Tävlingsmanipulation

Med tävlingsmanipulation avses överenskommelser, åtgärder eller försummelser, med vilka man försöker påverka idrottstävlingens resultat eller gång genom att eliminera det oförutsägbara som hör till en idrottstävling på så sätt att man med detta uppnår en orimlig fördel för sig själv eller andra. I de flesta fall handlar tävlingsmanipulation om pengar.

Tävlingsmanipulation kan vara vadslagningsbaserad eller idrottsligt baserad. Syftet med vadslagningsbaserad manipulation är att uppnå direkt eller indirekt ekonomisk avkastning genom vadslagning. Med direkt ekonomisk avkastning avses pengar som erhålls genom vadslagning och med indirekt ekonomisk avkastning avses nytta som erhålls exempelvis via penningtvätt. Vid idrottsligt baserad manipulation är syftet att uppnå tävlingsmässiga fördelar på ett ohederligt sätt. Målet kan till exempel vara att vinna eller förlora en viss meningsfull match, att hållas kvar i en division eller att avancera till en högre division. 

Förekomsten av tävlingsmanipulation

Det är svårt att göra en exakt uppskattning av hur vanligt tävlingsmanipulation är eftersom de flesta fall av tävlingsmanipulation, i likhet med annan brottslig och ohederlig verksamhet, inte tål dagsljuset. Detta fenomen kallas dold brottslighet, och de publicerade fallen av tävlingsmanipulation är förmodligen bara toppen av ett isberg. I Finland förekommer några fall och misstankar om tävlingsmanipulation varje år. Enligt olika uppskattningar manipuleras hundratals idrottstävlingar internationellt varje år. 

Förekomsten av tävlingsmanipulation och den internationella vadslagningsmarknaden

Den ökande tävlingsmanipulationen har lett till att i synnerhet sportvadslagning har vuxit till en viktig ekonomisk verksamhet. Numera är det möjligt att slå vad dygnet runt om alla typer av tävlingar och sporter, var som helst i världen. Under 2010-talet har kassaflödena för sportspel varit i storleken hundratals miljarder euro. 

Förutom reglerade och lagliga sportspel har den olagliga marknaden inom sektorn vuxit avsevärt under de senaste åren. Den starka tillväxten på marknaden för sportvadslagning lockar också till sig brottslingar och kriminella organisationer. Majoriteten av den olagliga vadhållningen sker i länderna i Syd- och Östasien. 

Idrottsgrenar relaterade till tävlingsmanipulation

Tävlingsmanipulation sker inom både amatör- och professionell idrott. De flesta av de tävlingsmanipulationsfall som avslöjats i Europa och Norden har gällt lägre serienivåer eller mindre serier och tävlingar. På internationell nivå har fall kommit upp särskilt inom fotboll men även inom tennis, cricket, hästsport, motorsport, handboll, rugby och basket. 

I Finland har fall av vadslagningsbaserad manipulation kommit fram särskilt på 2000-talet. Fallen som kommit fram under de senaste åren har till stor del koncentrerat sig på fotboll. 

Konsekvenser av tävlingsmanipulation 

Tävlingsmanipulation anses vara ett särskilt skadligt fenomen för idrotten eftersom det direkt påverkar idrottens grundläggande värderingar, såsom oförutsägbarheten och oberäkneligheten. Om förtroendet för idrottens oförutsägbara natur undergrävs, orsakar det ett trovärdighetsproblem i hjärtat av hela idrotten. I detta fall kan manipulation ha långsiktiga effekter på idrotten och idrottsorganisationerna. I synnerhet ackumuleras dessa problem på den ekonomiska sidan, eftersom storleken på sponsorintäkterna, TV-rättigheterna, reklamintäkterna och biljettintäkterna i stor utsträckning beror på allmänhetens åsikter. Tävlingsmanipulation anses allmänt vara fördömligt.

Riskfaktorer för tävlingsmanipulation

Studier har identifierat olika riskfaktorer som kan predisponera för tävlingsmanipulation. För det första är korrupta länder mer disponerade för tävlingsmanipulation än länder med lägre korruptionsnivåer. Individuella sporter och individer är lättare att manipulera än hela lag. Även domarna är ett lockande mål för tävlingsmanipulation, eftersom de har mycket inflytande över matchernas och tävlingarnas gång. Särskilt unga idrottare som strävar efter att nå toppen kan vara mer sårbara än andra. Ekonomiska faktorer såsom löneproblem har konstaterats ha en betydande koppling till tävlingsmanipulation. När det gäller tävlingsnivån förefaller den största risken för tävlingsmanipulation ligga på de lägsta serienivåerna, där ersättningsnivåerna är låga och kontrollen svag. Det har också visat sig att toppidrottare är disponerade för hasardspel och därmed för spelproblem. 

Bekämpning av tävlingsmanipulation

Bekämpning av tävlingsmanipulation är en central del av FCEI:s verksamhet. I Finland är bekämpning av tävlingsmanipulation samarbete mellan idrottsgemenskapen, vadslagningsbolaget och polis- och rättsliga myndigheterna. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 2020 en delegation för idrottsetiska frågor, som fungerar som ett koordinations- och samarbetsorgan mellan olika förvaltningsområden och idrottsaktörer. Delegationen har som mål att främja idrottens etik och verkställandet av därtill relaterade internationella avtal. 

Delegationen har utsett en nationell samarbetsgrupp som fungerar som nationell kontaktpunkt inom ramen för konventionen om manipulation av idrottstävlingar. Åtgärderna för att bekämpa tävlingsmanipulation kan delas in i tre huvudgrupper: regelverk och lagstiftning, ökning av medvetenhet och förbättring av kunskaper samt övervakning, underrättelse och utredning. Tävlingsmanipulationens internationella karaktär kräver både nationellt och transnationellt samarbete för att bekämpa den. 

Lagstiftning om tävlingsmanipulation i Finland

I Finland finns ingen egentlig lagstiftning om tävlingsmanipulation. Hittills har de flesta fall av tävlingsmanipulation hanterats genom näringslivets korruptionsbestämmelser. År 1998 dömdes personer för bedrägeri för uppgjorda bobollsmatcher, men efter det har utredningen och fällande domar för brott som rör tävlingsmanipulation huvudsakligen begränsats till ”att ta emot eller ge mutor i näringslivssammanhang”. Enligt FCEI bör kapitel 36 i den finska strafflagen (om bedrägeri och annan oredlighet) kompletteras med brottsrubriken idrottsbedrägeri