Idrottsorganisationernas antidopingprogram

Finlands antidopingregelverk som trädde i kraft i början av 2015 förpliktar idrottsorganisationerna att utarbeta antidopingprogram som de i sin verksamhet ska genomföra och bedöma samt vid behov uppdatera. FCEI utvärderar och rapporterar idrottsorganisationernas program och genomförandet av dem till Undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen beaktas i specialidrottsförbundens statsstöd. 

Varje antidopingprogram är olikt. Utgångspunkterna i antidopingprogrammet är organisationens strategiska val: värderingar, vision, mission samt principerna för rent spel. Programmet påverkas av bland annat grenens särdrag, antal utövare och utbildningssystem.

Kriterier för antidopingprogrammen

I sina antidopingprogram specificerar organisationerna bland annat åtgärder, ansvarspersoner, målgrupper (till exempel föreningsaktiva, unga idrottare, idrottare med funktionshinder och tränare) för sin antidopingverksamhet. FCEI har utarbetat kriterierna för Antidopingprogram (04/2020), vars syfte är att hjälpa organisationerna planera och genomföra egna antidopingprogram. Nedan finns centrala punkter i kriterierna för olika uppgifter. 

Regelverk

 • Specialidrottsförbundet har förbundit sig till Finlands antidopingregelverk, och förbundets föreskrifter om disciplinära åtgärder omfattar antidopingregelverket.
 • Idrottarnas licenssystem omfattar kraven i antidopingregelverket. Dessutom har idrottarna separata antidopingavtal.
 • Specialidrottsförbundet ger idrottarnas stödpersoner information om och utbildning i antidopingregelverket.

Utbildning

 • Idrottare och deras stödpersoner har rätt att få aktuell information om antidopingfrågor.
 • Specialidrottsförbundet är skyldigt att ordna antidopingutbildning för olika målgrupper.
 • Specialidrottsförbundet uppmuntrar föreningar att ordna antidopingutbildning.

Kommunikation

 • Specialidrottsförbundet ser till att informationen som rör dopingövervakning överförs aktivt och omedelbart till aktörerna.
 • Specialidrottsförbundet främjar i sin verksamhet förverkligandet av andan av ren idrott och sporrar på så sätt aktörerna till att vara representanter för rent spel.
 • Specialidrottsförbundet har en kriskommunikationsplan i vilken man tar upp kriskommunikationen i samband med fall av dopingförseelse eller misstanke om förseelse.

Dopingövervakning, dopingkontroll, testningspool, dispenser och dopingförseelser

 • Specialidrottsförbundet samarbetar med FCEI i genomförandet av dopingövervakningen, till exempel i överföringen av nödvändig information och i att informera tävlingsarrangörerna om deras skyldigheter.
 • Specialidrottsförbundet måste vara medvetet om idrottarnas dispensförfaranden på både nationell och internationell nivå.
 • Specialidrottsförbundet samarbetar med FCEI i utredningen av dopingförseelser.

Uppföljning och ansvarspersoner

 • Specialidrottsförbundet utser en ansvarsperson för antidopingprogrammet.
 • Specialidrottsförbundet publicerar sitt antidopingprogram på sin webbplats samt skickar programmet för publicering på FCEI:s webbplats.
 • Specialidrottsförbundet registrerar antidopinguppgifterna i sin verksamhetsplan och rapporterar om genomförandet av dem i års- eller verksamhetsberättelsen.

Kommentering av program

FCEI ger synpunkter på programmen innan de publiceras och hjälper på så sätt organisationerna att skapa så bra verksamhetsmodeller som möjligt. FCEI har förbundit sig till att kommentera varje organisations antidopingprogram inom två veckor från det att det har skickats in till FCEI. Programmen kan skickas in för synpunkter till FCEI:s kommunikationschef. 

Antidopingprogrammet fastställs i allmänhet av idrottsorganisationens styrelse. Efter att programmet färdigställts ska organisationen se till att programmet vidareförmedlas och följs. Antidopingfrågorna ska beaktas i verksamhetsplanen och rapporteras i årsredovisningen.

FCEI publicerar på sin webbplats olika idrottsorganisationers antidopingprogram i syfte att hjälpa andra att planera sina egna program.

Utvärdering av antidopingprogram

FCEI utvärderar och rapporterar idrottsorganisationernas program och genomförandet av dem till Undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen beaktas i organisationernas statsstöd. FCEI genomförde utvärdering av antidopingprogrammens utgångsläge för första gången hösten 2015. Den senaste utvärderingen utfördes 2018. 

Antidopingprogrammens framtid

Finlands nya antidopingregelverk träder i kraft 2021. FCEI uppdaterar kriterier för Antidopingprogram för att återspegla regelverket och de nationella standarderna. Antidopingprogrammen utökas när man tillägger i dessa kriterier, vid sidan av antidopingverksamhet, kriterier för förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsel. Pilotorganisationerna bearbetar kriterierna och programmen tillsammans med FCEI. Målet är att presentera de nya kriterierna för alla vid årsskiftet.