Antidopingforskning

Tvärvetenskaplig forskning är ett viktigt och grundläggande sätt att kontinuerligt utveckla antidopningsverksamheten. Syftet med FCEI:s verksamhet som fokuserar på antidopingforskning är att få ny information om och förståelse för antidopingforskningens internationella läge och därmed ge en grund och motiveringar för fortsatta forskningsåtgärder i Finland. 

Bedömning av antidopingverksamheten 

FCEI har under en lång tid genomfört omfattande utvärdering av antidopingverksamhet i anknytning till övervakning och kontrollverksamhet. Med olika enkäter och utredningar som riktas till intressentgrupper samlar man in information för utvärdering och utveckling av FCEI:s antidopingverksamhet från bland annat specialidrottsförbund och idrottare.

Idrottarenkäter skickas till testade idrottare under tre månader varje år. Syftet med enkäten är att ta reda på hur nöjda idrottare är med dopingkontrollen och deras attityder till doping och antidopingarbetet. Idrottare i testningspoolen får en responsenkät vartannat år. Baserat på enkäten utvecklar FCEI testningspoolens administrering och samarbetet med idrottare. Dessutom samarbetar FCEI i enkäter som genomförs av andra aktörer, till exempel tränarenkäten som genomförs av Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU.

Utvärdering av idrottsorganisationernas antidopingprogram

FCEI utvärderar regelbundet idrottsorganisationernas antidopingprogram och genomförandet av dem. Enligt Finlands antidopingregelverk ska varje organisation som omfattas av regelverket ha ett giltigt antidopingprogram som de genomför i sin verksamhet. Programmen och deras genomförande påverkar statsunderstöden.

WADA och dess forskningsverksamhet

Världsantidopingbyrån WADA:s verksamhet syftar till en värld där alla idrottare tävlar rent. WADA försvarar etiken i idrotten och säkerställer idrottarnas rättsskydd. En av WADA:s huvuduppgifter är också ett omfattande internationellt forskningsprogram som för sin del bidrar till att harmonisera antidopingverksamheten på en global nivå. 

Sedan 2001 har WADA öronmärkt 80 miljoner dollar för forskning. WADA har åtagit sig att öka mängden forskning om förbjudna substanser och metoder samt mängden forskning som syftar till att utveckla nya och förbättrade metoder för upptäckt. WADA ansvarar också för att undersöka nya dopinghot, såsom gendoping.

För forskning inom detta område utlyser WADA årligen forskningsfinansiering. Forskare från hela världen presenterar sina forskningsprojekt som behandlar forskningsämnen som prioriteras av WADA:s kommitté för hälsa och forskning.

Utöver forskningsbidragsprogrammet kan finansiering beviljas som en del av Target-forskning eller ett reaktivt forskningsprogram. Dessa är riktade till brådskande ämnen inom dopingforskning som identifierats av WADA, såsom upptäckt av nya dopingmedel, eller till forskningsprojekt som fokuserar på bekämpning av användningen och fördelarna av doping inom idrotten. 

Sedan 2001 har WADA finansierat olika projekt inom följande områden:

  • föreningar eller metoder som ökar tillväxten,
  • föreningar eller metoder som förbättrar syretransport,
  • exogena och endogena anabola steroider,
  • upptäckt av förbjudna substanser/metoder: traditionella metoder såsom kromatografiska, immunologiska och biokemiska metoder,
  • gen- och cellteknologi som används inom idrotten,
  • identifiering och upptäckt av potentiella dopingmedel,
  • förbjudna substansers farmakologi.