Regler

Antidopingverksamhet baserar sig på globala regelverk som idrottare och personer som verkar inom idrotten förbinder sig att följa. Bland annat dopingförseelser och deras påföljder har fastställts i internationella och nationella regelverk.

För Finlands del är de viktigaste regelverken Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk, som baserar sig på Världsantidopingkoden. Bakom regelverken är UNESCO:s antidopingavtal och Europarådets konvention mot doping, vilka Finlands riksdag har godkänt.

Handläggning av dopingförseelser

Disciplinnämnden för antidopingärenden beslutar huruvida en idrottare eller annan person som omfattas av antidopingregelverket har handlat på ett sätt som kan anses utgöra dopingförseelse enligt antidopingregelverket och fastställer påföljder vid behov.

En påföljd som utdöms för en dopingförseelse kan vara från en varning till fyra års avstängning från idrotten, om det är frågan om personens första förseelse. Avstängningen har en omfattande täckning eftersom den i praktiken är världsomspännande och förbjuder verksamhet i alla idrottsgrenar som har förbundit sig att följa Världsantidopingkoden.

I enlighet med Europarådets rekommendation har man i Finland organiserat rättshjälp för de idrottare och de stödpersoner som misstänks för dopingförseelser. Rätthjälpsystemets aktör är Idrottsrättsliga föreningen som får finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet.

Lagstiftning

Förutom antidopingregelverk har man i Finland reglerat doping också genom lagstiftning, men inte användning av den. I strafflagen har man kriminaliserat tillverkning, import och spridning av dopingmedel samt innehav av dopingmedel i spridningssyfte.

I vissa länder har även användning av doping kriminaliserats till exempel som en del av lagstiftning om idrottsbedrägeri. Också i Finland har man fört diskussioner om detta. Kriminalisering av användning skulle endast gälla toppidrott och idrottarens avsikt att skaffa sig ekonomisk eller motsvarande vinning. Genom att utveckla lagstiftning kunde man effektivisera dopingövervakning eftersom den också skulle ge polisen utredningsmetoder, såsom razzior och beslag.

Regelverk och standarder

Antidopingverksamhet baserar sig på globala regelverk som idrottare och personer som verkar inom idrotten förbinder sig att följa. Dopingförseelser och deras påföljder har fastställts i regelverken.

Läs mera

Handläggning av dopingförseelser

Åtgärderna vid dopingförseelser har fastställts i Finlands antidopingregelverk. Enligt det handläggs misstankar om förseelser först av Disciplinnämnden för antidopingärenden.

Läs mera

Idrottarens rättshjälp

Genom Idrottsrättsliga föreningens rättshjälpssystem är det möjligt att få ett rättsbiträde för behandlingen av misstanke om dopingförseelse.

Läs mera

Disciplinära beslut och avstängningar från idrotten

Avstängning från idrotten sträcker sig över hela världen och gäller alla grenar som omfattas av antidopingregelverket.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Lagstiftning och internationella avtal

Spridning och användning av doping är förbjuden i Finland i enlighet med idrottens interna nationella och internationella regelverk som baserar sig på internationella avtal.

Läs mera