Utredning av allvarliga etiska överträdelser

Från och med början av år 2022 trädde gemensamma disciplinära bestämmelser om allvarligt osakligt beteende och allvarliga etiska överträdelser inom motion och idrott i kraft. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ansvarar för utredningen av överträdelser i enlighet med dessa disciplinära bestämmelser samt för införandet av disciplinära krav.

Utredningar av allvarliga etiska överträdelser genomförs endast i samband med händelser gällande specialidrottsförbund som har åtagit sig att följa de disciplinära bestämmelserna. Den utredning som FCEI har genomfört är ingen förundersökning i den mening som avses i förundersökningslagen och FCEI har inga befogenheter eller tvångsmedel i den mening som avses i tvångsmedelslagen. Förundersökningslagens principer, såsom till exempel oskyldighetspresumtion samt proportionalitets- och neutralitetsprinciperna, följs dock i tillämpliga delar i utredningsåtgärderna.

FCEI:s utredning

Utredningen om allvarliga etiska överträdelser tar reda på om en rapporterad överträdelse har inträffat. Om det konstateras att överträdelsen har inträffat ska det fastställas när och hur den har inträffat samt vem som var delaktig. I utredningen hörs alla parter och samlas in tillgängliga bevis.

Innan den påstådda överträdelsen kan tas upp till sakprövning måste det fastställas om ett försök har gjorts att medla i fallet med den misstänkta personen. Om medling är möjlig och om den ännu inte har gjorts kommer den part som tar emot anmälan om överträdelse att överföra fallet till ett lämpligt medlingsförfarande.

Om fallet på grundval av FCEI:s utredning sannolikt handlar om en överträdelse av de gemensamma disciplinära bestämmelserna inom idrotten kommer FCEI att fatta beslut om att överföra fallet till det disciplinära organet. Beslutet kräver målsägandens samtycke.

I disciplinära förfaranden får de personer eller den gemenskap som hör till tillämpningsområdet av bestämmelserna vara svaranden. Med målsägandens samtycke får specialidrottsförbundet delta i förfarandet som stöd för målsäganden om specialidrottsförbundet inte själv är svarande i förfarandet.

En utredningsrapport upprättas på grundval av det insamlade utredningsmaterialet. FCEI levererar utredningsrapporten till framställaren av begäran om disciplinära åtgärder, som på grundval av uppgifterna i utredningsrapporten kommer att begära ett svar från den misstänkta personen. Efter detta överväger framställaren och lämnar in begäran om disciplinära åtgärder till det disciplinära organet. Målsäganden kan ansluta sig till FCEI:s begäran om disciplinära åtgärder och lägga fram nya fakta till stöd för begäran.

Fall som ligger utanför FCEI:s utredning

Om FCEI efter utredningen anser att det inte finns någon anledning att misstänka en överträdelse av disciplinära bestämmelser ska FCEI fatta beslut om att inte överföra fallet till det disciplinära organet. FCEI kan besluta att inte undersöka ärendet eller att inte kräva disciplinära åtgärder om det gått mer än fem år sedan den påstådda överträdelsen. Dessutom utreder FCEI inte civilrättsliga skadeståndskrav som anknyter till en disciplinöverträdelse.

På grundval av anmälningsuppgifterna eller inledande utredningen kan FCEI dra slutsatsen att fallet är mest naturligt att lösa inom ramen för specialidrottsförbundets disciplin. Målsäganden kommer att underrättas om detta och sakägaren kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om fallet ska tas till specialidrottsförbundets disciplin. Målsägandens vilja respekteras.

Fall som i princip står utanför FCEI:s undersökningar,

  1. som omfattas av specialidottsregler och som är belagda med påföljd enligt dessa regler; eller
  2. om den påstådda överträdelsen är ett enskilt fall, har skett endast i en tävlingssituation och kan hanteras mest naturligt genom gemenskapernas egna bestämmelser som har nämnts i de disciplinära bestämmelserna, eller
  3. som kan ha karaktären av en eller flera handlingar som avses i de disciplinära bestämmelserna, men som är av sin natur enskilda och som bäst kan lösas med hjälp av de ovannämnda gemenskapernas egna bestämmelser.

Det bör noteras att överdrifter i tävlingar och matcher kan spela en roll i den övergripande bedömningen av ärendet i det centraliserade disciplinära systemet, även om en enskild handling i en tävling eller match inte leder till centraliserad disciplin.