Olympiska och Paralympiska kommittén

Den olympiska rörelsen främjar etisk idrott, rent spel och fred genom idrott. Den internationella olympiska och paralympiska kommittén utför ett synligt internationellt antidopingarbete vid sina stora evenemang. Vart fjärde år arrangerar de olympiska och paralympiska spel och ansvarar för antidopingverksamheten för de idrottare som deltar i spelen. Den Internationella olympiska kommittén och Paralympiska kommittén har förbundit sig vid Världsantidopingkoden. FCEI samarbetar aktivt med Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté i idrottsetiska frågor. Dessutom är både Finlands Olympiska Kommitté och Paralympiska Kommitté FCEI:s medlemmar.

Den olympiska rörelsen främjar etisk idrott, rent spel och fred genom idrott. Den internationella olympiska och paralympiska kommittén utför ett synligt antidopingarbete vid sina stora evenemang. Vart fjärde år arrangerar de olympiska och paralympiska spel och ansvarar för antidopingverksamheten för de idrottare som deltar i spelen. Internationella Olympiska Kommittén (International Olympic Committee IOC) grundades 1894, medan Internationella Paralympiska Kommittén (International Paralympic Committee IPC) grundades 1989.

Antidopingverksamhet

Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté har förbundit sig att följa och främja idrottsgemenskapens ideal och mål för rent spel och bekämpa doping nationellt och internationellt. Antidopingverksamhetens roll har beskrivits som en del av Ideal och mål för rent spel och organisationernas antidoping programs. Olympiska och Paralympiska kommitténs antidopingprogram baserar sig på att doping inte accepteras i någon form och dopingförseelser förebyggs genom utbildning och kommunikation.

Olympiska Kommittén och Paralympiska Kommittén har förbundit sig till Världsantidopingkoden, de särskilda bestämmelser som fastställts i den för nationella olympiska och paralympiska kommittéer samt Finlands antidopingregelverk, som reglerar antidopingarbetet.

Idrottarna och idrottarens stödpersoner som verkar inom idrott är skyldiga att följa gällande regelverk och relaterade standarder. De idrottare och tränare som får stöd genom toppidrottsenheten undertecknar ett idrottar-/tränaravtal enligt vilket de förbinder sig att följa gällande Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk. Idrottarna och övriga lagmedlemmar undertecknar avtalet även om de utses till tävlingslag som styrs genom Olympiska Kommittén. Dessutom förbinder de grenar och specialidrottsförbund som får toppidrottens effektiviseringsstöd sig att följa regelverk.

Organisationerna utför antidopingverksamhet särskilt vid sina storevenemang och ansvarar för antidopingverksamhet för de idrottare som deltar i evenemangen, såsom utbildning och kommunikation.

Allmänna etiska frågor

Olympiska kommitténs och hela idrottsgemenskapens etiska arbete styrs av ansvarighetsprogrammet som Olympiska kommittén har utarbetat i nära samarbete med specialidrottsförbunden. Programmet fungerar som ansvarighetsarbetets ram och det kan användas av hela idrottsgemenskapen i såväl idrottsföreningar, specialidrottsförbund som övriga idrotts- och motionsmiljöer.

I programmet definierar man målen för ansvarig idrott och motion:

  • Verksamheten är transparent, öppen och deltagande.
  • Idrotten bringar glädje och positiva erfarenheter. Ingen upplever mobbning, trakasserier eller annat osakligt beteende.
  • Alla välkomnas till verksamheten.
  • Verksamheten är hållbar också för kommande generationer.
  • Vi idrottar på ett rättvist och rent sätt.

Olympiska kommittén stöder specialidrottsförbunden och föreningarna för att genomföra programmet med undantag av de ärenden som är på FCEI:s ansvar, dvs. antidopingverksamhet, bekämpning av tävlingsmanipulation och främjande av läktarsäkerhet och -trivsel.

Utbildningsverksamhet i samarbete

Olympiska och Paralympiska kommittén anordnar i samarbete med FCEI regelbunden antidopingutbildning och -kommunikation vid sina evenemang och läger samt vid Finlands lags förhandsevenemang och infopaket för internationella tävlingsevenemang, såsom olympiska och paralympiska spelen, olympiska spelen för ungdomar, Europeiska spelen, universiaden och olympiska ungdomsfestivalen. Dessutom genomförs FCEI:s Rent spel är bäst-webbutbildning av de Finlands lags medlemmar som deltar i tävlingsevenemang för flera grenar under Olympiska Kommitténs ansvar. Syftet med utbildningen är att öka olika målgruppers medvetenhet om antidopingfrågor och förbättra förmågan att göra etiskt hållbara val inom toppidrott. Med hjälp av kommunikation för man vidare också budskapet om ren idrott och rättvist spel.

I utbildningsverksamhet samarbetar man också bland annat för antidopingutbildning av idrottsakademinätverket, lägerverksamheten för högstadieelever och toppidrottsenhetens personal. För de högstadier och de idrottsanstalter på andra stadiet som hör till idrottsakademinätverket har man producerat material om FCEI:s uppgifter till övningsböckerna ”Kasva urheilijaksi” (Väx till idrottare) och ”Kehity huippu-urheilijaksi” (Utveckla dig till elitidrottare). Dessutom har idrottsakademierna egna planer för antidopingverksamhet.

Antidopingfrågor har man beaktat även i idrottsinstitutens lägerverksamhet för högstadieelever. Varje idrottsinstitut har en expert som FCEI har utbildat. Lägerverksamhet för högstadieelever är verksamhet som koordineras av Olympiska Kommittés idrottsakademi. Verksamhetens mål är att främja unga idrottares växt till målinriktade idrottare, utveckla kunskaper och kompetenser i olika delområden samt stödja unga för att kombinera idrott och skola. Lägerverksamhet för högstadieelever arrangeras vid idrottsinstituten i samarbete med grenar, skolor och idrottsakademier.

Stafettpinnen för ren idrott utmanar mottagaren att främja ren idrott och förbinda sig till dess värden. De gyllene stafettpinnarna cirkulerar i mästerskapsserier, vid internationella idrottsevenemang i Finland och mellan idrottsläroanstalter. En idrottsakademi eller en idrottsläroanstalt uppmanar årligen den nästa aktören genom stafettpinnen att utveckla nya sätt för att sprida budskapet om ren idrott.

Utöver antidopingfrågor har man utfört samarbete inom utbildningsverksamhet med anknytning till trakasserier och olämpligt uppträdande. Olympiska kommittén, tillsammans med Befolkningsförbundet, var med på utbildningsturnén Trakasserifri idrott som organiserades av FCEI. Turnén genomfördes under 2019–2020. I detta sammanhang publicerades även utbildningsmaterialet Sexuella och könsbaserade trakasserier inom idrotten. I fortsättningen ansvarar Olympiska kommittén för utbildning med anknytning till temat.