Instruktion om rättvis tävling för centrum för idrottsmedicin

Som expertnätverk spelar centrumen för idrottsmedicin en viktig roll i främjandet av ren och rättvis idrott som en del av FCEI:s nätverk, i synnerhet som främjare av idrottares hälsa. Centrumen för idrottsmedicin har förbundit sig till gemensamt överenskomna åtgärder för ren och rättvis idrott genom instruktionen om rättvis tävling som utfärdats till dem.

Centrumen för idrottsmedicin når regionalt ut direkt till många olika målgrupper. Det är viktigt att målgrupperna får aktuell information och att utbildningarna följer Världsantidopingkoden och den internationella utbildningsstandarden. För det andra spelar centrumen för idrottsmedicin en viktig roll i främjandet av ren och rättvis tävling regionalt, till exempel genom att stödja lokala idrottsföreningar och idrottsakademier. För det tredje har centrumen för idrottsmedicin en informerande roll. Genom att kommunicera om rättvis tävling är det möjligt att leda idrottare och andra viktiga målgrupper till rätt information. 

FCEI har skapat anvisningar som centrumen för idrottsmedicin kan följa för att utarbeta en egen instruktion om rättvis tävling. Utifrån dessa anvisningar utarbetar centrumen sina egna instruktioner med hänsyn till den egna organisationens och områdets särdrag.  Lämpliga åtgärder kan plockas ut ur instruktionen, och nya metoder, som passar den egna verksamheten, kan utvecklas.

De viktigaste punkterna i instruktionen för rättvis tävling

Instruktionen betonar förebyggande verksamhet och omfattar särskilt åtgärder relaterade till utbildning och kommunikation. Nedan finns de viktigaste punkterna i anvisningarna. Närmare åtgärder beskrivs i instruktionen.

Utbildning
Syftet med utbildningen är att säkerställa att alla idrottsaktörer har nödvändig och aktuell information om antidopingfrågor och bekämpning av tävlingsmanipulation samt färdigheter att göra etiskt hållbara val inom idrott. Idrottaren bör bekanta sig med antidopingverksamhet i första hand via utbildning. Centrumen för idrottsmedicin planerar sin utbildningsverksamhet på årsnivå och bestämmer själva vilka målgrupper de har möjlighet att erbjuda utbildning till. Vid planeringen är det viktigt att ha en dialog med eventuella andra aktörer inom området, såsom idrottsakademier och idrottsinstitut, för att undvika överlappning.  

Kommunikation
En bra verksamhet behöver synas. Med hjälp av en effektiv kommunikation kan centrumen för idrottsmedicin hålla frågan framme, och då glömmer idrottsutövare och andra aktörer inte bort antidopingfrågor eller bekämpning av tävlingsmanipulation. När frågorna hålls framme, blir de en naturlig del av verksamheten och värdegrunden, och man kan undvika beklagliga skador. Kommunikationen berättar även om centrumets värdegrund och värdeval till utomstående.

Utbildarutbildning
FCEI utbildar årligen läkare som ansvarar för de idrottsmedicinska centrumens program om Rättvis tävling och läkare som specialiserar sig. Genom att delta i utbildningarna får man tillgång till aktuellt material och behörighet att hålla FCEI:s utbildningar. Genomförda utbildningar rapporteras till FCEI.

Publicering av instruktionen

Centrumen för idrottsmedicin uppmuntras till att publicera de färdiga instruktionerna på sina webbplatser. FCEI publicerar länkar till de instruktioner som skickats till FCEI på sin webbplats. På så sätt kan andra idrottsaktörer hämta goda idéer och nya handlingssätt från dessa till sina egna instruktioner.