Disciplinära beslut och avstängningar från idrotten

Från och med 1.1.2021 handläggs dopingförseelser och påföljder bestäms i Disciplinnämnden för antidopingärenden. Avstängning från idrotten är mycket omfattande eftersom den sträcker sig över hela världen och gäller alla grenar som omfattas av antidopingregelverket.

Påföljder

Som påföljd för dopningsförseelse kan följande utdömas:

  • ogiltigförklaring av tävlingsresultat
  • underkännande av resultaten i ett idrottsevenemang
  • avstängning från idrotten 
  • skriftlig varning.

Avstängningen till följd av användning av dopingmedel eller dopingmetod kan variera mellan en varning och fyra år, beroende på idrottarens grad av uppsåt eller vårdslöshet. Spridning av dopingmedel och dopingmetoder samt främjande av doping betraktas som mer klandervärda handlingar än användning, och för dessa utdöms minst fyra års avstängning.

Med avstängning från idrotten avses ett fullständigt förbud att delta i organiserad idrott. Avstängningen omfattar även den verksamhet som samtliga organisationer som godkänt Världsantidopingkoden bedriver och den är sålunda världsomspännande.

En person som har tilldömts avstängning från idrotten kan inte:

  • representera en idrottsförening eller en annan sammanslutning som förbundit sig att följa antidopingreglerna i tävlingar, organisationsverksamhet eller annan verksamhet i någon gren som förbundit sig att följa antidopingreglerna.
  • delta som tävlare i tävlingar eller andra idrottsevenemang som arrangerats av en idrottsorganisation eller annan sammanslutning som förbundit sig att följa antidopingreglerna
  • delta i träningsläger eller träningar som organiserats av ett nationellt specialidrottsförbund eller dess medlemsförening eller en aktör som finansieras med offentliga medel
  • att arbeta med förvaltningsuppgifter eller att verka som funktionär, tränare, läkare eller annan stödperson i en idrottsorganisation som omfattas av dessa antidopingregler eller i en annan sammanslutning som omfattas av deras bestämmanderätt och inte heller verka som personlig tränare, läkare eller annan stödperson för en idrottare som förbundit sig att följa reglerna i fråga.

Idrottaren kan ändå återuppta träning med sitt lag eller använda träningslokaler av en förening eller en annan organisation som förbundit sig till regelverket under avstängningens två sista månader eller sista kvartal, beroende på vilket alternativ är kortare.

Om idrottsutövaren eller en annan person, som är avstängd, överträder förbudet mot deltagande, ska hans eller hennes tävlingsresultat diskvalificeras och en ny avstängning, lika lång som den ursprungliga avstängningen, läggas till den.

Offentliggörande av avstängningar

I enlighet med Världsantidopingkoden ska alla gällande avstängningar som utdömts för dopingförseelser offentliggöras, med undantag av avstängningar som gäller minderåriga parter, skyddade personer och amatöridrottare. 

FCEI upprätthåller på sin webbplats en förteckning över gällande avstängningar. I denna förteckning offentliggörs gällande avstängningar som utdömts i Finland samt de avstängningar som andra aktörer har utdömt åt finländare och som FCEI har kännedom om. De avstängningar som gäller över 10 år gamla förseelser finns inte i tabellen. Du kan be om dem separat från FCEI.

På Världsantidopingbyrån WADA:s webbplats offentliggörs en förteckning över de idrottarnas stödpersoner som har varit avstängda från idrotten under de senaste sex åren.