Vaikutusvallan väärinkäyttö ja korruptio

Urheilu on yksi vaikutusvallan väärinkäytön ja korruption riskialueista. Sen erinäiset muodot ilmenevät urheilun kaikilla tasolla. Vaikka vallan väärinkäyttö ei ole uusi ilmiö urheilussa, on sitä tutkittu urheilussa kansallisella tasolla vielä vähän. SUEK vastaa tietotarpeeseen omalta osaltaan tutkimus- ja selvitystoiminnalla.

Vaikutusvallan väärinkäyttö tai korruptio on useita variaatioita saava ilmiö, jonka eri ulottuvuudet sijoittuvat rikosoikeudellisesti rangaistavista teoista epäeettisen vaikuttamisen ja päätöksenteon viitoittamalle harmaalle alueelle. Usein vaikutusvallan väärinkäyttö ilmenee oikeudettomien etujen antamisen ja ottamisen, eturistiriitojen sekä suosinnan muodoissa. Korruptiota ei ole Suomessa kriminalisoitu erillisellä lainsäädännöllä, vaan tekojen rikosoikeudellinen rangaistavuus perustuu usean eri lain muodostamaan kokonaisuuteen, jonka sääntelyala tulee tarpeen mukaan sovellettavaksi myös liikunta- ja urheilukulttuuriin liittyvissä korruptiotapauksissa.

Vaikutusvallan väärinkäyttö ja korruptio urheilussa

Julkisuudessa esiin tulleet korruptiotapaukset ovat koskeneet urheilun organisaatioiden hallinnoinnin ongelmia, urheilutapahtumien järjestämisen eettisiä ongelmakohtia sekä kilpailumanipulaatiota. Urheilussa korruptio voidaankin jakaa hallinnolliseen ja kilpailulliseen korruptiotoimintaan.

Hallinnollinen korruptio tulee esille organisaatiotasolla, esimerkiksi kilpailuisännyyksien valintaan liittyvissä prosesseissa, televisio-oikeuksien kilpailutustilanteissa, mittavissa rakennusprojekteissa sekä virkanimityksissä. Kilpailullinen korruptio kytkeytyy puolestaan urheilijoiden ja tuomareiden toimintaan. Korruption taustalla vaikuttavat syyt vaihtelevat yksilökohtaisesta korruptoituneesta käyttäytymisestä aina kansainvälisessä rikollisuudessa esille tulevaan järjestelmällisen urheilutoiminnan manipulointiin.

Järjestöjen ja seurojen parissa tapahtuvaksi vallankäytöksi voidaan katsoa päätöksentekijää tai hänen lähipiiriään hyödyttävät eturistiriitatilanteet sekä kaksoisroolit, joissa henkilön kaksi erilaista roolia rikkovat päätöksentekotilanteiden reiluutta.

SUEKin rooli

SUEKin tehtävänä on nostaa keskusteluihin ja tuottaa tietoa urheilun eettisistä ilmiöistä. Tavoitteena on, että ilmiöt tunnistetaan ja urheiluyhteisö hyödyntää tuotettua tietoa laatiessaan toimintamalleja eettisesti kestävän urheilukulttuurin vahvistamiseksi.

SUEKin vuonna 2022 julkaisema Katsaus urheilun monimuotoiseen korruptioon valottaa kattavasti urheilun korruption vaihtelevia muotoja, niiden käsitteellisiä ulottuvuuksia sekä ilmiön historiallisia kytköksiä ja taustasyitä. Vuonna 2023 SUEK on käynnistänyt yhdessä Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen ja eettisten asioiden neuvottelukunnan kanssa urheilun hyvän hallinnon asioita käsittelevän selvityksen.