Koulutustoiminta

Koulutuksella lisätään osaamista urheilun eettisissä asioissa ja varmistetaan, että ajantasainen tieto tavoittaa niin urheilijat kuin muut tärkeät kohderyhmät. SUEK tarjoaa kattavasti koulutusta eri kohderyhmille. Koulutuksen pääpaino on antidopingtoiminnassa ja kilpailumanipulaatiossa.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista ja kilpailumanipulaatiosta. Urheilutoimijat ovat sitoutuneita reiluun peliin ja edistävät aktiivisesti puhdasta urheilua. Urheilijat tekevät tietoisia päätöksiä puhtaan ja reilun urheilun puolesta ja dopingrikkomuksia ei tehdä vahingossa. Tavoitteena on, että yhä useampi urheilija tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta.

SUEKin toimintaa säätelevät UNESCOn antidopingsopimus sekä Euroopan neuvoston yleissopimukset liittyen antidopingiin, kilpailumanipulaation ja katsomoturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen. Koulutustoimintaa ohjaavat antidopingasioiden osalta Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöt sekä vuoden 2021 alusta voimaan tullut uusi Kansainvälinen koulutusstandardi. Edellä mainitut säännöstöt velvoittavat urheilijoita, urheilijoiden tukihenkilöitä, lajiliittoja ja Olympia- ja Paralympiakomiteoita sitoutumaan antidopingtoimintaan ja tukemaan sitä omilla toimillaan, kuten tehokkaalla koulutuksella ja viestinnällä. 

Tilauskoulutukset

SUEK järjestää koulutuksia ja luentoja antidopingasioista ja kilpailumanipulaatiosta keskeisille kohderyhmilleen, kuten huippu-urheilijoille, huipulle tähtääville nuorille urheilijoille, valmentajille, lajiliitoille ja eri oppilaitoksille.

Antidopingkoulutukset ovat maksuttomia:

 • lajiliitoille
 • oppilaitoksille (urheilupainotteiset yläkoulut ja toinen aste, urheiluakatemiat, liikunta-alan ammattitutkinnot)
 • Olympia- ja Paralympiakomitealle
 • urheilulääkäriyhdistykselle
 • puolustusvoimien urheilukouluille.

Kilpailumanipulaatiokoulutukset ovat maksuttomia:

 • lajiliitoille
 • oppilaitoksille (urheilupainotteiset yläkoulut ja toinen aste, urheiluakatemiat, liikunta-alan ammattitutkinnot)
 • Olympia- ja Paralympiakomitealle
 • erotuomareille
 • pelaajayhdistyksille
 • keskeisille viranomaistahoille ja yhteistyökumppaneille.

Muut koulutuspyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Urheiluseuroille tarjotaan ensisijaisesti verkkokoulutusta. Jos urheiluseura haluaa tilata koulutuksen, pääsääntöisesti koulutuksesta laskutetaan 300 euroa. Urheiluseurojen, joissa on kansainvälisen tason urheilijoita, laskutus arvioidaan tapauskohtaisesti. Muilta toimijoilta SUEK laskuttaa koulutuksista jälkikäteen 500 euroa. 

Koulutustilaisuuksissa otetaan huomioon osallistujien ikä, aiemmat tiedot aiheesta ja rooli urheilussa sekä tilaajan toiveet koulutuksen sisällöstä. Koulutukseen suositellaan varattavaksi aikaa 1,5 tuntia.

Koulutuspyynnön voi jättää ottamalla yhteyttä koulutuspäällikköön. 

SUEKin koulutusmateriaalit

SUEK tarjoaa koulutusmateriaaleja opetuskäyttöön. Materiaalit on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille, urheiluseuroille ja oppilaitoksille hyödynnettäväksi omiin koulutuksiin. Koulutusmateriaalit soveltuvat myös itsenäiseen opiskeluun. Osasta materiaaleista on myös kieliversiot (ruotsi ja englanti) saatavilla. 

Koulutusmateriaaleja päivitetään säännöllisesti. Koulutusmateriaaleja esittäessä pitää varmistaa, että käytössä on aina viimeisin versio materiaalista. Materiaalien muokkaus ei ole sallittua. Koulutusmateriaalit on saatavilla materiaalipankista.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021.

Lajiliitot, urheiluseurat ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tai oman seuran urheilijoiden tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä. Koulutuksen suorittamisesta saa myös diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Uusi antidopingsäännöstö tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja sen myötä vanhat suoritukset nollaantuivat ja kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan urheilijoiden, lajiliiton henkilöstön ja seuratoimijoiden tietämys kilpailumanipulaatiosta tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä.

Koulutusta yhteistyössä 

Jokaisella urheilutoimijalla on oikeutensa ja vastuunsa eettisten asioiden edistämisessä ja puhtaan urheilun viestinviejinä. Antidopingtyö perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat ovat velvollisia tuntemaan ja joita he sitoutuvat noudattamaan. Sitoutuminen puhtaaseen urheiluun on kuitenkin enemmän kuin sääntöjen noudattamista. Koko urheilutoiminta perustuu reiluun peliin. Urheilijoilla ja urheilijoiden tukihenkilöillä on oikeus saada ajankohtaista tietoa antidopingasioista, jotta he tietävät ja ymmärtävät, mihin he ovat sitoutuneita. Koulutuksella on tärkeä rooli tiedon välittämisessä ja ymmärryksen lisäämisessä.

SUEK tekee aktiivisesti yhteistyötä eri urheilutoimijoiden kanssa osaamisen lisäämiseksi urheilun eettisissä asioissa. Yhteistyötä tehdään erityisesti lajiliittojen, urheiluopistojen, oppilaitosten sekä Olympia- ja Paralympiakomitean kanssa. Yhteistyötä tehdään myös yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa, kuten häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä Väestöliiton kanssa. Lajiliittojen ja urheiluopistojen antidopingtoimintaa ohjaavat näiden tekemät antidopingohjelmat. Jokaisella urheilutoimijalla on oma roolinsa ja sen myötä oikeutensa ja vastuunsa urheilun eettisissä asioissa.

Urheilija: Puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. Urheilijan on tärkeä tuntea häntä koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemänsä sopimukset. Urheilijalla on myös monia oikeuksia ja vastuita, jotka hänen on tärkeä tietää. Yksi niistä on urheilijan oikeus saada ajankohtaista tietoa antidopingasioista. Urheilijoita kannustetaan puhumaan puhtaan urheilun puolesta.

Valmentaja: Valmentajalla on tärkeä rooli puhtaan ja reilun urheilun edistämisessä. Valmentaja voi osoittaa tukensa urheilijalle ja puhtaalle urheilulle suhtautumalla myönteisesti dopingvalvontaan ja -testaukseen sekä tuntemalla häntä ja urheilijaa koskevat antidopingsäännöstöt ja auttaa valmennettavaa noudattamaan niitä. Valmentajan on tärkeä keskustella niin dopingista kuin muista urheilun eettisistä asioista valmennettaviensa kanssa. 

Urheiluseura: Seuroilla on keskeinen rooli kentällä tapahtuvassa toiminnassa ja sitä kautta puhtaaseen ja reiluun urheiluun kasvatettaessa. Seura voi vaikuttaa siihen, millainen arvopohja seuraan rakentuu ja millaisia valintoja sen jäsenistö tekee. On tärkeää, että seura kouluttaa ja viestii eteenpäin jäsenistölleen arvoistaan ja vastuullisista toimintatavoistaan. Myös seurat ovat sitoutuneita noudattamaan antidopingsäännöstöjä.

Lajiliitto: Lajiliitto on tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta urheilua, eettisesti kestävää toimintaa sekä sitouttamassa urheilutoimijoita antidopingsäännöstöihin. Lajiliitto voi vaikuttaa myös siihen, millainen arvopohja urheiluseuroissa ja sitä kautta urheilijoiden keskuudessa rakentuu. Lajiliiton vastuulla on, että urheilijoilla ja muilla urheilutoimijoilla on ajantasaiset tiedot ja että he tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa antidopingasioissa. Antidopingohjelmassaan lajiliitto määrittelee kriteeristön pohjalta, kuinka antidopingkoulutusta toteutetaan kyseisessä lajiliitossa. Lajiliiton on tärkeä kannustaa myös seuroja antidopingkoulutuksen järjestämiseen.

Antidopingkoulutus

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista. Urheilutoimijat ovat sitoutuneita reiluun peliin ja edistävät aktiivisesti puhdasta urheilua. Urheilijat tekevät tietoisia päätöksiä puhtaan ja reilun urheilun puolesta ja dopingrikkomuksia ei tehdä vahingossa. Tavoitteena on, että urheilija tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta.

Lue lisää
Mäkihyppääjä hyppäämässä

Kilpailumanipulaatiokoulutus

Kilpailumanipulaation torjunta on tärkeä osa SUEKin toimintaa. Kilpailumanipulaatio tarkoittaa vilpillistä vaikuttamista kilpailun tai ottelun kulkuun tai sen lopputulokseen. Lieveilmiönä kilpailumanipulaatio uhkaa urheilun ydintä. Suomessa kilpailumanipulaation torjunta on yhteistoimintaa urheiluyhteisön, vedonlyöntiyhtiön sekä poliisi- ja oikeusviranomaisten kesken.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.