Idrottsorganisationernas antidopingprogram

Finlands antidopingregelverk 2021 ålägger idrottsorganisationer att skapa antidopingprogram och att genomföra, utvärdera och vid behov uppdatera dem. FCEI stöder organisationer i skapandet av programmen och rapporterar om genomförandet av dem till undervisnings- och kulturministeriet, som tar hänsyn till utvärderingen då det fastställer idrottsorganisationernas statsunderstöd. Förutom ett antidopingprogram förutsätter man att idrottsorganisationerna också har ett bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation. Tillsammans är dessa program för Rättvis tävling en del av den finska idrottgemenskapens program för ansvarsfullhet.

Kriterier för antidopingprogrammen

FCEI angav år 2021 kriterier för programmen för Rättvis tävling till idrottsorganisationer tillsammans med pilotorganisationer. I kriterierna definieras ramverket för idrottsorganisationernas antidopingprogram. Kriteriernas syfte är att hjälpa organisationerna planera och genomföra sina egna antidopingprogram.

I kriterierna tas hänsyn till åligganden för idrottsorganisationer som ingår i nationella och internationella avtal, och man samlar i dem alla frågor som anges i olika regelverk och avtal med avseende på både antidopingverksamhet och tävlingsmanipulation. Dessutom kan de internationella specialidrottsförbunden för olika grenar ha andra åligganden. Kriterierna i antidopingprogrammet uppdateras i samma cykel som Världsantidopingkoden (tidigare kriterier år 2009 och 2015).

Organisationerna utarbetar sina egna program på grundval av kriterierna. Organisationen kan välja hur programmen ska genomföras, dvs. om de ska genomföras som ett enda program inom ramen för programmet för Rättvis tävling eller som två separata program.

Centrala lyft

Regelverk och avtal:

 • Organisationen förbinder sig till Finlands antidopingregelverk i dess helhet, och organisationens disciplinära åtgärder täcker det disciplinära förfarandet som antidopingregelverket kräver gällande olämpligt uppförande mot dopingkontrollpersonal samt vägran att samarbeta.
 • Idrottarnas licenssystem omfattar kraven i antidopingregelverket.
 • Idrottare och andra aktörer har separata antidopingavtal.

Utbildning:

 • Organisationen har en konkret plan för att uppfylla utbildningsåligganden (vad, till vem och hur ofta).
 • Organisationen övervakar att utbildningsåliggandena utförs.
 • Organisationen har utnämnt en ansvarig person som koordinerar antidopingutbildning och deltar i utbildningsevenemang som FCEI anordnar.

Kommunikation:

 • På organisationens webbplats finns information om ämnet samt en länk till KAMU, ILMO och webbutbildning. Temat ingår i organisationens kommunikation varje år. Organisationen säkerställer att information om eventuella uppdateringar som rör antidoping aktivt och omedelbart förmedlas till aktörerna.
 • Organisationens ansvarsperson(er) deltar i FCEI:s förbundsevenemang där temat behandlas.
 • Organisationen har en kriskommunikationsplan i vilken det har tagits hänsyn till kriskommunikation vid eventuella dopingfall och/eller -misstankar.

Dopingövervakning:

 • Organisationen utnämner en kontaktperson för dopingövervakningen.
 • Organisationen samarbetar med FCEI i genomförandet av dopingövervakningen, till exempel vid överföringen av nödvändig information och utredningen av dopingförseelser.
 • Organisationen informerar tävlingsorganisatörer om deras åligganden.
 • Organisationen är medveten om idrottarnas dispensförfaranden på både nationell och internationell nivå och informerar i sina egna kanaler om dispensförfarandet. Organisationen ska utnämna en kontaktperson som ger idrottarna anvisningar gällande dispenser.

Publicering av programmen

FCEI kommenterar organisationernas program innan de godkänns i styrelsen. Organisationerna publicerar sina program på sina webbplatser och kommunicerar om programmet och dess genomförande i sina egna kanaler.

FCEI publicerar alla program som uppfyller tillgänglighetskraven på sin egen webbplats. På så sätt kan andra organisationer hämta goda idéer och nya handlingssätt från dessa till sina egna program.

Dessutom publicerar FCEI på sin webbplats en lista (en PDF-fil) över organisationer som omfattas av programmet.

Utvärdering av programmen

FCEI utvärderar idrottsorganisationernas program och genomförandet av dem vart 3–4 år. I utvärderingen tas hänsyn till grenens särdrag och betonas både planering och genomförande av programmen. FCEI rapporterar resultaten av utvärderingen till undervisnings- och kulturministeriet. Resultaten av utvärderingen kan användas för att besluta om statsunderstöd till idrottsorganisationer.

Undervisnings- och kulturministeriet kan även be FCEI att utvärdera organisationens antidopingprogram och dess genomförande vid ett fall av dopingförseelse. Om organisationen har uträttat sina skyldigheter ålägger ministeriet inte några ekonomiska påföljder för överträdelsen.

Se också våra kriterier för bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation.