Antidopingforskning

Tvärvetenskaplig forskning är ett viktigt och grundläggande sätt att kontinuerligt utveckla antidopingverksamheten. Syftet med FCEI:s antidopingforskning är att få ny information om och förståelse för antidopingforskningens internationella läge och därmed skapa fortsatta forskningsåtgärder i Finland.

Syftet med antidopingforskning är att producera information som hjälper till att förstå värderingar, attityder och praxis relaterade till doping ur såväl idrottarnas som samhällets perspektiv. Med hjälp av forskningsrön strävar man efter att säkerställa att idrottsgemenskapens antidopingåtgärder är effektiva och fungerande. Samtidigt vill man möjliggöra att alla idrottsaktörer har tillräcklig kunskap, attityd, förtroende och kompetens att verka i enlighet med principerna för ren idrott.

En central uppgift är att främja antidopingforskningen i Finland, något som FCEI utför till exempel genom ett årligen återkommande forskarseminarium och lärdomsprov.

FCEI:s roll

FCEI har genomfört omfattande utvärdering av antidopingverksamhet i anknytning till övervakning och kontrollverksamhet. Med olika utredningar som riktas till intressentgrupper samlar man in information för utvärdering och utveckling av FCEI:s antidopingverksamhet. Enkäter riktas bland annat till idrottsförbund och idrottare och deras intressentgrupper.

En idrottarenkät skickas till dopingtestade idrottare under tre månader per år. Syftet med enkäten är att ta reda på hur nöjda idrottarna är med dopingkontrollen och deras attityder till doping och antidopingverksamheten. En responsenkät bland testningspoolidrottare genomförs vartannat år. Baserat på enkäten utvecklar FCEI testningspoolens administrering och samarbetet med idrottare. FCEI utvärderar även regelbundet idrottsorganisationernas program för Rättvis tävling (inklusive antidopingprogram) och genomförandet av dem.