Utredningsmetoder i antidopingverksamhet

I den moderna antidopingverksamheten är utredningsmetoder en betydande del av dopingövervakningen. Detta betonas i Finlands antidopingregelverk, Världsantidopingkoden och den Internationella kontroll- och utredningsstandarden. Syftet med utredningen är att få bevis såväl för som mot en dopingförseelse.

FCEI ska grundligt undersöka alla dopingförseelser som hör till dess behörighet samt utreda om idrottsutövarbiträdet eller andra personer har deltagit i dopingförseelsen samt säkerställa att tillbörliga påföljder verkställs. Det finns en särskild utredningsskyldighet i de fall där en minderårig idrottare misstänks ha begått en dopingförseelse eller där mer än en av biträdets idrottsutövare har gjort sig skyldig till en dopingförseelse.

Utredningsmetoderna betonas i de situationer där man misstänker ett undvikande av dopingkontroll eller en vägran att delta i kontroll eller ge prov. Även försummelse av bestämmelserna gällande vistelserapportering, manipulation eller försök av manipulation av dopingövervakning, innehav eller spridning eller försök till spridning av en förbjuden substans eller metod, medskyldighet och förbjudet samarbete är förseelser för vilka man använder olika utredningsmetoder. De används dessutom och vid behov till exempel för att behandla ledtrådar eller skaffa obestridliga bevis, såsom domstolsdokument.

Intervjuer vid misstankar om dopingförseelse

I vissa fall utför FCEI intervjuer med en person som misstänks för en dopingförseelse och med hans eller hennes stödpersoner. Syftet med intervjuerna är att precisera de förhållanden som ledde till förseelsen och den person som misstänks för en dopingförseelse har möjlighet att precisera sitt skriftliga svar. Omständigheter och detaljer med anknytning till ärendet undersöks så att det inte skulle komma fram i senare behandlingssteg sådan ny, oväntad information vars utredning kunde skjuta upp ärendet. 

Man försöker göra intervjuer ansikte mot ansikte, men de kan också göras per telefon eller e-post. De intervjuer som görs ansikte mot ansikte registreras och alla intervjuer lämnas till de intervjuade för granskning före godkännande. De intervjuade har möjlighet att anlita ett biträde eller en stödperson och om det gäller en person som talar ett främmande språk som modersmål är också en tolk närvarande vid intervjun.

Underrättelser i antidopingverksamhet

I enlighet med antidopingregelverket kan FCEI vid behov och på ett lämpligt sätt samla in, spara, behandla och publicera personuppgifter med anknytning till idrottare och andra personer, som användas också för att utreda dopingförseelser. Genom att skaffa, analysera och behandla underrättelser hjälper man till att avslöja dopingförseelser och genomföra informationsbaserad kontrollplanering och riktad dopingkontroll. 

Man samlar eller lagrar ändå inte slumpmässiga uppgifter om idrottare eller deras stödpersoner. Bakom insamling av uppgifter är alltid en misstanke om en dopingförseelse eller något annat rimligt skäl. 

Vem som helst kan ge ledtrådar om doping-, tävlingsmanipulations- eller läktarsäkerhetsförseelser via ILMO-tjänsten. FCEI grundade tjänsten i början av 2018 och under 2019 utvidgades den till att omfatta även etiska förseelser inom idrotten.

De flesta tips om misstänkta dopingförseelser ges anonymt och därför ska man utvärdera dem kritiskt med avseende på uppgiftslämnarens pålitlighet och uppgifternas riktighet. Dessutom jämförs nya uppgifter med tidigare uppgifter och deras användbarhet utvärderas vid behov till exempel med FCEI:s kontrollteam, varefter beslut fattas om eventuella tilläggsåtgärder. I praktiken leder ett enstaka anonymt tips vanligen inte direkt till åtgärder. Om det dock finns andra uppgifter som också stöder misstanken, till exempel i Idrottarens biologiska pass, eller tidigare tips om samma ärende eller person kan följden vara till exempel en riktad dopingkontroll. 

Andra informationskällor kan vara till exempel myndigheternas offentliga dokument. FCEI granskar minst varje år de dopingdomar som har meddelats i domstolarna i Finland och jämför uppgifterna med den tävlingsidrott som omfattas av dopingkontroll eftersom idrottaren eller hans eller hennes stödperson inte kan inneha någon förbjuden substans eller metod vars användning är förbjuden även utanför tävling. 

Underrättelser och ledtrådar kan utlämnas till utomstående, närmast till polis- och tullmyndigheterna och till dem som behöver informationen för att utföra sina uppgifter, endast i de fall som har direkt anknytning till antidopingarbete och där det finns rättsliga grunder för utlämningen. Utlämningar av uppgifter antecknas och lagras i en skyddad databas. 

Internationellt samarbete

Världsantidopingbyrån WADA:s underrättelse- och utredningsnätverk har varit i verksamhet sedan 2016. Nätverket möjliggör ett konfidentiellt utbyte av information med anknytning till misstankar om dopingförseelser och annat samarbete mellan utredningsverksamheter i olika länder eftersom de flesta av nätverkets medlemmar har en lång erfarenhet om underrättelse- och utredningsarbete i brottsbekämpande organ. FCEI har hört till nätverket sedan 2017.