Läktarsäkerhet

Läktarsäkerhet är ett samspel mellan alla som deltar i evenemanget. Ordningsvakternas uppgift är att i första hand med hjälp av anvisningar och råd säkerställa säkerhet och trivsel för de personer som deltar i en publiktillställning. Åskådarna förväntas uppföra sig sakligt och utan att onödigt störa andra. I Finland kan säkerheten vid idrottsevenemang anses vara allmänt taget god. 

Evenemangets arrangörer ansvarar för ordning och säkerhet på publiktillställningar och ska vara medvetna om sina skyldigheter före, under och efter evenemanget för att arrangera ett säkert och trivsamt evenemang. Säkerhet är ett brett begrepp som omfattar såväl publik-, brand-, brotts- och livsmedelssäkerhet som första hjälpen och upprätthållande av ordningen.

Som åskådare vid ett evenemang

Det är publikens skyldighet att uppträda sakligt och undvika att onödigt störa andra under evenemang. Alla former av rasism eller rasistiskt beteende är förbjudna och man ska sträva efter att förebygga dem. Att ta med sig rusmedel eller farliga föremål till evenemang är förbjudet. 

Att främja en positiv supporterkultur ligger i allas intresse. Läktarsäkerhet bygger inte enbart på riskhantering eller säkerhetsarrangemang. Tillräckliga tjänster för och en vänlig inställning till alla åskådare, både hem- och gästsupportrar, ökar trivseln i evenemanget och främjar därmed säkerheten. Alla ansträngningar måste göras för att minska en fientlig atmosfär vid tävlingsevenemang.

Samarbete med myndigheter

Arrangören ska lämna en skriftlig anmälan om arrangemang av publiktillställning till den lokala polismyndigheten senast fem dygn innan evenemanget inleds. Anmälan behöver dock inte lämnas in för sådana publiktillställningar där antalet deltagare är litet eller där evenemangets karaktär eller plats inte förutsätter särskilda åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet eller för att förhindra att olägenheter uppstår för utomstående och miljön eller särskilda trafikarrangemang inte krävs. 

Det ska garanteras att polisbilar och räddningsfordon utan hinder kan nå de punkter de kräver. En publiktillställning ska avbrytas eller ges order om att avbrytas om en fortsättning orsakar omedelbar fara för människors säkerhet, egendom eller miljö. Polisen kan vid behov ge råd och föreskrifter för arrangering av en publiktillställning, både på förhand och på plats. Polisbefäl har rätt att avbryta en publiktillställning eller ge order om att den ska avbrytas i de fall övriga åtgärder har visat sig vara otillräckliga.

Risksupportrar

Vissa supportrar eller supportergrupper kan höja evenemangets risknivå. Som risksupporter definieras en känd eller okänd person som under vissa omständigheter kan utgöra en risk för ordningsstörningar eller antisocialt beteende, antingen planerat eller spontant, vid eller i samband med ett fotbollsevenemang. Definitionen kan även tillämpas på andra idrottsgrenar. Det är känt att sådana grupper har kommit överens om och organiserat slagsmål till exempel i samband med fotbolls- och ishockeymatcher. 

Det är viktigt att myndigheterna och arrangörerna av evenemangen hålls informerade och försöker förhindra våldsamt beteende. Riskerna som riktas mot den allmänna ordningen är dynamiska och kan därför snabbt öka och minska beroende på situationen. För att beräkna riskerna bör supportergrupper kontaktas i förväg för att samla in information om deras beteende, avsikter, farhågor, problemfrågor och alla andra frågor som är viktiga med tanke på deras beteende. För att förbättra kommunikationen mellan supportrar och föreningar har SLO-personer (Supporter Liaison Officer) införts inom vissa grenar. De främjar informationsutbytet mellan parterna och ökar därmed trivseln och säkerheten i evenemanget.