Strategi

FCEIs uppgift är att främja etiken inom idrott tillsammans med organisationer som undervisar i idrott och hälsa samt andra organisationer som främjar idrott i enlighet med nationella och internationella statsavtal. För egen del ansvarar FCEI för antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation och tryggandet av läktarsäkerheten i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter. FCEI:s operativa verksamhet styrs av strategin för år 2019-2021.

Mission

FCEI har som mål att garantera alla en likvärdig rätt till etiskt hållbar idrott i samarbete med olika aktörer. Syftet med verksamheten är att försvara ren idrott, trygghet och rättvist spel, förbättra idrottens rykte, skydda idrottsaktörer, förstärka etik inom idrott och garantera rättvisa och ärlighet inom idrott. FCEI agerar på ett övergripande och fördomsfritt sätt med olika samhällsaktörer. Med informationsutbyte och samarbete utvecklar det nya verksamhetsformer och lösningsmodeller genom gemensam kompetens för motions- och idrottskulturen och andra samhällsområden. 

FCEI, för att förverkliga sitt syfte:

 • Verkar som en samarbetsaktör. Samarbetsuppgiften omfattar främjande av diskussion, myndighetssamarbete, lyssnande på andra samhällsaktörers åsikter, aktivt deltagande i nationella och internationella samarbetsnätverk samt skapande och utveckling av nätverk.
 • Övervakar och kontrollerar iakttagande av regelverk och standarder samt utarbetar i samarbete med andra aktörer verksamhetsmodeller, anvisningar.
 • Påverkar och tar ställning till nationell och internationell etisk verksamhet samt nationell lagstiftning och myndighetstolkningar.
 • Producerar kommunikation, utbildning, undersökningar och utredningar som stöder dessa syften.

Vision

Den etiska verksamheten inom den finska idrotten är ett nationellt och internationellt exempel på värnande av rättvist spel. 

FCEI är en nationellt och internationellt erkänd toppexpert vid antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation, ökande av läktarsäkerhet och -trivsamhet samt etiskt hållbar idrott.

FCEI är en efterfrågad och exemplarisk samarbetspartner och arbetsgivare.

Värderingar

Tillförlitligt

 • Vi respekterar och följer gemensamma regler och avtal. Vi agerar på ett transparent sätt men iakttar fullständig tystnadsplikt i frågor som kräver detta. Vi är professionella och sköter våra uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Vi vill föregå med gott exempel när det gäller ansvarsfull verksamhet.

rättvist

 • Vi behandlar alla lika och bemöter människor fördomsfritt och med respekt. Vi är omutliga, opartiska och oberoende.

tillsammans

 • Vi respekterar, uppskattar och lyssnar på våra intressegrupper. Vi engagerar oss och önskar att även andra engagerar sig i det gemensamma arbetet med att stärka idrottens etik. Vi samarbetar på ett öppet sätt. Vi är lättillgängliga, modiga och uppmuntrande. Vi är en viktig och central del av idrottsrörelsen.

FCEI:s uppgifter

I strategin har följande fastställts som FCEI:s uppgifter:

 • antidopingverksamhet
 • bekämpning av tävlingsmanipulation
 • läktarsäkerhet och -trivsel
 • etisk verksamhet inom idrotten.

För varje uppgift har man definierat egna mål och åtgärder för att de förverkligas. Mål och åtgärder preciseras årligen i verksamhetsplanen och budgeten. Framskridande i enlighet med målen som preciseras i strategin utvärderas regelbundet.