgifter

Vistelseinformationen som idrottaren levererar behandlas konfidentiellt. FCEI har ändå rätt att överlåta vistelseinformationen för idrottare som ingår i dess testningspool till Världsantidopingbyrån WADA och övriga behöriga antidopingorganisationer enligt bestämmelserna i Finlands antidopingregelverk. Vistelseinformationen används enligt antidopingregelverket för planering, koordination och genomförande av kontroller. Idrottaren bör vara medveten om att vilken som helst antidopingorganisation som har nödvändig behörighet baserat på Världsantidopingkoden, kan kontrollera honom eller henne utanför tävling när och var som helst. 

Följderna av försummelser

Det är ytterst viktigt att idrottaren ser till att vistelseinformationen anges i tid och enligt anvisning, och att informationen som anmäls är korrekt. Underlåtelse att anmäla vistelseinformation utan godtagbar orsak eller anmälning av bevisligen inkorrekt information anses vara en försummelse av anmälningsskyldighet (filing failure) och därmed en försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering enligt antidopingregelverket. 

Om en idrottare inte kan nås på den dagliga plats som har anmälts under 60-minutersperioden utan godtagbar orsak, anses idrottaren vara onåbar för kontroll enligt antidopingregelverket (missed test), dvs. en försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering enligt antidopingregelverket. 

Då idrottaren gjort sig skyldig till tre försummelser av vistelserapportering (dvs. försummelse av anmälningsplikt och/eller nåbarhet för kontroll) under 12 månader, tolkas detta som en dopingförseelse enligt antidopingregelverket. Påföljden som utdöms för detta är avstängning från idrotten i minst 24–12 månader (första förseelsen) eller längre tid (andra eller flera förseelser).

Idrottaren får alltid ett skriftligt meddelande om skedda försummelser av vistelserapportering. Idrottaren har också alltid möjlighet att ge en skriftlig utredning över det skedda.

Upphörande av rapporteringsskyldighet

Ifall idrottaren avlägsnas från den registrerade testningspoolen, skickar FCEI idrottaren ett skriftligt meddelande om avbruten rapporteringsskyldighet.

Då en idrottare som hör till den registrerade testningspoolen slutar med tävlingsidrott, ska detta anmälas skriftligt till FCEI. Då avlägsnar FCEI idrottaren från poolen och rapporteringsskyldigheten avslutas. FCEI bekräftar avlägsnandet från testningspoolen skriftligt.

Ifall idrottaren senare beslutar återvända till toppidrotten, ska han anmäla om detta till FCEI senast sex månader före den första tävlingen. Vid behov återinför FCEI idrottaren i testningspoolen och att omfattas av vistelserapporteringsskyldigheten.