Sanakirja

SANAKIRJA

Sanakirja kertoo, mitä puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin liittyvät käsitteet tarkoittavat. Voit ehdottaa myös uusia sanoja sanakirjaan. Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen info@suek.fi, kiitos.

A B C D E G H I K L M N O P R S T U V W Y

A

ADAMS

ADAMS-järjestelmä (Anti-Doping Administration and Management System) on Maailman antidopingtoimisto WADAn perustama ja ylläpitämä internetissä toimiva tietojenhallintajärjestelmä. ADAMSin avulla urheilijat ja antidopingorganisaatiot tallentavat ja jakavat dopingvalvontaan liittyviä tietoja Maailman antidopingsäännöstön vaatimusten täyttämiseksi. Järjestelmä sallii tietojen rajoitetun jakamisen sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on antidopingsäännöstön ja tietoturvasäädösten mukaan oikeus tarkastella kyseisiä tietoja.

Yksi ADAMSin osio on testauspooliurheilijoiden olinpaikkatietojärjestelmä. Rekisteröityyn testauspooliin kuuluvat urheilijat kirjautuvat siihen omilla käyttäjätunnuksillaan ja huolehtivat olinpaikkatietojensa ilmoitusvelvollisuudesta. Samalla heillä on myös pääsy muun muassa heille tehtyjä dopingtestejä koskeviin tietoihin ja testien tuloksiin.

Muita ADAMSin osioita ovat muun muassa dopingtestien suunnittelu- ja hallinnointiosio, tulosten käsittelyosio, joka sisältää muun muassa Urheilijan biologisen passin hallinnoinnin, sekä urheilijoiden erivapauksiin liittyvä osio.

ADT

Katso Suomen antidopingtoimikunta ADT

Alkoholi

Vuoden 2018 alusta alkaen alkoholi on poistunut WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta. Alkoholi voi edelleen olla kielletty lajin omissa säännöissä.

Aineenvaihduntatuote

Mikä tahansa aineenvaihdunnassa ihmisen kehossa syntynyt yhdiste. Lääkeaineista voi myös muodostua kemiallisten reaktioiden kautta aineenvaihduntatuotteita, joita saatetaan mitata dopingnäytteistä. 

Alueellinen antidopingorganisaatio (Regional Anti-Doping Organisation, RADO)

Antidopingorganisaatio, jonka ryhmä maita on muodostanut dopingvalvonnan koordinointia ja hallintaa varten ja jolle on annettu toimivalta antidopingasioissa tietyllä alueella. WADAn antidopingkehitysohjelma kannustaa muodostamaan alueellisia antidopingorganisaatioita, jotta antidopingtoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää kaikkialla maailmassa.

Anaboliset aineet

Anaboliset aineet jaetaan anabolis-androgeenisiin steroideihin eli anabolisiin steroideihin, joita ovat muun muassa testosteroni ja nandroloni, sekä muihin anabolisiin aineisiin.  

Anabolis-androgeeniset steroidit

Anabolis-androgeeniset aineet lisäävät lihasmassaa ja -voimaa. Ne vaikuttavat elimistön hormonitasapainoon ja aineenvaihduntaan niin, että elimistö sietää kovaa harjoitusta entistä tehokkaammin joutumatta ylikuntoon.

Anabolis-androgeenisten aineiden haittavaikutukset terveydelle ovat huomattavat.  Haittojen yleisyyteen ja vakavuuteen vaikuttaa käytetty annos ja käytön kesto. Anaboliset steroidit ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien suhteen riskitekijöitä. Naisilla käytön haittavaikutuksia ovat myös muun muassa lisääntynyt karvoitus, akne, äänen madaltuminen, rintojen pieneneminen, kaljuuntuminen, klitoriksen liikakasvu sekä kuukautiskierron häiriöt ja miehillä muun muassa hedelmättömyys ja seksuaalitoimintojen heikkeneminen. Osa haitoista jää pysyviksi käytön loputtua.

Ankara vastuu (Strict liability)

Ankaran vastuun periaate tarkoittaa, että dopingrikkomuksen katsotaan tapahtuneen aina, kun urheilijan näytteestä löytyy kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita, riippumatta siitä, käyttikö urheilija kiellettyä ainetta tahallaan vai vahingossa tai oliko hän huolimaton tai millään lailla itse syypää aineen joutumiseen hänen elimistöönsä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta

Riippumaton elin, joka käsittelee ja ratkaisee, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää tarvittaessa seuraamukset.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan nimittää SUEKin vuosikokous. Kurinpitolautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan, kahden muun jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita. Kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava laillistettuja lääkäreitä sekä kolmen jäsenen on oltava huippu-urheiluun hyvin perehtyneitä asiantuntijoita.

Antidopingorganisaatio

Organisaatio, joka vastaa dopingvalvontaprosessin minkä tahansa vaiheen käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toimeenpanosta. Antidopingorganisaatioita ovat Maailman antidopingtoimisto WADA, kansainväliset lajiliitot ja kansalliset antidopingorganisaatiot. Antidopingorganisaatioita ovat myös esimerkiksi Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea sekä muut suurten urheilutapahtumien järjestäjät, jotka suorittavat dopingtestausta tapahtumissaan.

Antidopingsäännöstöt

Antidopingtyötä säädellään monilla kansainvälisillä ja kansallisilla sopimuksilla ja säännöstöillä, joiden tarkoituksena on turvata urheilijoille oikeus puhtaaseen urheiluun. Säännöstöillä edistetään näin urheilijoiden terveyttä sekä oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua. Lisäksi tarkoituksena on turvata vaikuttavat menettelytavat dopingin käytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelytavat dopingrikkomusten selvittämiseksi ja seuraamusten määräämiseksi. Urheilun dopingia koskeva sääntely perustuu urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Urheilijat ja järjestäytyneen urheilun piirissä toimivat henkilöt sitoutetaan noudattamaan kansallista antidopingsäännöstöä, esimerkiksiSuomen antidopingsäännöstöä, lajikohtaisia antidopingsäännöstöjä kuten kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen säännöstöjä sekä olympiakilpailuissa Kansainvälisen Olympiakomitean ja paralympiakilpailuissa Kansainvälisen Paralympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat ovat velvollisia noudattamaan ja tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa olevat antidopingsäännöstöt.

Antiestrogeeniset aineet

Antiestrogeenisia aineita käytetään rintasyövän hoidossa estämään estrogeenin vaikutuksia syöpäkudokseen. Anabolisten steroidien käyttäjät pyrkivät vähentämään näillä aineilla eräitä anabolisten steroidien aiheuttamia haittoja, kuten rintojen kasvua miehillä. Antiestrogeeniset aineet ovat urheilussa kiellettyjä, koska ne lisäävät testosteronin eritystä ja siirtävät elimistön androgeeni/estrogeenitasapainoa androgeeniseen suuntaan.

A-näyte

Urheilija jakaa dopingtestissä antamansa virtsanäytteen kahteen sinetöitävään näytepulloon, ”A” ja ”B”. A-näytteellä tarkoitetaan sitä osaa näytteestä, joka on sinetöity näytepulloon, jossa on A-tunnus. Vastaavasti sillä tarkoitetaan verinäyteputkea, joka on sinetöity A-sinetöintiputkeen. Kaikki näytteet toimitetaan WADAn akkreditoimaan laboratorioon, jossa A-näyte analysoidaan. Mikäli A-näyte osoittautuu positiiviseksi, voidaan B-näyte vaatia analysoitavaksi säännöstössä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

B

β2-agonistit

β2-agonistit laajentavat supistuneita keuhkoputkia ja sen vuoksi niitä käytetään astman hoidossa keuhkoinhalaatioina paikallisesti keuhkoputkistoon. Tällä tavalla annosteltaessa vähennetään haittavaikutuksia, kuten vapinaa, sydämen tykytystä, rytmihäiriöitä, lihaskramppeja ja elektrolyyttihäiriöitä. Suuria annoksia käytettäessä β2-agonistien lihaksia rakentavat eli anaboliset vaikutukset ovat niiden tärkeä dopingvaikutus.

Beetasalpaajat

Beetasalpaajia käytetään muun muassa kohonneen verenpaineen hoitoon ja estämään sydäninfarktin uusiutumista. Niiden keskushermostoa rauhoittava, sydämen sykettä alentava ja vapinaa poistava vaikutus voi parantaa suoritusta lajeissa, joissa vaaditaan keskittymiskykyä, rauhallisia hermoja ja vakaata kättä. Beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain tietyissä tarkkuutta vaativissa lajeissa, kuten ammunnassa ja jousiammunnassa. Kestävyyttä ja nopeutta vaativissa lajeissa beetasalpaajat heikentävät suorituskykyä.

Biologinen passi

Katso Urheilijan biologinen passi.

C

CAS

Urheilun kansainvälinen välimiesoikeus CAS (The Court of Arbitration of Sport) on urheilujärjestöistä riippumaton korkein kansainvälinen valitus- ja muutoksenhakuelin urheiluun liittyvissä asioissa. CASin tehtävänä on ratkaista urheilun sääntelyyn liittyviä kiistoja sovintomenettelyn avulla. Se voi myös auttaa riitaantuneita osapuolia löytämään ratkaisun toimimalla välimiesoikeutena.

D

Diureetit

Diureetteja käytetään poistamaan turvotuksia ja verenpainelääkkeinä. Diureetit poistavat elimistöstä suolaa ja nestettä sekä lisäävät virtsan eritystä. Urheilussa diureetteja käytetään esimerkiksi peittämään muiden dopingaineiden käyttöä tai vähentämään kehon painoa alempaan painoluokkaan pääsemiseksi. Diureettien haittavaikutuksia ovat elektrolyyttihäiriöt, heikotus sekä liiallinen verenpaineen lasku. Diureettien ylenmääräisen käytön tiedetään aiheuttaneen kuolemantapauksia urheilijoilla.

Dopingaineita koskeva lainsäädäntö Suomessa

Suomen rikoslaissa on kielletty laiton dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa. Dopingaineiden maahantuontia ja levittämistä säännellään Suomessa rikoslain luvussa 44. Dopingaineiden käyttöä koskevat myös lääkelaki sekä rikoslain salakuljetusta, laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä ja huumausaineita koskevat säädökset. Rikoslain mukaan dopingaineina pidetään synteettisiä anabolisia steroideja ja niiden johdannaisia, testosteronia ja sen johdannaisia, kasvuhormonia sekä kemiallisia aineita, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, jonka perusteella voitaisiin rangaista dopingin käytöstä, huumausaineiden käyttöä lukuun ottamatta.

Doping

Maailman antidopingsäännöstöön perustuvan Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti dopingilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa dopingrikkomusta. Suomen antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilijan tai muun asianomaisen henkilön pitää olla selvillä siitä, mikä on dopingrikkomus samoin kuin siitä, mitkä aineet ja menetelmät on mainittu kulloinkin voimassa olevassa Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.

Dopinglinkki

A-klinikkasäätiön tuottama terveysneuvontapalvelu, jossa asiaan perehtyneet lääkärit sekä liikunta- ja sosiaalialan ammattilaiset vastaavat kuntoilijoiden kysymyksiin dopingaineiden. Kysymykset esitetään palvelussa anonyymeinä. Ilmainen palvelu on tarkoitettu kuntodopingin käyttäjille, käyttäjien läheisille, työssään kuntodopingin käyttäjiä kohtaaville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Dopinglinkki tarjoaa myös koulutusta eri alojen ammattilaisille ja tuottaa tieteellistä tutkimusta kuntodopingin ilmiöistä. www.dopinglinkki.fi

Dopingrikkomus (Antidoping rule violation, ADRV)

Suomen antidopingsäännöstön 2021 mukaan dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
 • kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
 • olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
 • dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
 • dopingaineiden hallussapito
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
 • dopingin edistäminen
 • osasyyllisyys ja
 • kielletty yhteistoiminta.
 • Ilmoituksen tekijän pelottelu tai häneen kohdistetut kostotoimet.

Dopingtestaaja (Doping control officer, DCO)

Antidopingorganisaation kouluttama ja valtuuttama henkilö, joka vastaa dopingtestauksen käytännön suorittamisesta WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimusten sekä antidopingorganisaation ohjeiden mukaisesti.

Dopingtesti

Dopingtesti on osa dopingvalvontaa. Dopingtestin vaiheita ovat:

 • urheilijan kutsuminen dopingtestiin,
 • urheilijan saattaminen ja valvominen,
 • valvottu näytteenanto (veri- ja/tai virtsanäyte), näytteen jakaminen ja sinetöinti,
 • näytteen analyysikelpoisuuden tarkistaminen,
 • dopingtestipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoittaminen sekä
 • näytteiden ja asiakirjojen asianmukainen säilytys ja toimittaminen laboratorioon ja antidopingorganisaatiolle.

Dopingtestiin valinta

Urheilijat valitaan kilpailujen ulkopuolisiin dopingtesteihin kohdennetusti tai arpomalla testattavat esimerkiksi harjoituksiin osallistuvista urheilijoita. Kilpailuissa urheilijat arvotaan tai valitaan testiin esimerkiksi sijoituksen perusteella. Urheilijat voidaan myös valita testattaviksi kohdennetusti tai kyseisen lajin kilpailusääntöjen määräämällä tavalla.

Dopingvalvonta

Dopingvalvonta sisältää dopingtestauksen, joka tarkoittaa virtsa- ja verinäytteiden keräämistä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Dopingvalvonta on myös urheilijan pitkäaikaista seurantaa Urheilijan biologisen passin ja olinpaikkatietojärjestelmän avulla sekä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muun muassa eri antidopingorganisaatioiden sekä tullin ja poliisin kanssa. Näytteiden pitkäaikaissäilytys 10 vuodeksi ja uudelleen analysointi kuuluvat myös dopingvalvonnan keinoihin. 

Dopingvalvontaan sisältyvät kaikki vaiheet ja prosessit testauksen suunnittelusta mahdollisen muutoksenhaun päätökseen asti, mukaan lukien kaikki niiden välissä tapahtuvat vaiheet ja prosessit, kuten olinpaikkatietojen ilmoittaminen, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysit, erivapaudet lääkinnällistä käyttöä varten, tulosten käsittely, dopingrikkomuksenkäsittely ja kuulemiset sekä seuraamusten määrääminen. SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa.

E

Ei-analyyttinen dopingrikkomus

Käsite, jota käytetään kuvaamaan dopingrikkomusta, joka on muu kuin kielletyn aineen tai sen aineenvaihduntatuotteiden tai merkkiaineiden löytyminen urheilijan näytteestä.

Tällaisia ovat esimerkiksi dopingtestistä kieltäytyminen, kiellettyjen aineiden ja menetelmien hallussapito, olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti tai kielletty yhteistoiminta.

Ennätystesti

Joissakin lajeissa vaaditaan ennätyksen (Suomen ennätys, Euroopan ennätys, maailman ennätys) tehneeltä urheilijalta puhdas dopingnäyte, jotta ennätys voidaan virallisesti hyväksyä. Ennätyksen tehneen urheilijan pitää itse huolehtia dopingtestiin menosta lajin sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Epäpuhdas tuote (Contaminated product)

Kiellettyä ainetta sisältävä tuote, jonka tuoteselosteessa ei ole mainintaa kyseisestä kielletystä aineesta eikä kielletyn aineen läsnäoloa tuotteessa voida saada selville kohtuullisella internethaulla.

Erikseen määritelty aine (Specified substance)

Kaikki kielletyt aineet ovat erikseen määriteltyjä aineita, lukuun ottamatta ryhmiin S1., S2., S4.4., S4.5. ja S6a. kuuluvia aineita, jotka eivät kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon mukaan kuulu erikseen määriteltyihin aineisiin. Kielletyt menetelmät eivät voi olla erikseen määriteltyjä aineita.

Erivapaus (Therapeutic Use Exemptions, TUE)

Antidopingorganisaation urheilijalle myöntämä lupa käyttää kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainittua ainetta tai menetelmää sairauden hoitoon. Määräaikaisen erivapauden myöntää asiantuntijoista koostuva erivapauslautakunta WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat.

Erivapauslautakunta

Erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden urheilussa kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADAn vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

SUEKin erivapauslautakunnan lääkärijäsenet nimittää SUEKin hallitus. Kansallisilla antidopingorganisaatioilla, kansainvälisillä lajiliitoilla ja suurten urheilutapahtumien (esim. olympialaiset) järjestäjillä on omat erivapauslautakuntansa.

ERKKA-erivapauskone 

Erytropoietiini (EPO)

EPO on peptidihormoni, jota erittyy pääasiassa munuaisista ja joka kiihdyttää punasolujen tuotantoa luuytimessä. Erytropoietiini lisää elimistössä punasolujen muodostumista, ja urheilija voi sen avulla parantaa hapenottokykyään.

Erytropoietiinin käytön haittavaikutuksina voi esiintyä verenpaineen kohoamista, vilustumisoireita muistuttavia tuntemuksia lihas- ja luustosärkyineen, kouristuskohtauksia, hyytymishäiriöitä eli veritulppia, turvotusta ja päänsärkyä.

Et ole yksin

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Yhteyttä Et ole yksin -palveluun voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Euroopan neuvoston yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa

Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimuksen, ja sopimus ja siihen liittyvät lait on saatettu voimaan 1.3.2022 valtioneuvoston asetuksella (124/2022). Yleissopimuksen tavoitteena on luoda turvallinen, turvattu ja lämminhenkinen ympäristö jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa. Sopimuksen keskeisen ajatuksen mukaan turvallisuutta, turvatoimia ja palvelujen tarjontaa ei voida tarkastella erillisinä tekijöinä, vaan ne vaikuttavat suoraan kahden muun osatekijän toteutumiseen.

Euroopan neuvoston yleissopimus urheilukilpailujen manipuloinnista

Yleissopimuksen perimmäinen tavoite on urheilun rehellisyyden ja urheilun etiikan suojeleminen. Tähän tavoitteeseen pyritään eri toimenpiteillä, joiden päämääränä on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen ja tunnistaminen. Yleissopimuksen tavoitteisiin pyritään pääsemään edistämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä seuraamalla yleissopimuksessa annettujen määräysten noudattamista. Yleissopimuksessa käsitellyt pääkohdat voidaan listata aihealueittain ennalta estäviin ja yhteistyökäytäntöihin, viranomaistoimintaan, tiedonvaihtoon ja seurantamekanismeihin.

G

Geenidoping

Urheilusuorituksen parantaminen muokkaamalla tai siirtämällä geenejä tai muuttamalla niiden ilmentymistä eri menetelmien avulla. 

H

Hemoglobiini

Punasolujen hemoglobiini huolehtii hapen kuljetuksesta elimistössä. Se sitoo itseensä happea keuhkoverenkierrossa ja vapauttaa hapen sitten kudoksissa, esimerkiksi aivoissa ja lihaksissa. Korkea hemoglobiini parantaa monissa lajeissa urheilijan suorituskykyä. Kiellettyjä menetelmiä ja aineita, joilla voidaan nostaa hemoglobiinipitoisuutta ovat veri- ja punasolutuotteiden siirrot sekä punasolutuotantoa lisäävät aineet kuten erytropoietiini (EPO). Muunnellut hemoglobiinivalmisteet, kuten hemoglobiinin tavoin vaikuttavat keinotekoiset hemoglobiiniyhdisteet, hemoglobiinivaikutukseen perustuvat veren korvikkeet ja mikrokapseloitu hemoglobiini ovat myös kiellettyjä urheilussa.

Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit

Antiestrogeenisia aineita käytetään rintasyövän hoidossa vähentämään elimistön estrogeeniaktiivisuutta. Ne siirtävät elimistön androgeeni/estrogeenitasapainoa androgeeniseen suuntaan. 

Myostatiini-inhibiittorit ovat vasta kokeilukäytössä olevia aineita. Ne estävät useilla eri eläinlajeilla lihaksen kasvua hillitsevän myostatiiniproteiinin vaikutusta, jolloin lihaksen kasvu kiihtyy. 

Metaboliset modulaattorit ovat myös vasta kokeilukäytössä olevia aineita. Ne kasvattavat lihaksia ja polttavat rasvaa ja saavat aikaan samanlaisia hyödyllisiä aineenvaihdunnallisia muutoksia kuin fyysinen rasitus, mutta ilman rasitusta. Insuliinienkin katsotaan kuuluvan tähän ryhmään. Moninaisten aineenvaihdunnallisten vaikutusten vuoksi niillä on anabolista vaikutusta. Liian suurina annoksina niiden käyttö johtaa hypoglykemiaan ja kuolemaan.

Huumaavat kipulääkkeet

Huumaavat kipulääkkeet ovat morfiinin kaltaisia aineita, joita käytetään vaikeissa kiputiloissa kuten leikkauksen jälkeen ja syöpäkivun hoidossa. Huumaavan vaikutuksen vuoksi niitä käytetään myös huumausaineina. Huumaavat kipulääkkeet saatavat parantaa suoritusta kestävyyslajeissa vähentämällä rasitukseen liittyvää väsymyksen tunnetta.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat liikkeiden hallinnan häiriöt, pahoinvointi, ummetus, hengityslama, väsymys ja riippuvuus.

I

ILMO

SUEKin internetsivuilla olevan ILMO-palvelun kautta voi ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio-, katsomoturvallisuus- tai muuta urheilun eettistä rikkomusta. Palvelun kautta voi antaa tietoa nimettömästi tai omalla nimellään. Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Jos ilmoituksen tekijä antaa tietonsa nimettömästi, hän voi rekisteröityä suojattuun viestipalveluun, jonka kautta SUEK voi tarvittaessa pyytää häneltä lisätietoja henkilöllisyyden paljastumatta.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti (Filing failure, FF)

Testauspooliin nimettyjä urheilijoita koskee olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Olinpaikkatietojen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi tehokas ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuva dopingtestaus. Mikäli urheilija ei ilmoita ja/tai päivitä olinpaikkatietojaan vaadittujen määräysten mukaisesti ilman hyväksyttävää syytä, hänen katsotaan syyllistyneen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin ja hän saa merkinnän olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. (Katso myös Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti ja Testiin tavoittamattomuus).

Jos urheilija syyllistyy kolmeen olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiin (kolme merkintää ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja/tai tavoittamattomuudesta testiin ilmoittamansa 60-minuutin ajanjakson aikana) 12 kuukauden aikana, tulkitaan tämä antidopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikkomukseksi. Siitä määrättävä seuraamus on ensimmäisestä rikkomuksesta 12–24 kuukauden tai toisesta tai useammasta rikkomuksesta määrättävä pidempi urheilun toimintakielto. Urheilijalle lähtee aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä, ja hänellä on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Insuliini

Insuliini on haiman tuottama polypeptidihormoni. Insuliinia vapautuu haimasta pulssimaisesti, ja se säätelee sokerin määrää veressä vaikuttamalla hiilihydraatti-, proteiini- ja rasva-aineenvaihduntaan.

Insuliini kuuluu urheilussa kiellettyihin hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttaviin modulaattoreihin.(katso myös kohta: Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit)

Istukkahormoni (hCG)

Istukkahormoni kuuluu urheilussa kiellettyjen peptidihormonien, kasvutekijöiden, vastaavien aineiden ja mimeettien ryhmään. Se lisää testosteronin eritystä.

K

KAMU-lääkehaku

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa eli KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Android- ja iOS-laitteille. Haku pohjautuu Pharmacan luetteloihin, ja siinä on vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. KAMUa päivitetään säännöllisesti uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. KAMU-lääkehaku on käytettävissä myös osoitteessa suek.fi. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, tulee urheilijan olla yhteydessä SUEKiin. Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. KAMU-mobiilisovelluksessa on myös linkkejä eri maiden lääkehakuihin. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä.

Kannabinoidit

Kannabinoidit ovat joko kasviperäisen kannabiksen eli marijuanan ja hasiksen vaikuttavia aineita tai niiden synteettisiä johdoksia. Kannabinoidit heikentävät ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arviointia. Tämä yhdistettynä keskushermostolaman aiheuttamaan koordinaatiokyvyn, reaktiokyvyn ja muistin huononemiseen johtaa yleensä heikentyneeseen urheilusuoritukseen. Osasyy kannabinoidien kieltoon on, että niiden katsotaan olevan urheilun hengen vastaisia. Kannabidiolilla ei ole huumaavia vaikutuksia ja sen käyttö ei ole kiellettyä. 

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK, International Olympic Committee IOC)

Kansainvälinen Olympiakomitea perustettiin vuonna 1894. Se tekee näkyvää kansainvälistä antidopingtyötä suurtapahtumissaan. Se järjestää olympiakilpailut ja vastaa niihin osallistuvien urheilijoiden antidopingtoiminnasta. KOK:lla on myös laaja olympiasolidaarisuusohjelma ja nuoriso-ohjelma. KOK rahoittaa yhteisesti eri maiden hallitusten kanssa maailman antidopingtoiminnan kehittämistä.

Kansainvälinen Paralympiakomitea (International Paralympic Committee IPC)

Kansainvälinen Paralympiakomitea perustettiin vuonna 1989. Se vastaa paralympialaisten järjestämisestä ja kehittämisestä.  IPC vastaa myös osaltaan vammaisurheilijoihin liittyvästä kansainvälisestä antidopingtoiminnasta.

Kansainvälinen standardi (International Standard)

Maailman antidopingsäännöstöön liittyy kansainvälisiä standardeja, joiden noudattaminen on pakollista antidopingtyössä. Niiden tarkoituksena on varmistaa antidopingtoiminnan keskeisten osa-alueiden laatu ja yhdenmukaisuus eri antidopingtoimijoiden välillä. Näitä standardeja ovat:

 • Kansainvälinen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo,
 • Kansainvälinen testaus- ja tutkintastandardi,
 • Kansainvälinen erivapausstandardi,
 • Kansainvälinen laboratoriostandardi,
 • Kansainvälinen tietosuojastandardi,
 • Kansainvälinen tulostenkäsittelystandardi ja
 • Kansainvälinen säännöstön noudattamiseen liittyvä standardi.

Kansainvälinen urheilutapahtuma

Urheilutapahtuma tai -kilpailu, jonka hallinnoiva tai tekniset virkailijat nimittävä taho on Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea, kansainvälinen lajiliitto, suuren urheilutapahtuman järjestäjä tai jokin muu kansainvälinen urheilujärjestö.

Kansallinen antidopingorganisaatio (NADO)

Kansallinen antidopingorganisaatio eli National Antidoping Organizations. Kunkin maan nimeämä taho (tai tahot), jolla on ensisijaiset valtuudet ja vastuu antidopingsäännöstön käyttöönotosta ja toteuttamisesta, näytteenoton johtamisesta, testitulosten hallinnasta ja tulosten käsittelyn toteuttamisesta kansallisella tasolla. Jos tätä nimitystä ei ole tehnyt maan toimivaltainen julkinen viranomainen tai viranomaiset, kyseinen taho on maan kansallinen olympiakomitea tai sen nimittämä taho. Suomessa kansallinen antidopingorganisaatio on SUEK.

Kansallinen lajiliitto

Kansallinen tai alueellinen taho, joka kuuluu kansainväliseen lajiliittoon tai on sen tunnustama ja hallinnoi kansainvälisen lajiliiton edustamaa urheilulajia omassa valtiossaan tai omalla alueellaan.

Kansallinen toimintasuunnitelma

Uhka-arvion pohjalta laadittu suunnitelma, jonka avulla tehokkaasti torjutaan kilpailumanipulaatiota. Toimintasuunnitelma tarjoaa urheilutoimijoille ohjeita ja suosituksia parhaista käytänteistä sekä toimenpiteistä kilpailumanipulaation tunnistamiseksi, torjumiseksi, tutkimiseksi ja tarvittaessa rankaisemiseksi.

Kansallinen urheilutapahtuma

Urheilutapahtuma tai kilpailu, johon osallistuu kansainvälisen tai kansallisen tason urheilijoita, mutta joka ei ole kansainvälinen urheilutapahtuma.

Kansallinen yhteyspiste

Urheilukilpailujen manipulaation vastaisessa yleissopimuksessa määritelty, jokaiseen jäsenvaltioon perustettava kilpailumanipulaatiota torjuva kokonaisuus. Suomessa kansallinen yhteyspiste toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asettamana.

Kasvuhormoni (hGH)

Kasvuhormoni osallistuu kasvuiässä pituuskasvun säätelyyn. Lisäksi se vaikuttaa muun muassa hiilihydraattien, rasvan ja valkuaisaineiden aineenvaihduntaan. Kasvuhormonin käyttö voi aiheuttaa vaikeita sydänsairauksia, sydänrappeutumia, diabetesta ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. Kasvuhormonin käyttöä tutkitaan veritesteillä.

Katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys

Yleisötilaisuuksien järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Yleisön velvollisuutena on käyttäytyä tapahtumissa asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen, päihdyttävien aineiden tai vaarallisten esineiden tuominen tapahtumiin on kiellettyä. Tapahtumissa on oltava ensiapuhenkilöstö yleisöä varten.

Katsomoturvallisuussopimus

Katso Euroopan neuvoston yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa

Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio

Kemiallinen ja fysikaalinen manipulointi tai manipuloinnin yritys on kielletty urheilussa. Se käsittää kaikkien sellaisten aineiden ja menetelmien käytön, jotka muuttavat tai joiden voidaan perustellusti ajatella muuttavan dopingnäytteiden laatua ja/tai koostumusta. Manipulointimenetelmiä ovat esimerkiksi virtsanäytteen vaihto tai sen turmeleminen. 

Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot ja/tai injektiot, jotka ylittävät 100 millilitraa 12 tunnin aikana, ovat myös kiellettyjä (WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyt menetelmät: M2 Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio) lukuun ottamatta sairaalahoitojen, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten diagnostisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.

Kilpailujen manipulointi

Kilpailujen manipuloinnilla pyritään vaikuttamaan urheilutapahtuman tulokseen tai kulkuun jo ennen kilpailun tai ottelun alkamista. Kilpailujen manipuloinnissa vaikutetaan kilpailun tai ottelun kulkuun tai tapahtumiin, esimerkiksi maksamalla häviämisestä tai jonkin yksittäisen tapahtuman aiheuttamisesta. Lahjonnan lisäksi urheilijaa tai muuta toimijaa voidaan myös kiristää tai uhkailla. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellinen voitto tai halutun tittelin, joukkueen tulevien pelivastusten tai sarjatason varmistelu. Kilpailujen manipuloinnissa saatetaan käyttää hyväksi heikommassa asemassa olevia pelaajia, kuten nuoria tai ulkomailta vaatimattomimmista olosuhteista tulleita pelaajia. On myös tapauksia, joissa nämä pelaajat ovat joutuneet myöhemmin rikoksen uhreiksi. Heitä on esimerkiksi kiristetty ja uhkailtu. Usein tapauksen tultua julki myös urheilijan urheilu-ura loppuu. Urheilijan lisäksi kohteena voi olla esimerkiksi huonossa taloudellisessa asemassa oleva seura.

Klenbuteroli

Klenbuteroli kuuluu luokkaan muut anaboliset aineet. Sillä on anabolinen vaikutus, jonka on todettu lisäävän poikkijuovaisten lihasten valkuaispitoisuutta samalla kun elimistön glykogeeni ja rasva palavat. Lihassolujen koko suurenee niiden määrän säilyessä ennallaan. Koska erityisesti anaerobista suorituskykyä lisäävien nopeasti supistuvien lihassyiden suhteellinen osuus kasvaa, klenbuteroli lisää urheilusuorituksissa nopeutta ja voimaa. Klenbuterolin haittavaikutuksia ovat muun muassa vapina, sydämen tykytys, rytmihäiriöt, lihaskrampit ja elektrolyyttihäiriöt. Rytmihäiriöt ja hypokalemia eli veren alhainen kaliumpitoisuus voivat hoitamattomana johtaa kuolemaan.

Kielletty aine (Prohibited substance)

Mikä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyksi määritetty aine tai aineluokka.

Kielletty menetelmä (Prohibited method)

Mikä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyksi mainittu menetelmä.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (Prohibited list)

Luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo on yksi WADAn viidestä kansainvälisestä standardista, ja sen soveltaminen on pakollista organisaatioille, jotka noudattavat Maailman antidopingsäännöstöä. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloa päivitetään vuosittain, ja uusi versio tulee voimaan aina tammikuun 1. päivänä.

Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva

Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva on toteutettu SUEKin johdolla opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa kansallisessa yhteistoimintaryhmässä. Tilannekuvan tarkoituksena on tunnistaa suomalaista urheilua koskevat riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat keskeisessä osassa kilpailumanipulaation torjunnassa. Kilpailumanipulaation tilannekuva vuodelta 2021 on saatavilla SUEKin materiaalipankista.

Kilpailumanipulaation kansallinen yhteistoimintaryhmä

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan nimeämä kansallinen yhteistoimintaryhmä, joka toimii urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen mukaisena kansallisena yhteyspisteenä. Kilpailumanipulaation torjuntatoimet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joita ovat säännöt ja lainsäädäntö, tietoisuuden kasvattaminen ja valmiuksien parantaminen sekä valvonta, tiedustelu ja tutkinta. Kilpailumanipulaation kansainvälinen luonne edellyttää niin kansallista kuin valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä sen torjumisessa.

Kilpailutestit

Kilpailutesteillä tarkoitetaan kilpailutapahtuman yhteydessä suoritettavia dopingtestejä. Ellei kansainvälisen tai muun asianomaisen antidopingorganisaation säännöissä muuta määrätä, tämä tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa 12 tuntia ennen kilpailua ja loppuu kilpailun ja siihen liittyvän näytteenoton loppuessa. Kilpailun yhteydessä otetuista näytteistä tutkitaan kaikki tunnetut dopingaineet ja menetelmät sekä mahdollinen näytteen manipulointi. Urheilijat arvotaan tai määrätään testiin esimerkiksi sijoituksen perusteella tai heidät valitaan siihen lajin kilpailusääntöjen määräämällä tavalla. Urheilijat voidaan määrätä testiin kohdennetusti myös kilpailutesteissä.

Kilpailujen ulkopuoliset testit

Kilpailujen ulkopuolisilla testeillä tarkoitetaan kaikkia niitä dopingtestejä, jotka tehdään urheilijoille minä tahansa muuna ajanjaksona kuin kilpailun aikana tai kilpailussa. Kilpailujen ulkopuolella otetuista näytteistä tutkitaan anaboliset aineet, peptidihormonit, kasvutekijät ja vastaavat yhdisteet, β2-agonistit, hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit, diureetit ja muut peiteaineet sekä kaikki kielletyt menetelmät. Kansainvälisillä lajiliitoilla saattaa olla omia sääntöjään tutkittavista aineista. Urheilijan velvollisuus on olla selvillä häntä koskevista säännöistä.

Urheilijat valitaan kilpailujen ulkopuolisiin testeihin kohdennetusti tai arpomalla testattavat esimerkiksi tietyn ryhmän harjoituksissa tai leirillä olevista urheilijoista. Kohdennetuissa testeissä SUEK tai muu testin tilannut antidopingorganisaatio on nimennyt urheilijan etukäteen testiin.

Kilpailujen ulkopuolisiin testeihin kuuluvat myös aikaisemmin tehtyjen testien tulosten selventämiseksi suoritettavat jatkotestit sekä dopingrikkomuksesta määrätyn urheilun toimintakiellon aikana tehtävät testit.

Kofeiini

Kofeiini kuuluu seurannan kohteena oleviin aineisiin eli sen käyttöä ei ole urheilussa kielletty, mutta sen esiintymistä dopingnäytteissä seurataan.

Kohdennettu testaus

Urheilijan valinta dopingtestiin tiettynä ajankohtana muutoin kuin sattumanvaraisella perusteella. Kohdennettuja testejä tehdään pääasiassa testauspooli- ja maajoukkueurheilijoille. SUEK voi kuitenkin testata Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa määritettyihin kriteereihin perustuen kohdennetusti sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella ketä tahansa Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluvaa urheilijaa.

Korruptio 

Vastuullisen aseman tai vaikutusvallan väärinkäyttöä oman edun tavoittelemiseksi. 

Kuntodoping

Kilpaurheilun ulkopuolista dopingaineiden käyttöä, jonka tavoitteena on pääsääntöisesti lihasmassan ja voiman lisääminen sekä rasvaprosentin pienentäminen. Dopingaineiden käyttäjiä kuntoilussa on huomattavasti enemmän kuin kilpa- ja huippu-urheilussa.

Kööpenhaminan julistus

Dopingin vastaista työtä urheilussa koskeva niin sanottu Kööpenhaminan julistus on poliittinen asiakirja, jonka kautta hallitukset ovat ilmaisseet tahtonsa maailman antidopingsäännöstön toimeenpanemiseksi UNESCOn dopingin vastaisen yleissopimuksen avulla. Hallitusten edustajat allekirjoittivat Kööpenhaminan julistuksen toisessa kansainvälisessä dopingkonferenssissa Kööpenhaminassa maaliskuussa 2003.

L

Lainsäädäntö
Katso Dopingaineita koskeva lainsäädäntö Suomessa

Levittäminen (Trafficking)

Antidopingorganisaation toimivallan piiriin kuuluva urheilija, urheilijan tukihenkilö tai muu henkilö myy, antaa, kuljettaa, lähettää, toimittaa tai jakelee tai pitää hallussaan tällaisiin tarkoituksiin kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää joko fyysisesti tai sähköisesti tai muulla tavoin kolmannelle osapuolelle. Tähän määritelmään eivät kuitenkaan sisälly terveydenhuoltohenkilöstön hyvässä tarkoituksessa suorittamat toimet, joihin liittyy kielletty aine tai kielletty menetelmä, jota käytetään todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin tai muusta hyväksyttävästä syystä. Määritelmään eivät sisälly myöskään toimet, joissa on kysymys kielletyistä aineista, jotka eivät ole kiellettyjä kilpailujen ulkopuolisissa testeissä, paitsi jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että kyseisiä kiellettyjä aineita ei ole tarkoitettu todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin, tai niillä aiotaan parantaa suorituskykyä urheilussa.

Lopettamisilmoitus

Kun rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija lopettaa kilpaurheilun, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti SUEKille. Tällöin SUEK poistaa hänet testauspoolista ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus päättyy. SUEK vahvistaa testauspoolista poistamisen kirjallisesti. Kansainvälisen lajiliiton testauspooliin kuuluvien urheilijoiden tulee ilmoittaa urheilu-uransa lopettamisesta kirjallisesti myös kansainväliselle lajiliitolleen.

Luovuttaminen (Administration)

Muun henkilön suorittama kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttöön tai käytön yritykseen osallistuminen kyseistä ainetta tai menetelmää tarjoamalla, toimittamalla, valvomalla, edistämällä tai muulla tavoin. Tähän määritelmään eivät kuitenkaan sisälly terveydenhuoltohenkilöstön hyvässä tarkoituksessa suorittamat toimet, joihin liittyy kielletty aine tai kielletty menetelmä, jota käytetään todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin tai muusta hyväksyttävästä syystä. Määritelmään eivät sisälly myöskään toimet, joissa on kysymys kielletyistä aineista, jotka eivät ole kiellettyjä kilpailujen ulkopuolisissa testeissä, paitsi jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että kyseisiä kiellettyjä aineita ei ole tarkoitettu todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin, tai niillä aiotaan parantaa suorituskykyä urheilussa.

M

Maailman antidopingsäännöstö

Maailman antidopingtoimisto WADAn laatima Maailman antidopingsäännöstö (World Anti-Doping Code, WADC) on antidopingtoiminnan perusasiakirja, joka muodostaa kehyksen yhtenäisille, urheiluorganisaatioita ja kansallisia viranomaisia koskeville antidopingkäytännöille, -säännöille ja -säädöksille. Voimassa oleva Maailman antidopingsäännöstö tuli voimaan 1.1.2021.

Maailman antidopingtoimisto WADA

Maailman antidopingtoimisto WADA (World Anti-Doping Agency) on kansainvälinen, riippumaton organisaatio, joka perustettiin vuonna 1999 edistämään, koordinoimaan ja valvomaan dopingin vastaista toimintaa urheilussa. WADAn päätehtävät ovat:

 • Maailman antidopingsäännöstön yhdenmukaistaminen, kehittäminen ja ylläpito sekä säännöstön noudattamisen seuranta,
 • vuosittaisen urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon julkaisu ja jakelu,
 • alueellisten antidopingohjelmien kehittäminen,
 • laaja kansainvälinen tutkimusohjelma,
 • dopingtestauslaboratorioiden akkreditointi,
 • riippumaton kansainvälinen testausohjelma,
 • kansainväliset koulutus ja viestintäohjelmat ja
 • riippumaton dopingtestauksen tarkkailuohjelma suurissa kansainvälisissä urheilukilpailuissa.

WADAn rahoituksesta puolet tulee Kansainväliseltä Olympiakomitealta ja puolet valtioilta.

Macolin-sopimus

Katso Euroopan neuvoston yleissopimus urheilukilpailujen manipuloinnista

Metyyliheksaaniamiini

Ravintolisistä usein löytyvä piristeenä käytettävä aine. Ravintolisävalmistajat väittävät usein, että metyyliheksaaniamiini (MHA) voi lisätä henkistä ja ruumiillista suorituskykyä ja auttaa laihdutuksessa. Vuonna 2010 WADA laajensi kiellettyjen aineiden luetteloa lisäämällä metyyliheksaaniamiinin kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon kohtaan ”Muut kuin erikseen määritellyt piristeet”.

Modafiniili

Modafiniili on piriste, jonka kauppanimiä ovat muun muassa Alertec, Modafinil (ainoa Suomessa myytävä valmiste), Modasomil, Modavigil, Modiodal, Provigil ja Vigil. Modafiniili mainitaan WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Modafiniilin vaikutuksia urheilusuorituksiin, esimerkiksi kestävyyteen ja räjähtävyyteen ei ole tutkittu, mutta monet arvelevat sen soveltuvan dopingaineeksi. Modafiniili voi aiheuttaa mielihyvää ja riippuvuutta. Sen käytön sivuvaikutuksina voi esiintyä unettomuutta, päänsärkyä, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, verenpaineen nousua ja sydänoireita.

Myyntiluvattomat lääkeaineet

Aineita, joiden lääkinnälliselle käytölle ihmisillä ei ole minkään valtion terveysviranomaisen myöntämää voimassa olevaa hyväksyntää ja joita ei mainita muualla kiellettyjen aineiden luettelossa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi lääkeaineet, jotka ovat prekliinisessä tai kliinisessä tutkimusvaiheessa tai joita ei enää kehitetä tai valmisteta, ja aineet, joiden rakennetta on muunneltu, tai vain eläinlääketieteelliseen käyttöön hyväksytyt aineet.

N

Näyte

Mikä tahansa dopingvalvontaa varten otettu biologinen materiaali, esimerkiksi virtsa ja veri.

O

Olinpaikkatiedot

Rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan urheilijan ADAMS-järjestelmään ilmoittamat tiedot hänen päivittäisestä olinpaikastaan. Olinpaikkatiedot tekevät mahdolliseksi tehokkaan, ilman ennakkoilmoitusta tapahtuvan dopingtestauksen.

Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti

Testauspooliin kuuluvia urheilijoita koskee olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Olinpaikkatietojen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi tehokas ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuva dopingtestaus. Rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan urheilijan voidaan katsoa syyllistyneen dopingrikkomukseen, jos hän laiminlyö vaadittujen olinpaikkatietomääräysten noudattamista yhteensä kolme kertaa eli saa kolme merkintää ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja/tai tavoittamattomuudesta testiin 12 kuukauden aikana. Seuraamuksena voi olla urheilun antidopingsäännöstön määräysten mukaisesti ensimmäisestä rikkomuksesta 12–24 kuukauden tai toisesta tai useammasta rikkomuksesta pidempi urheilun toimintakielto.

Urheilijalle lähetetään aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä, ja hänellä on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Ominaispaino

Virtsan ominaispaino kertoo, kuinka väkevää tai laimeaa virtsa on. Virtsan ominaispaino mitataan dopingtestissä ja mikäli se ei täytä WADAn Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa asetettuja vaatimuksia, dopingtestaaja pyytää urheilijaa antamaan toisen tai tarvittaessa useamman lisänäytteen. Urheilijan velvollisuus on antaa ominaispainovaatimukset täyttävä näyte ja siitä syystä urheilijan pitää välttää liiallista nesteen nauttimista ennen virtsanäytteen antoa.

P

Parhaiden käytäntöjen mallit

WADAn Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisten standardien pohjalta kehittämät mallisäännöt, -ohjeet ja -lomakkeet parhaiden toimintatapojen luomiseksi antidopingtoiminnan eri alueille. Nämä mallit ovat osa Maailman antidopingohjelmaa. Ne eivät ole pakollisia, mutta WADA suosittelee niitä antidopingtoimijoille.

Peiteaineet

Useimmilla peiteaineilla ei ole urheilusuorituksia parantavia ominaisuuksia, mutta ne saattavat vaikeuttaa eräiden dopingaineiden toteamista. Peiteaineiksi luetaan muun muassa diureetit, probenesidi sekä plasmavolyymin lisääjät. 

Piristeet

Piristeet lisäävät aivojen virkeystasoa ja fyysistä aktiivisuutta sekä piristävät elimistöä henkisesti ja fyysisesti. Ne vaikuttavat keskus- ja/tai ääreishermostoon ja nopeuttavat sykettä, hengitystiheyttä ja aivojen toimintaa. Joidenkin piristeiden vaikutus kohdistuu vain tiettyyn elimeen, kuten sydämeen, keuhkoihin tai aivoihin. Jotkin piristeet aiheuttavat voimakasta riippuvuutta. Piristeitä analysoidaan kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä.

Plasmavolyymin lisääjät

Plasmavolyymin lisääjillä, kuten hydroksietyylitärkkelyksellä, pyritään parantamaan veren virtausta kudosten hiussuonissa, jolloin kudosten hapettuminen ja kestävyys lisääntyvät. Niiden käyttö laskee hemoglobiinipitoisuutta ja vaikuttaa biologisen passin tulkintaan.

Poikkeava testitulos (Atypical finding)

WADAn akkreditoiman laboratorion tai muun WADAn hyväksymän laboratorion laatima raportti, joka edellyttää lisätutkimuksia Kansainvälisessä laboratoriostandardissa tai siihen liittyvissä teknisissä dokumenteissa määritetyllä tavalla, ennen kuin voidaan päättää, onko kyseessä positiivinen testitulos.

Positiivinen testitulos (Adverse Analytical Finding, AAF)

WADAn akkreditoiman laboratorion tai muun WADAn hyväksymän laboratorion raportti, joka noudattaa Kansainvälistä laboratoriostandardia ja siihen liittyviä teknisiä dokumentteja ja joka ilmaisee, että näytteessä on kiellettyä ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita (mukaan lukien endogeenisten aineiden kohonneet määrät) tai todisteita kielletyn menetelmän käytöstä.

Puhtaan liikunnan puolesta -kunto- ja liikuntakeskukset

Dopinglinkin ylläpitämä suomalaisille kunto- ja liikuntakeskuksille tarkoitettu toimintamalli, joka tarjoaa tietoa ja koulutusta kuntodopingin terveyshaitoista. Toimintaan sitoutuneet kunto- ja liikuntakeskukset toimivat yhteiskuntavastuullisesti edistämällä nuorten ja aikuisten puhdasta ja terveyttä edistävää kuntoilua.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on ilmainen verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Lajiliitot, urheiluseurat ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tai oman seuran urheilijoiden tietämys antidopingasioista, tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Koulutuksen suorittamisesta saa diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

R

Ravintolisät

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joiden avulla pyritään täydentämään terveen ihmisen ruokavaliota. Niiden käyttöä ei ole kielletty urheilussa, mutta käyttöön saattaa liittyä positiivisen dopingtestituloksen riski: vaillinaiset tai virheelliset tuoteselosteet, osin tuntemattomat ainesosat ja sisällön vaihtelu valmistuserien välillä. Urheilijan ei tulisi käyttää mihinkään tarkoitukseen ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta. SUEK ei ylläpidä ravintolisistä luetteloa, jossa ne olisi luokiteltu joko kielletyiksi tai sallituiksi.

Rekisteröity testauspooli (Registered testing pool, RTP)

Testauspooli on antidopingorganisaation (kansainvälinen lajiliitto ja/tai kansallinen antidopingorganisaatio) nimeämä ryhmä urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimusten mukainen olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että siihen kuuluvien urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta. Urheilija saa aina tiedon, kun hänet liitetään testauspooliin. 

Suomessa on käytössä yksilölajien yksitasoinen poolijärjestelmä, Rekisteröity testauspooli, joka noudattaa Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimuksia. Joukkuelajeissa on käytössä oma järjestelmänsä, jossa kerätään joukkuekohtaiset olinpaikkatiedot.

Riippumattomat tarkkailijat (Independent observers)

WADAn suureen urheilutapahtumaan kokoama antidopingasiantuntijoiden tiimi, joka valvoo ja tarkastaa tapahtuman dopingvalvontaprosessit ja raportoi niistä. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa dopingtestaukseen liittyvien toimintojen avoimuus ja luotettavuus sekä antaa tarvittaessa suosituksia, joiden avulla dopingtestausmenettelyjen laatua voidaan jatkossa kehittää.

S

Saattaja

Antidopingorganisaation kouluttama ja valtuuttama täysi-ikäinen henkilö, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa esittää dopingtestiin valitulle urheilijalle dopingtestikutsu ja saattaa urheilija valvotusti dopingtestitiloihin. Saattaja allekirjoittaa koulutuksessaan vaitiolositoumuksen, joka koskee häntä myös tehtävän päätyttyä.

Seuraamukset dopingrikkomuksesta

Urheilijan tai muun henkilön tekemä dopingrikkomus voi aiheuttaa yhden tai useamman seuraavista seuraamuksista:

 • kilpailutuloksen tai urheilutapahtuman tulosten hylkääminen/mitätöinti ja mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen,
 • urheilun toimintakielto,
 • taloudelliset seuraamukset ja
 • julkinen tiedottaminen.

Seurantaohjelma

Maailman antidopingtoimisto WADA tarkkailee seurantaohjelmassaan dopingnäytteistä tiettyjä nimettyjä aineita kuten piristeisiin kuuluvia aineita havaitakseen esimerkiksi sallittujen aineiden mahdollisen liiallisen käytön urheilussa tai joidenkin vain kilpailujen yhteydessä kiellettyjen aineiden mahdollisen asiattoman liikakäytön harjoittelun yhteydessä. Mikäli näiden aineiden käytön katsotaan vaarantavan urheilijoiden terveyttä, WADA voi kieltää niiden käytön urheilussa.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritietoa jaetaan muille pääsääntöisesti vedonlyöntimielessä ja jakamisella tavoitellaan usein rahallista hyötyä. Sisäpiiritiedoksi voi lukea esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot, tiedot urheilijoiden terveydentilasta, kilpailutaktiikat tai mikä tahansa muu tieto joukkueesta tai urheilijasta, jota ei normaalitilanteessa julkisteta ennen kilpailua. Kansainvälinen Olympiakomitea ja Interpol määrittelevät sisäpiiritiedon seuraavasti: ”Kilpailutapahtumaan liittyvää tietoa, jota henkilöllä on hallussaan lajiinsa tai kilpailuun liittyvän asemansa vuoksi, pois lukien sellainen tieto, joka on jo julkistettu tai yleisesti tiedossa, helposti saatavilla tai tuotu esille kyseistä kilpailua koskettavien sääntöjen mukaisesti.” (IOC & Interpol, 2016)

Tämänkaltaisen tiedon jakaminen on kielletty yleensä lajin kilpailu- tai kurinpitosäännöissä.

Suomen antidopingtoimikunta ADT ry

Suomen antidopingtoimikunta ADT vastasi dopingvalvonnasta Suomessa ennen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:tä. ADT oli itsenäinen, voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yhteisö, joka sai rahoituksensa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista. ADT:n tehtävänä oli vastata kansallisen antidopingsäännöstön toimeenpanosta. ADT teki dopingtestejä, koulutti sekä toimi aktiivisesti kansainvälisten ja suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa.

SUEK
Katso Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa urheilun eettisiä asioita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yhdistys vastaa valtiosopimusten mukaisesti antidopingtoiminnasta, kilpailujen manipuloinnin ehkäisystä sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistämisestä. Yhdistys saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yhdistys perustettiin tammikuussa 2016 laajentamalla Suomen antidopingtoimikunta ADT ry:n toimintaa. 

T

Testauspooli

Katso Rekisteröity testauspooli

Testiin tavoittamattomuus (Missed test, MT)

Testauspooliin nimettyjä urheilijoita koskee olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Olinpaikkatietojen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi tehokas ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuva dopingtestaus. Mikäli urheilijaa ei tavoiteta hänen ilmoittamastaan paikasta kyseiselle päivälle ilmoitetun 60 minuutin ajanjakson aikana ilman hyväksyttävää syytä, hänen katsotaan syyllistyneen testiin tavoittamattomuuteen ja hän saa merkinnän olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. Jos urheilija syyllistyy kolmeen olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiin eli saa kolme merkintää ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja/tai tavoittamattomuudesta testiin 12 kuukauden aikana, tämä tulkitaan antidopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikkomukseksi. Siitä määrättävä seuraamus on ensimmäisestä rikkomuksesta 12–24 kuukauden tai toisesta tai useammasta rikkomuksesta määrättävä pidempi urheilun toimintakielto. Urheilijalle lähetetään aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä. Hänellä on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Testikutsu

Menettely, jossa dopingtestaaja tai muu dopingtestiryhmän jäsen kuten saattaja tai testiavustaja informoi urheilijaa siitä, että hänet on valittu dopingtestiin sekä kertoo hänelle dopingtestiin liittyvistä oikeuksista muun muassa oikeudesta ottaa oma edustaja mukaan dopingtestiin ja velvollisuuksista kuten velvollisuudesta pysyä valvonnan alaisuudessa ja todistaa henkilöllisyytensä. Urheilija allekirjoittaa aina kirjallisen testikutsun.

T/E-suhde

Dopingvalvonnassa T/E-suhdetta (testosteroni/epitestosteroni-suhde) käytetään selvitettäessä mahdollista elimistön ulkopuolisen testosteronin käyttöä. Elimistössä on testosteronia ja epitestosteronia normaalisti jotakuinkin yhtä paljon. Kun dopingina elimistöön saatetaan sen ulkopuolelta pelkästään testosteronia, testosteronin ja epitestosteronin pitoisuuksien suhde (T/E-suhde) kohoaa. Biologisen passin steroidiprofiilin avulla seurataan urheilijan T/E-suhdetta. Suhteen riittävä nousu on peruste epäillä testosteronidopingia. Epäillyt näytteet tutkitaan edelleen niin sanotulla IRMS-menetelmällä (katso IRMS). Sen avulla voidaan osoittaa, onko urheilijaa käyttänyt testosteronia vai oliko poikkeavalle arvolle jokin muu syy.  

Testosteroni

Anabolisiin aineisiin kuuluva testosteroni on elimistön oma miessukuhormoni. Testosteroni vähentää rasvakudoksen kertymistä, lisää punaisten verisolujen määrää sekä kasvattaa lihasmassaa. Naisilla käytön sivuvaikutuksia ovat muun muassa lisääntynyt karvoitus, akne, äänen madaltuminen, rintojen pieneneminen, kaljuuntuminen, klitoriksen liikakasvu sekä kuukautiskierron häiriöt. Osa haitoista jää pysyviksi käytön loputtua. Miehillä testosteronin haittavaikutukset näkyvät muun muassa elimistön oman hormonituotannon heikkenemisenä ja sen seurauksena siittiötuotannon laskuna ja hedelmättömyytenä.

Tetrahydrogestrinoni (THG)

Tetrahydrogestrinoni on anabolinen steroidi, joka on johdettu gestrinonista. THG on ensimmäinen paljastettu designsteroidi, joka on kehitetty nimenomaan dopingkäyttöön. 

Tulosten käsittely

Mahdollisten dopingrikkomusten (käsittäen sekä positiiviset dopingtestitulokset että mahdolliset muut niin kutsutut ei-analyyttiset dopingrikkomukset) käsittelyprosessi ennen urheilijan kuulemista ja mahdollisen dopingrikkomuksen käsittelyä kurinpitolautakunnassa. Tulosten käsittely sisältää muun muassa antidopingsäännöstön mukaisen positiivisen testituloksen alustavan käsittelyn esimerkiksi urheilijan erivapauksien tarkistamisensitä seuraavan ilmoituksen ja selvityspyynnön urheilijalle tai muulle henkilölle sekä mahdollisen väliaikaisen toimintakiellon määräämisen. SUEK vastaa toimivaltansa piiriin kuuluvien urheilijoiden ja muiden henkilöiden tulosten käsittelystä Suomen antidopingsäännöstössä määrätyllä tavalla.

U

Uhka-arvio

 Euroopan neuvoston urheilukilpailuiden manipulaation vastaisen yleissopimuksen mukainen kansallinen uhka-arvio, joka auttaa saavuttamaan kansallisesti paremman ymmärryksen siitä, millaisen uhan kilpailumanipulaatio luo urheilulle ja yhteiskunnalle. Uhka-arvio laaditaan SUEKin johdolla kilpailumanipulaation vastaisessa yhteistoimintaryhmässä.

UNESCOn yleissopimus

Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus hyväksyttiin yksimielisesti UNESCOn yleiskokouksessa 19.10.2005. Se on nyt osallistujavaltioiden hyväksymä. Sopimukseen sitoutuneet valtiot edistävät antidopingtoimintaa omissa maissaan sekä sitoutuvat WADAn säännöstön periaatteisiin ja rahoittamaan WADAn toimintaa.

Urheilija

Dopingvalvonnan kannalta kuka tahansa henkilö, joka kilpailee kunkin kansainvälisen lajiliiton määritelmän mukaan kansainvälisellä tasolla tai kunkin kansallisen antidopingorganisaation tai kansallisen lajiliiton määritelmän mukaan kansallisella tasolla tai kuka tahansa muu henkilö, joka osallistuu kilpaurheiluun. Suomessa dopingvalvonnan piirissä ovat kaikki, jotka osallistuvat antidopingsäännöstön piiriin kuuluvaan urheilu- ja kilpailutoimintaan. Suomessa dopingtestejä voidaan tehdä kaikille urheilijoille Suomen antidopingsäännöstön määrittelyn mukaisesti milloin ja missä tahansa.

Urheilijan biologinen passi (Athlete Biological Passport, ABP)

Urheilijan biologisessa passijärjestelmässä seurataan valittuja biologisia muuttujia pitkällä aikavälillä: esimerkiksi hematologisessa profiilissa hemoglobiinia ja hematokriittia ja steroidiprofiilissa testosteronia ja epitestosteronia. Saatujen mittaustulosten perusteella määritetään profiili, joka toimii urheilijan henkilökohtaisena viitearvoalueena väestöpohjaisten viitearvojen sijaan. Muutokset urheilijan profiilissa voivat paljastaa dopingin käytön. Urheilijan biologista passijärjestelmää käytetään testauksen kohdentamisen ja ajoittamisen työvälineenä. Sitä voidaan käyttää myös osoittamaan epäsuorasti mahdollinen dopingaineiden tai -menetelmien käyttö ja siten antidopingsäännöstön mukainen dopingrikkomus.

Urheilijan tukihenkilö

Valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Urheilujärjestö

Kaikki kansalliset lajiliitot ja muut urheilujärjestöt, jotka ovat sitoutuneet Suomen antidopingsäännöstöön.

Urheilukilpailujen manipuloinnista tehty yleissopimus

Euroopan neuvoston vuonna 2014 Sveitsin Macolinissa laatima yleissopimus. Ensimmäinen yhtenäinen ja laajamittainen pyrkimys torjua kilpailumanipulaatiota. Suomi ei ole vielä julkaisuhetkellä ratifioinut sopimusta. 

Urheilun oikeusturvalautakunta

Suomen Olympiakomitean nimeämä elin, joka käsittelee Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätöksistä tai urheilujärjestöjen päätöksistä tehdyt valitukset, elleivät ne mene käsiteltäviksi suoraan Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen eli CASiin.

Urheilun toimintakielto

Dopingrikkomuksen takia urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö ei saa urheilun toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailu- tai muuhun toimintaan, jonka on järjestänyt tai valtuuttanut mikään Maailman antidopingsäännöstöön (tai esimerkiksi Suomessa Suomen antidopingsäännöstöön) sitoutunut kansainvälinen tai kansallinen urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai -seura tai jokin ammattilaissarja tai jokin kansainvälisen tai kansallisen tason urheilutapahtumien järjestäjätaho. Urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa myöskään osallistua kansallisen tai sitä ylemmän tason toimintaan, jota rahoitetaan julkisista varoista, lukuun ottamatta auktorisoitua antidopingkoulutusta tai kuntoutusohjelmia.

Urheiluperustainen manipulaatio

Urheiluperustaisella kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan toimintaa, jossa kilpailua manipuloidaan sen lopputuloksen, yksittäisen kilpailutapahtuman tai muun kilpailun osan osalta tavoitteena saavuttaa urheilullinen hyöty. Hyöty voi konkretisoitua esimerkiksi kilpailutapahtuman voittamisella, sarjapaikan säilyttämisellä tai nousemisella ylempiin sarjoihin. Urheiluperustainen kilpailumanipulaatio tuottaa usein myös taloudellista hyötyä urheilullisen menestyksen rinnalla, mutta se ei ole toiminnan keskeinen päämäärä.

Urheilutapahtuma

Sarja yksittäisiä kilpailuja, jotka pidetään yhdessä yhden hallinnoivan tahon alaisuudessa esimerkiksi olympialaiset, FINAn järjestämät uinti-lajien maailmanmestaruuskilpailut, Pan-Amerikan kilpailut.

V

Kurinpitolautakunta

Katso Antidopingasioiden kurinpitolautakunta

Vedonlyöntiperustainen manipulaatio

Vedonlyöntiperustaisella kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan toimintaa, jossa urheilutapahtumien ja/tai vedonlyöntimarkkinoiden manipulaatiolla pyritään saavuttamaan rahallinen hyöty. Rahallinen hyöty voi tarkoittaa joko suorasti vedonlyönnillä saavutettua rahasummaa tai epäsuorasti rahanpesulla saavutettua rikollista hyötyä.

Verinäytteenottaja

Näytteenottaja on henkilö, jolla on SUEKin antaman koulutuksen ja valtuutuksen lisäksi terveydenhuollon ammatillinen koulutus ja pätevyys verinäytteiden ottoon.

Veritesti

Verinäytteitä voidaan ottaa kiellettyjen aineiden ja menetelmien tunnistamiseksi, seulontaa varten tai pitkäaikaisseurantana urheilijan yksilöllisen profiilin luomiseksi. Verinäytteet otetaan Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin ohjeiden mukaan. Veritestejä tehdään esimerkiksi kasvuhormonin ja erilaisten keinotekoisten veren manipulointiin liittyvien aineiden ja menetelmien löytämiseksi.

Veridoping

Oman tai vieraan veren, keinoveren tai minkä hyvänsä punasolutuotteen käyttö on kielletty. Verensiirto eli veritankkaus parantaa suorituskykyä kestävyyslajeissa. Toimenpide voidaan suorittaa joko omalla tai vieraalla verellä. Vieraan veren dopingkäyttö voidaan osoittaa verinäytteestä. Oman veren siirto voidaan osoittaa epäsuorasti biologisen passin avulla, koska oikein ajoitetuilla veritesteillä havaitaan merkittäviä muutoksia punasoluarvoissa. Verensiirto ei ole koskaan riskitön: allergiset reaktiot, hyytymähäiriöt ja äkkikuolemat ovat mahdollisia.

Väliaikainen urheilun toimintakielto

Urheilija tai muu henkilö ei saa väliaikaisesti osallistua mihinkään kilpailuun tai urheilutoimintaan ennen kuin antidopingsäännöstön mukaisen dopingrikkomuskäsittelyn lopullinen päätös on annettu. Esimerkiksi jos urheilijan dopingtestin A-näytteestä on raportoitu positiivinen testitulos kielletystä aineesta, urheilija voidaan määrätä viipymättä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti.

Väliaikainen sinetöinti

Väliaikainen sinetöinti suoritetaan dopingtestissä tilanteessa, jossa urheilijan antama virtsanäyte ei täytä laboratorion sille asettamia vaatimuksia määrän suhteen (vähimmäismäärä 90 ml). Kun annettu näyte on väliaikaisesti sinetöity ja tiedot kirjattu ja vahvistettu dopingtestipöytäkirjaan, urheilija voi palata odotustilaan ja antaa lisää näytettä, kun on siihen valmis. Lisänäyte yhdistetään aiemmin annettuun näytteeseen. Menettely toistetaan, kunnes kokonaisnäytemäärä täyttää laboratorion asettamat vaatimukset ja urheilija voi jakaa ja sinetöidä näytteen A- ja B-pulloihin.

W

WADA

Katso Maailman antidopingtoimisto (The World Anti-Doping Agency).

WADAn akkreditoima laboratorio

WADAn akkreditoima eli hyväksymä Kansainvälisen laboratoriostandardin vaatimukset täyttävä dopingtestauslaboratorio, jonka käyttämien testausmenetelmien ja -prosessien avulla saadaan selville virtsa- ja muiden biologisten näytteiden sisältämät kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon kuuluvat aineet ja soveltuvin osin niiden määrät. WADA valvoo akkreditoimiensa laboratorioiden laadun tasoa jatkuvasti esimerkiksi laadunvarmistusnäytteiden avulla. Hyväksyntä myönnetään aina vuodeksi eteenpäin.

Y

Yritys

Antidopingsäännöstössä dopingrikkomukseksi määritelty tahallinen toiminta, joka vie merkittävästi eteenpäin toimintaa, jonka on tarkoitus johtaa dopingrikkomukseen. Dopingrikkomusta ei kuitenkaan voida katsoa tapahtuneeksi pelkän yrityksen perusteella, mikäli henkilö on luopunut yrityksestä ennen kuin kolmas osapuoli, joka ei ole ollut osallisena yritykseen, havaitsee sen.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.