Idrottsinstituten

Idrottsinstituten har en viktig roll i utbildningen av idrottare och professionella inom idrotten, som träningsplatser för elitidrottare och som internationella mötesplatser för idrottsfolk. FCEI bedriver ett nära samarbete med idrottsinstituten för att främja ren idrott och rent spel. Idrottsinstitutens egna antidopingprogram styr institutens antidopingverksamhet. Antidopingutbildningar är en del av institutens utbildningsverksamhet. I utbildningar tas även FCEI:s andra uppgifter upp.

Idrottsinstituten förbinder sig att följa Finlands gällande antidopingregelverk. Dessutom utarbetar idrottsinstituten egna antidopingprogram där instituten specificerar mål och praktiska åtgärder för sitt antidopingarbete. Antidopingprogrammet baserar sig på institutens egna utgångspunkter alltså varje instituts program är olikt. Antidopingprogrammen inriktas på utbildningsverksamhet och samarbete för att effektivisera dopingövervakningen i institutens lokaler och på idrottsplatserna. 

Varje idrottsinstitut utser två ansvarspersoner för antidopingverksamhet som representerar träningscentret och utbildningsverksamheten. Ansvarspersonerna deltar årligen i utbildarutbildningen som arrangeras av FCEI. Dessutom uppdaterar ansvarspersonerna institutets antidopingprogram och ser till att idrottsinstitutet har tillgång till de uppdaterade uppgifterna och materialen.

Idrottsinstitutens förening Urheiluopistojen Yhdistys ry har även förbundit sig till att vid instituten främja en verksamhet enligt reglerna för ren idrott och rent spel. Föreningen är en av avtalsparterna för antidopingprogrammen. Föreningen ansvarar för att samordna idrottsinstitutens antidopingprogram och hjälpa idrottsinstituten att öka sin gemensamma antidopingkommunikation.

Idrottsinstitutens utbildningsverksamhet i antidopingprogrammen

I enlighet av antidopingprogrammen är syftet med utbildningen att öka kundernas och personalens medvetenhet om antidopingfrågor. Utbildningen förbereder för att vägleda unga idrottare till ren idrott. Den hjälper även att se förmedlandet av antidopinginformation som en del av tränar- och ledarskapet. Personen som deltar i utbildningen kan tillämpa sina antidopingkunskaper i sin egen gren och verksamhetsmiljö. Han eller hon har förbundit sig till ren idrott och kommunicerar om sitt engagemang genom sin verksamhet.

Allt mer tas även FCEI:s uppgifter upp i utbildningar, såsom tävlingsmanipulation, läktarsäkerhet och trakasserifri idrott. Utbildningens mål har utvidgats från ren idrott i antidopingprogrammen även till andra etiska frågor, såsom förmågan att göra etiskt hållbara val inom idrott och motions- och hälsoidrott.

Som en del av sin utbildningsverksamhet ska idrottsinstituten arrangera antidopingutbildning för olika målgrupper och tillägga antidopinginnehållen i ledar- och tränarutbildningen. Antidopingfrågorona och eventuellt även FCEI:s andra uppgifter lyfts fram i de utbildningar som siktar mot examen vid idrottsinstitut, till exempel:

  • Yrkesutbildning (grundexamen i idrott, idrottsinstruktör YH och HYH)
  • Yrkesfortbildning (yrkesexamen för tränare, specialyrkesexamen för tränare, yrkesexamina i idrott)
  • Tränar- och ledarutbildning (nivåer I, II, III)
  • Annan utbildning (t.ex. idrottsmassör, PT, anläggningsskötare)

Dessutom ges antidopingutbildning till bland annat idrottare i lägerverksamhet för högstadieelever och idrottsinstitutets personal. Lägerverksamhet för högstadieelever är verksamhet som koordineras av Olympiska Kommittés idrottsakademi. Verksamhetens mål är att främja unga idrottares växt till målinriktade idrottare, utveckla kunskaper och kompetenser i olika delområden samt stödja de unga för att kombinera idrott och skol. Lägerverksamhet för högstadieelever arrangeras vid idrottsinstituten i samarbete med grenar, skolor och idrottsakademier. De ansvarspersoner som utsetts av idrottsinstituten för antidopingverksamhet koordinerar antidopingarbetet vid institutet, arrangerar utbildningar och till exempel vid behov beställer utbildningar från FCEI. Information och utbildning om motionsdoping kan beställas från Dopinglinkki. Idrottsinstitutens antidopingutbildning förverkligas med de material och innehåll som har godkänts av FCEI.