Anvisningar vid tävlingsmanipulationsfall

Tävlingsmanipulation är inte alltid ett straffbart brott enligt strafflagen, om till exempel den manipulation som utförts endast har syftat till idrottslig framgång. I detta fall kommer det disciplinära systemet inom idrotten att ansvara för påföljden för överträdelsen. Specialidrottsförbund och idrottsorganisationer måste i sin verksamhet ta hänsyn till vissa aspekter när det gäller tävlingsmanipulation. 

Följande anvisningar har utarbetats på grundval av Europarådets konvention om kampen mot manipulation av idrottstävlingar.

Aktuella tävlings- och disciplinära bestämmelser

Tillräckligt omfattande och aktuella tävlings- och disciplinära bestämmelser är en nyckelfaktor i kampen mot tävlingsmanipulation. När det gäller tävlingsmanipulation ska reglerna åtminstone omfatta följande:

 • beskrivning av manipulation av tävlingar/matcher och dess påföljder
 • förbud mot vadslagning åtminstone på den serienivån eller samarbetsföreningens serienivå där idrottsutövarna är verksamma
 • förbud mot användning av insiderinformation för vadslagningsändamål
 • skyldighet att meddela om förslag till eller information som rör tävlingsmanipulation.

Flerkanaliga och säkra kanaler för anmälningar

Upplysningar och tipstjänster är ett viktigt verktyg i kampen mot tävlingsmanipulation. Det är viktigt att klargöra för idrottsaktörer att den information de lämnar behandlas konfidentiellt och att deras identitet skyddas. Om aktörerna vill lämna sina uppgifter i eget namn är det en god idé att ha en ansvarig i förbunden som kontakterna riktas till. FCEI kan även kontaktas direkt. Det är viktigt att kontaktpersonens eller kontaktpartens kontaktuppgifter är kända för alla aktörer inom sporten. Om sporten inte har egna anmälningskanaler kan ILMO-tjänsten på FCEI:s webbplats användas. 

Interna anvisningar vid tävlingsmanipulationsfall

Det rekommenderas att förbund och andra aktörer utarbetar sina egna interna anvisningar för fall av tävlingsmanipulation. De interna anvisningarna är endast kända för organisationens representanter och är inte offentliga. De interna anvisningarna ska minst omfatta en handlingsmodell som kan tillämpas från fall till fall och en kriskommunikationsplan. Handlingsmodellen kan vara ganska enkel, till exempel: 

 1. Organisationen ska ha tydliga kanaler och personer för vilka man kan berätta om eller rapportera eventuella misstankar om tävlingsmanipulation. Kontaktuppgifterna ska kunna hittas enkelt och finnas tillgängliga för alla aktörer.
 2. Den preliminära behandlingen av fallet utförs inom organisationen av kontaktpersonen för tävlingsmanipulation.
 3. Alla fall ska rapporteras till FCEI:s undersökningschef.
 4. Vid behov för FCEI ärendet till den nationella samarbetsgruppen (National platform) för behandling. I samarbetsgruppen deltar bl.a. polisen. Polisen beslutar om eventuella brottsutredningsåtgärder och förbundets disciplinära organ om de tävlingsmässiga påföljderna.
 5. Om fallet inte leder till brottsutredningsåtgärder, kan organisationen be FCEI om hjälp i utredningen av de frågor som inte uppfyller brottsrekvisitet. Utredningen genomförs i samarbete med förbundet.
 6. Efter avslutad utredning ska organisationen överväga att föra ärendet till sin egen disciplinära behandling eller avsluta behandlingen av ärendet.
 7. Vid behov ska parterna underrättas om att behandlingen av ärendet avslutas eller om dess slutresultat.

Anvisningar för idrottare och andra idrottsaktörer

Om du får förslag om tävlingsmanipulation eller får höra om andras överträdelser, följ dessa steg:

 1. Identifiera eller upptäck ett försök till tävlingsmanipulation som har inträffat. Avböj artigt men bestämt. 
 2. Meddela förslaget eller eventuell överträdelse antingen till specialidrottsförbundet, spelarföreningen, FCEI eller, om du vill, direkt till polisen. Det viktigaste är att du berättar om din information för någon du litar på, och inte blir ensam med den. Du kan också rapportera dina uppgifter anonymt via FCEI:s ILMO-tjänst, eller om din sport har andra rapporteringskanaler kan du också använda dem. 
 3. Spara all information du fått, till exempel textmeddelanden eller e-postmeddelanden som skickats till dig. Du kan till exempel spara information med hjälp av skärmdumpar. De kan därefter användas i utredningen av fallet eller som bevismaterial.

Minneslista för kampen mot tävlingsmanipulation

 • Var ärlig – manipulera inte idrott
  Tävla rent och rättvist. Manipulera inte en tävling eller någon del av den. En handling som verkar ofarlig kan förstöra din idrottskarriär permanent och även leda till straffrättsliga påföljder. Gör alltid ditt bästa och tacka genast nej till misstänksamma erbjudanden. Kom ihåg att du är en viktig förebild för många unga idrottare. 
 • Var smart – känn till reglerna 
  Var medveten om tävlingsreglerna för din sport och de avtal du har slutit. Det är viktigt att känna till de regler och avtal som gäller vadhållning, även om du inte spelar. Du kan också hamna i trubbel på grund av dina närståendes handlingar. Ta reda på mer om dessa sportspecifika förbud till exempel hos ditt specialidrottsförbund eller din spelarförening. Observera att reglerna som gäller tävlings- och vadslagningsverksamhet kan ändras från säsong till säsong. 
 • Var försiktig – dela inte känslig information
  Dela inte vidare information som inte är tillgänglig för alla från offentliga källor. Till exempel är det enligt de flesta sporters tävlingsregler förbjudet att dela icke-offentliga laguppställningar, skadeinformation eller taktik som är relaterad till en tävlingshändelse med en tredje part, och detta kan orsaka dig betydande problem om denna information används för vadslagning.
 • Var öppen – berätta om du blir kontaktad
  Om du får förslag om att delta i tävlingsmanipulation eller får höra talas om någon annans inblandning ska du alltid omedelbart vidarebefordra din information. Detta är det bästa sättet att skydda idrotten, din sport och dig själv mot tävlingsmanipulation.