Europarådets konvention

Enligt Macolinkonventionen ska offentliga myndigheter samarbeta med idrottsorganisationer, vadhållningsoperatörer och tävlingsarrangörer för att förhindra, upptäcka och bestraffa manipulation av idrottstävlingar. Målet är en gemensam rättslig ram för ett effektivt internationellt samarbete för att bekämpa detta globala hot.

Syftet med konventionen

Det grundläggande syftet med konventionen är att skydda ärlighet och etik inom idrotten. Detta syfte uppnås med olika åtgärder vars mål är att förebygga och identifiera manipulation av idrottstävlingar. Strävan är att konventionens mål uppnås genom främjande av internationellt samarbete och uppföljning av iakttagandet av bestämmelserna i konventionen. De viktigaste punkterna som behandlas i konventionen kan listas efter teman som förebyggande praxis och samarbetspraxis, myndighetsverksamhet, informationsutbyte och uppföljningsmekanismer.

För detta syfte är konventionens huvudmål följande:

  1. att förebygga, identifiera och bestraffa nationell eller gränsöverskridande manipulation av nationella och internationella idrottstävlingar;
  2. att främja nationellt och internationellt samarbete mellan berörda myndigheter och aktörer som deltar i idrott och idrottsvadslagning i syfte att bekämpa manipulation av idrottstävlingar.

Nationell samarbetsgrupp

Undervisnings- och kulturministeriet har inrättat en nationell aktionsgrupp mot tävlingsmanipulation som en nationell kontaktpunkt i enlighet med artikel 13 i konventionen om manipulation av idrottstävlingar. Gruppens uppgift är att fungera som ett nationellt datacenter, samordna kampen mot tävlingsmanipulation, analysera information om oregelbunden och misstänksam vadslagning, informera myndigheter och idrottsorganisationer och/eller vadslagningsbolag om eventuella förseelser gällande lagstiftning eller idrottsregler och samarbeta med alla organisationer och väsentliga nationella och internationella myndigheter.

FCEI agerar som samarbetsgruppens ordförande och sekretariat, och medlemmarna är undervisnings- och kulturministeriet, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, Åklagarmyndigheten/Södra Finlands åklagardistrikt, Finlands Olympiska Kommitté, Finlands Bollförbund, Finlands fotbollsspelarförening, Finlands Hippos rf och Veikkaus.

Nätverk av nationella samarbetsgrupper

Europarådets nätverk av nationella samarbetsgrupper (nedan ”Köpenhamnsgruppen”) inrättades 2016 och samlar 33 stater som företräds av nationella koordinatorer mot tävlingsmanipulation. Nätverket har skapat en grund för internationellt samarbete, och detta har möjliggjort utbyte av information, erfarenheter och sakkunskap som behövs för att bekämpa manipulation av idrottstävlingar.

Nätverkets tyngdpunkter är att identifiera och belysa bästa praxis, stödja befintliga samarbetsgrupper, bistå vid inrättandet av nya samarbetsgrupper och stärka de nationella och internationella aktörernas strukturella och yrkesmässiga färdigheter.

Köpenhamnsgruppen har hittills bland annat inrättat ett varnings- och övervakningssystem för bekämpning av tävlingsmanipulation och fastställt olika typer av manipulationer och en typologi för tävlingsmanipulation som har harmoniserat terminologin.

Konventionen trädde i kraft den 1 september 2019 och har ratificerats av sju stater. Den har undertecknats av 31 stater, däribland Finland.