Strategia

SUEK toteuttaa antidopingtoiminnan, urheilukilpailujen manipulaation sekä katsomoväkivallan ehkäisyyn liittyvien valtiosopimusten toimeenpanoa Suomessa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja osallistujana. SUEKin operatiivista toimintaa ohjaa strategia vuosille 2019-2021.

Missio

SUEKin tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Toiminnan tarkoituksena on puhtaan urheilun, turvallisuuden ja reilun pelin puolustaminen, urheilun maineen parantaminen, urheilutoimijoiden suojelu, urheilun eettisyyden vahvistaminen sekä urheilun oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen. SUEK toimii laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnan eri osa-alueiden toimijoiden kanssa. Se kehittää tiedonvaihdon ja yhteistyön keinoin uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja yhteisen osaamisen kautta liikunta- ja urheilukulttuurille sekä yhteiskunnan muille aloille. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SUEK:

 • Toimii yhteistyötahona. Yhteistyötehtävään kuuluu keskustelun herättäminen, viranomaisyhteistyö, muiden yhteiskunnan toimijoiden näkemysten kuuntelu, aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin sekä verkostojen luominen ja kehittäminen.
 • Valvoo ja ohjaa säännöstöjen ja standardien noudattamista ja laatii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintamalleja, ohjeita.
 • Vaikuttaa ja ottaa kantaa kansalliseen ja kansainväliseen eettiseen toimintaan sekä kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaistulkintoihin.
 • Tuottaa näitä tavoitteita tukevaa viestintää, koulutusta, tutkimuksia ja selvityksiä.

Visio

Suomalaisen urheilun eettinen toiminta on kansallinen ja kansainvälinen esimerkki reilun pelin puolustamisesta. 

SUEK on antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyydenlisäämisen sekä eettisesti kestävän urheilun kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu huippuosaaja.

SUEK on haluttu ja esimerkillinen yhteistyökumppani ja työnantaja.

Arvot

Luotettavasti

 • Kunnioitamme ja noudatamme yhteisiä säännöstöjä ja sopimuksia. Toimimme läpinäkyvästi, mutta noudatamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sitä vaativissa asioissa. Olemme ammattitaitoisia ja hoidamme tehtävämme luotettavasti. Näytämme itse esimerkkiä vastuullisesta toiminnasta.

oikeudenmukaisesti

 • Kohtelemme ja kohtaamme kaikki yhdenvertaisesti, ennakkoluulottomasti ja kunnioittavasti. Olemme lahjomattomia, puolueettomia ja riippumattomia.

yhdessä

 • Kunnioitamme, arvostamme ja kuuntelemme aidosti sidosryhmiämme. Sitoudumme ja haluamme muiden sitoutuvan yhteiseen tekemiseen urheilun eettisyyden vahvistamiseksi. Teemme avointa yhteistyötä. Olemme helposti lähestyttäviä, rohkeita ja kannustavia. Olemme keskeinen ja tärkeä osa urheiluliikettä.

SUEKin tehtävät

Strategiassa SUEKin tehtäviksi on määritelty seuraavat asiakokonaisuudet:

 • antidopingtoiminta
 • kilpailumanipulaation torjunta
 • katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys
 • urheilun eettinen toiminta.

Jokaiselle tehtävälle on määritelty omat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Etenemistä strategian määrittelemien tavoitteiden suunnassa arvioidaan säännöllisesti.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.