Urheilujärjestöjen kilpailumanipulaation torjuntaohjelmat

Urheilujärjestöt laativat antidopingohjelman lisäksi myös ohjelman kilpailumanipulaation torjumiseksi. Yhdessä nämä Reilun kilpailun ohjelmat ovat osa suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa.

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien kriteeristö

SUEK laati vuonna 2021 yhdessä pilottijärjestöjen kanssa urheilujärjestöjen Reilun kilpailun ohjelmille kriteeristöt, joissa määritellään puitteet urheilujärjestöjen kilpailumanipulaation torjuntaohjelmille. Kriteeristön tehtävänä on auttaa järjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia ohjelmiaan.

Kriteeristössä otetaan huomioon kansallisten ja kansainvälisten sopimusten sisältämät velvoitteet urheilujärjestöille, ja niihin kerätään kaikki ne asiat, joihin eri säännöstöissä ja sopimuksissa viitataan sekä kilpailumanipulaation että antidopingin osalta. Lisäksi eri lajien kansainvälisillä lajiliitoilla saattaa olla muita velvoitteita, jotka järjestön pitää huomioida omassa ohjelmassaan.

Järjestöt laativat kriteeristön pohjalta omat ohjelmansa. Järjestö voi valita toteutustavan eli tekeekö ohjelmat yksiin kansiin Reilun kilpailun ohjelman alle vai kahtena erillisenä ohjelmana.

Kilpailumanipulaatio-ohjelmien kriteeristö rakentuu Kilpailumanipulaation kansallisen tilannekuvan 2021 pohjalle. Tilannekuva auttaa urheiluyhteisöä tunnistamaan suomalaista urheilua koskevat kilpailumanipulaatioon liittyvät riskit ja haavoittuvuudet. Kriteeristön tarkoitus on auttaa urheilujärjestöjä huolehtimaan omasta vastuustaan kilpailumanipulaatioilmiön poistamiseksi sekä omasta lajista että koko urheilusta.

SUEK laatii lajikohtaiset riskiarviot, jotka kirjataan kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan. Riskiarvio ohjaa keskeisesti lajin toimenpiteitä ilmiön torjumiseksi.

Keskeiset nostot

Säännöstöt ja sopimukset:

 • Toimintasäännöissä on sitouduttu vastustamaan kilpailumanipulaatiota.
 • Kilpailu- ja kurinpitosäännöissä on säädetty kilpailumanipulaatio ja vedonlyönti läheisistä kohteista sekä sisäpiiritiedon jakaminen ulkopuolisille rangaistavaksi.
 • Urheilutoimijoiden sopimuksiin on tehty kirjaukset sitoutumisesta kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan ja vedonlyöntikiellosta.

Koulutus:

 • Järjestöllä on konkreettinen suunnitelma koulutusvelvoitteiden täyttämiseksi.
 • Järjestö seuraa koulutusvelvoitteiden toteutumista.
 • Järjestö on nimennyt vastuuhenkilön, joka koordinoi kilpailumanipulaatiokoulutusta ja osallistuu SUEKin järjestämiin kouluttajakoulutuksiin.

Viestintä:

 • Järjestön sivuilla on tietoa kilpailumanipulaatiosta, linkki ILMOon sekä Reilusti paras -verkkokoulutukseen. Teema on vuosittain esillä järjestön viestinnässä.
 • Järjestön vastuuhenkilö(t) osallistuu SUEKin liittotilaisuuksiin, joissa aihetta käsitellään.
 • Järjestöllä on kriisiviestintäsuunnitelma, jossa on otettu huomioon myös mahdolliset kilpailumanipulaatiotapaukset.

Toimenpiteet ja yhteistyöverkosto:

 • Järjestö laatii omat toimintaohjeet kilpailumanipulaatiotapauksia varten.
 • Järjestöille on voimassa oleva tilannekuva.
 • Järjestö nimeää kilpailumanipulaation yhteyshenkilön, johon ollaan yhteydessä mahdollisissa kilpailumanipulaatioepäilyissä. Yhteystiedot ilmoitetaan SUEKille myös mahdollisissa henkilömuutoksissa.

Ohjelmien julkaiseminen

Suomi ja SUEK ovat Reilun kilpailun ohjelmien kansainvälisiä edelläkävijöitä. Kriteeristöt julkaistaan myös englanninkielisinä, ja järjestöt voivat markkinoida ohjelmamallia omissa kansainvälisissä foorumeissaan. Näin Suomen kansallinen toimiva malli saavuttaa kansainvälistä vaikuttavuutta ja toimii esimerkkinä muille maille.

SUEK kommentoi järjestöjen ohjelmia ennen niiden hyväksymistä hallituksessa. Järjestöt julkaisevat ohjelmansa internetsivuillaan ja viestivät ohjelmasta sekä sen toteuttamisesta omilla kanavillaan.

Järjestöt voivat poimia valmiista ohjelmista hyviä ideoita ja uusia toimintatapoja omiin ohjelmiinsa. Siksi SUEK julkaisee omilla sivuillaan kaikki ohjelmat, jotka järjestöt toimittavat saavutettavina pdf-tiedostoina, tai tarjoaa linkit järjestöjen sivuilla oleviin ohjelmiin, jos järjestö toimittaa linkin SUEKille.

Lisäksi SUEK julkaisee sivuillaan listan (pdf-tiedosto) järjestöistä, jotka kuuluvat ohjelman piiriin.

Ohjelmien arviointi

SUEK arvioi urheilujärjestöjen Reilun kilpailun ohjelmia ja niiden toteuttamista 3–4 -vuoden välein. Arvioinnissa otetaan huomioon lajin erityispiirteet ja siinä painotetaan sekä ohjelman suunnittelua että toteuttamista. SUEK raportoi arvioinnin tulokset opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää päätettäessä urheilujärjestöjen valtionavustuksista.

Tutustu myös Antidopingohjelmien kriteeristöön.