Dopingkontrollanter

Dopingkontrollanterna är en viktig del av kontrollverksamheten. Dopingkontrollanterna utför dopingkontroller på uppdrag av antidopingorganisationerna. FCEI utbildar och auktoriserar dopingkontrollanter för två år åt gången.

Dopingkontrollanterna iakttar i sin verksamhet den Internationella kontroll- och utredningsstandarden som är underställd Världsantidopingkoden. Standarden och Världsantidopingbyrån WADA:s anvisningar som förknippas med den definierar utbildning och verksamhet av dopingkontrollanter i detalj. Med dessa WADA:s omfattande anvisningar säkerställer man att dopingkontrollanterna agerar enhetligt i olika delar av världen och att idrottarens rättskydd respekteras oavsett land och gren. 

Dopingkontrollteam

FCEI har ett omfattande lokalt system för dopingkontrollanter, vilket betyder att det finns dopingkontrollanter i olika delar av Finland och de ansvarar för dopingkontroller i sin region. En del av dopingkontrollanterna är professionella inom hälsovård som tar även blodprov. Kontrollteamet består av dopingkontrollanter samt dopingkontrollassistenter och/eller blodprovstagare. 

En antidopingorganisation (i Finland FCEI) har godkänt, utbildat och auktoriserat dopingkontrollanterna för att ansvara för det praktiska utförandet av dopingkontroller i enlighet med anvisningarna. Dopingkontrollteamets medlemmars uppgifter varierar. Dopingkontrollanten är alltid ansvarig för provevenemang. Han eller hon ser till att provtagningssätten är tillförlitliga, säkra och enhetliga, att proven kan identifieras, och därmed även att kontrollresultaten är giltiga och tillförlitliga. Det är också viktigt att säkerställa att idrottarens rättigheter respekteras i gott samarbete. Dopingkontrollassistenterna assisterar dopingkontrollanterna i kontrollsituationen, kallar till kontroller samt övervakar provtagning.

I dopingkontrollteamet kan man se olika sidor av idrotten och idrottare i deras egna tränings- och hemmiljöer. I dopingkontrollantens och dopingkontrollassistentens roll är det viktigt att förstå arbetets konfidentialitet. Dopingkontrollteamets medlemmar är bundna av en fullständig, avtalsbaserad tystnadsplikt.

För närvarande finns det ungefär 30 dopingkontrollanter i Finland. Dessutom finns det ungefär 100 blodprovstagare och dopingkontrollassistenter i nätverket.

Kriterier för dopingkontrollpersonal

Dopingkontrollanterna och kontrollassistenterna måste vara myndiga personer. När man väljer ut dopingfunktionärer till utbildning beaktar man också följande aspekter: eventuell tidigare verksamhet i antidopingverksamhet, utbildningsbakgrund, språkkunskaper, möjlighet för kontroller och eventuell jävighet. Kontrollpersonalen ska inte ha personliga förhållanden till de idrottare som ska kontrolleras eller aktivt delta i aktiviteter i den gren som ska kontrolleras. Den auktoriserade blodprovstagaren ska ha en yrkesutbildning inom hälsovård som ger rätt för att ta blodprov. Dessutom måste de ta blod regelbundet i sitt arbete så att kunskaperna bibehålls på en hög nivå.