Vakavien eettisten rikkomusten tutkinta

Vuoden 2022 alusta tuli voimaan liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa näiden kurinpitomääräysten alaisen rikkomuksen tutkinnasta ja kurinpitovaatimuksen esittämisestä.

Vakavien eettisten rikkomusten tutkintaa tehdään vain kurinpitomääräyksiin sitoutuneiden lajiliittojen alaisiin tapahtumiin liittyen. SUEKin suorittama tutkinta ei ole esitutkintalain tarkoittamaa esitutkintaa eikä SUEKilla ole käytössään esimerkiksi pakkokeinolain tarkoittamia toimivaltuuksia tai paikkokeinoja. Tutkintatoimissa noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin esitutkintalain periaatteita kuten esimerkiksi syyttömyysolettamaa sekä suhteellisuus- ja tasapuolisuusperiaatteita.

SUEKin tekemä tutkinta

Vakavien eettisten rikkomusten tutkinnassa selvitetään, onko ilmoitettua rikkomusta tapahtunut. Jos rikkomus todetaan tapahtuneen, selvitetään, milloin ja miten se on tapahtunut sekä, ketkä siinä ovat olleet osallisina. Tutkinnassa kuullaan osapuolia ja kerätään saatavilla olevat todisteet.

Ennen kuin ilmoitettu rikkomus otetaan tutkittavaksi, selvitetään, onko tapausta yritetty sovitella epäillyn kanssa. Mikäli sovittelu on mahdollista eikä sitä vielä ole yritetty, rikkomusilmoituksen vastaanottava taho ohjaa tapauksen asianmukaiseen sovittelumenettelyyn.

Mikäli SUEKin suorittaman tutkinnan perusteella tapauksessa on todennäköisesti kyse urheilun yhteisten kurinpitomääräysten rikkomisesta, se tekee päätöksen asian viemisestä kurinpitoelimen käsittelyyn. Päätös edellyttää asianomistajan suostumusta.

Kurinpitomenettelyssä vastaajina voivat olla määräysten soveltamisalaan kuuluvat henkilöt tai yhteisöt. Lajiliitto voi osallistua asianomistajan suostumuksella käsittelyyn tämän tukena, mikäli lajiliitto ei itse ole vastaajana menettelyssä.

Kertyneen tutkinta-aineiston pohjalta laaditaan tutkintaraportti. SUEK toimittaa tutkintaraportin kurinpitovaatimuksen esittäjälle, joka pyytää tutkintaraportin tietojen perusteella rikkomuksesta epäillyiltä vastineen asiaan. Tämän jälkeen kurinpitovaatimuksen esittäjä harkitsee ja esittää kurinpitoelimelle kurinpitovaatimuksen asiassa. Asianomistaja voi yhtyä SUEKin esittämään kurinpitovaatimukseen ja esittää uusia seikkoja vaatimuksen tueksi.

SUEKin tutkinnan ulkopuolelle jäävät tapaukset

Mikäli SUEK katsoo tutkinnan jälkeen, että tapauksessa ei ole syytä epäillä kurinpitomääräysten mukaista rikkomusta, se tekee päätöksen olla viemättä tapausta kurinpitoelimen käsittelyyn. Jos väitetystä rikkomuksesta on kulunut yli viisi vuotta, SUEK voi jättää asian tutkimatta tai kurinpitovaatimuksen esittämättä. SUEK ei myöskään tutki kurinpitorikkomukseen liittyviä yksityisoikeudellisia korvausvaatimuksia.

SUEK voi päätyä ilmoitustietojen tai esiselvityksen perusteella siihen, että tapaus on luontevimmin ratkaistavissa lajiliiton kurinpidossa. Tästä ilmoitetaan asianosaiselle, joka päättää lopullisesti, haluaako viedä asian lajiliiton kurinpitoon. Asianomistajan tahtoa kunnioitetaan.

Lähtökohtaisesti SUEKin tutkintatoimien ulkopuolelle jäävät tapaukset,

  1. joihin sovelletaan urheilun lajisääntöjä ja joihin on lajisääntöjen nojalla määrättävissä tai määrätty seuraamus tai
  2. joissa väitetty rikkomus on yksittäistapaus ja se on tapahtunut yksinomaan kilpailutilanteessa ja siihen voidaan luontevimmin puuttua kurinpitomääräyksissä mainittujen yhteisöjen omilla määräyksillä tai
  3. joissa saattaa täyttyä jonkin tai joidenkin kurinpitomääräyksissä mainittujen tekojen tunnusmerkistö, mutta jotka ovat luonteeltaan yksittäisiä ja ratkaistavissa tarkoituksenmukaisimmin mainittujen yhteisöjen omilla määräyksillä.

On huomioitava, että kilpailuissa ja otteluissa tapahtuneilla ylilyönneillä voi olla merkitystä keskitetyssä kurinpitojärjestelmässä käsiteltävän jutun kokonaisarvioinnissa, vaikka yksittäinen teko kilpailussa tai ottelussa ei johtaisikaan keskitettyyn kurinpitoon.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.