Specialidrottsförbund

Alla idrottsaktörer ska tillsammans föra vidare budskapet om ren idrott. Specialidrottsförbunden har en viktig roll i främjandet av ren idrott och etiskt hållbar verksamhet och i befästningen av antidopingregelverk hos idrottsaktörer. Specialidrottsförbunden inverkar även på hurdan värdegrund bildas vid idrottsföreningarna och därmed bland idrottarna. Utbildning och kommunikation spelar en viktig roll i främjandet av ren idrott.

Specialidrottsförbundens antidopingprogram

Världsantidopingkoden (2021) och den nya, obligatoriska Internationella utbildningsstandarden förpliktar idrottarna, idrottarnas stödpersoner och specialidrottsförbunden att förbinda sig till antidopingverksamheten och stödja den genom deras egna åtgärder, såsom effektiv utbildning och kommunikation. I Finlands antidopingregelverk kräver man att alla nationella specialidrottsförbund erbjuder antidopingutbildning i samarbete med FCEI. Dessutom förpliktar regelverket specialidrottsförbunden att utarbeta antidopingprogram som de i sin verksamhet ska genomföra och bedöma samt vid behov uppdatera. 

I sitt antidopingprogram definierar specialidrottsförbundet på grundval av kriterierna hur antidopingutbildning utförs i det ifrågavarande specialidrottsförbundet. Den viktigaste uppgiften i specialidrottsförbundets utbildningsverksamhet är att arrangera antidopingutbildning för olika målgrupper och tillägga antidopinginnehållen i ledar- och tränarutbildningen. I sitt program utser specialidrottsförbundet en ansvarsperson som koordinerar förbundets antidopingutbildning.

Utbildningsverksamhet för specialidrottsförbunden

I enlighet med antidopingprogrammet är syftet med utbildningen att öka målgruppernas medvetenhet om antidopingfrågor och förbättra förmågan att göra etiskt hållbara val inom idrott, till och med barn- och ungdomsidrott. Specialidrottsförbundet ansvarar för att idrottarna och övriga idrottsaktörer har aktuell information och att de känner till sina rättigheter och skyldigheter i antidopingfrågor. Varje aktör har rätt att få antidopingutbildning. 

FCEI erbjuder specialidrottsförbunden avgiftsfri utbildning om antidopingfrågor och tävlingsmanipulation. Specialidrottsförbunden kan beställa utbildning för sina centrala målgrupper, såsom idrottare och tränare, hälsovårdspersonal och föreningsaktiva för föreningsevenemang. Utbildning kan anordnas till exempel i samband med toppidrottarnas träningsläger eller säsongens öppningsevenemang. Det rekommenderas att särskilt utbildning för toppidrottare och unga idrottare som siktar mot toppen beställs från FCEI. 

FCEI ordnar årligen antidopingutbildning för specialidrottsförbundens egna utbildare. Utbildarutbildning är ett bra sätt att förbättra specialidrottsförbundets kunskaper i idrottsetiska frågor och säkerställa tillgång till uppdaterad information. Specialförbundens antidopingutbildare kan arrangera antidopingutbildningar vid specialidrottsförbundet och informera olika aktörer om antidopingfrågor. De som har genomfört utbildarutbildningen får tillgång till FCEI:s uppdaterade utbildningsmaterial varje år. 

”Rent spel är bäst” är en webbutbildning som idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dem. Det rekommenderas att alla idrottsaktörer genomför webbutbildningen. Specialidrottsförbunden kan använda sig av webbutbildningen självständigt för sina egna idrottar- och tränarutbildningar. Med hjälp av webbutbildningen kan man till exempel förvissa sig om kunskapen om antidopingfrågorna hos ett lag som ska åka på tävling. Dessutom kan den användas som en del av tränarutbildningen. Webbutbildningen kompletterar och stödjer utbildningar som sker ansikte mot ansikte. Med hjälp av webbutbildningen kan man också förstärka idrottsföreningarnas kunskaper i antidopingfrågor.

Idrottsföreningar

Förbunden ska beakta föreningarnas starka kunskaper och inflytande i verksamhet som sker på fältet. Föreningarna spelar en viktig roll i uppfostran till ren idrott och rättvist spel. Specialidrottsförbundet kan inverka på hurdan värdegrund bildas vid idrottsföreningarna och bland idrottarna och hurdana val de framtida toppidrottarna utvecklas till att göra. Det är viktigt att idrottsföreningarna förbinder sig till antidopingregelverk. Det är viktigt att specialidrottsförbundet uppmuntrar föreningar att ordna antidopingutbildning. Den primära utbildningsmetod för idrottsföreningarna är webbutbildning. Förbundet kan också beställa utbildning från FCEI för föreningsdagar eller föreningsevenemang som når flera idrottsföreningar på en gång.