Internationella dispensförfaranden

Det internationella specialidrottsförbundet ansvarar för dispensförfarandet för idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang. Idrottaren ska ta reda på vilka dispensförfaranden som gäller idrottaren hos sitt nationella eller internationella specialidrottsförbund och vid behov ansöka om dispens hos det internationella specialidrottsförbundet på förhand. Dispensbeslut beviljade av FCEI gäller idrottare och tävlingar på nationell nivå och gäller inte automatiskt i internationella tävlingar om de inte erkänts av det internationella specialidrottsförbundet.

Idrottare som ingår i den registrerade testningspoolen för sitt internationella specialidrottsförbund eller idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang som är underställda deras internationella specialidrottsförbund, måste oberoende av ålder och nationell nivå ansöka om dispens på förhand i enlighet med WADA:s Internationella standard för dispenser och det internationella specialidrottsförbundets regler.

Idrottaren måste i god tid innan dispensen behövs utreda de specifika förfaranden som gäller dispens hos sitt nationella eller internationella specialidrottsförbund. De internationella specialidrottsförbunden använder sig ofta av egna blanketter för ansökan om dispens. Dessa fylls i på engelska och erforderliga läkarintyg översatta till engelska fogas till ansökan.

Det internationella specialidrottsförbundet meddelar genast om beslut om dispens både till idrottaren och hans eller hennes nationella antidopingorganisation (i Finland FCEI). Om FCEI anser att grunderna för beviljande av dispens inte uppfyller de krav som ställs på detta i den internationella standarden för dispenser, kan FCEI låta beslutet bedömas av WADA inom 21 dagar från att meddelandet tagits emot.

Om FCEI för frågan till WADA för undersökning, gäller dispensen som beviljats av det internationella specialidrottsförbundet under den tid man väntar på WADA:s beslut för tävlingar på internationell nivå och testning utanför tävlingar (men för tävlingar på nationell nivå duger dispensen i fråga inte).

Om FCEI inte för frågan till WADA för bedömning gäller dispensen som beviljats av det internationella specialidrottsförbundet också i tävlingar på nationell nivå när tidsfristen på 21 dagar går ut.

Förfaranden för erkännande av dispens som beviljats av FCEI i de internationella specialidrottsförbunden

Dispensbeslut beviljade av FCEI gäller idrottare och tävlingar på nationell nivå i Finland och gäller inte automatiskt då idrottaren blir en idrottare på internationell nivå eller tävlar i internationella tävlingar om dispensen inte erkänts av det internationella specialidrottsförbundet.

När en idrottare som tidigare endast tävlat på nationell nivå och som redan har en giltig dispens från FCEI börjar tävla på internationell nivå, eller har för avsikt att tävla i internationella tävlingar, ska idrottaren ansöka om erkännande av den dispens som beviljats av FCEI hos sitt internationella specialidrottsförbund.

Idrottaren måste utreda om det internationella specialidrottsförbundet automatiskt erkänner FCEI:s dispens eller om det internationella specialidrottsförbundet först måste tillställas dispensen (inklusive ansökan och vid behov bilagor som översatts till engelska) för bedömning.

Om dispensen från FCEI uppfyller de villkor som definierats i den internationella standarden för dispenser, måste det internationella specialidrottsförbundet erkänna dispensen även för tävlingar på internationell nivå. Om det internationella specialidrottsförbundet emellertid anser att kraven i fråga inte uppfylls och därför inte erkänner dispensen, måste förbundet genast meddela både idrottaren och FCEI därom och beskriva orsaken till att dispensen inte erkänts.

Efter meddelandet har idrottaren och/eller FCEI 21 dagar på sig att låta WADA bedöma frågan. I en sådan situation gäller dispensen för nationella tävlingar och testning utanför tävlingar tills WADA har gett sitt utlåtande i ärendet.

Om frågan inte lämnas till WADA för bedömning inom tidsfristen i fråga ska FCEI fastställa om dispensen som FCEI ursprungligen beviljade fortfarande är i kraft för tävlingar på nationell nivå och testning utanför tävlingar (med den förutsättningen att idrottaren inte längre anses vara en idrottare på internationell nivå och idrottaren inte deltar i tävlingar på internationell nivå). Under den tid man väntar på FCEI:s beslut gäller dispensen för nationella tävlingar och testning utanför tävlingar.

Begäran om utvärdering, inklusive originalansökan, ska inlämnas till WADA med säkra elektroniska metoder eller med rekommenderat brev:

 • WADA Medical Department
  World Anti-Doping Agency
  Stock Exchange Tower
  800 Place Victoria (Suite 1700)
  P.O. Box 120
  Montreal (Quebec) H4Z 1B7
  Canada
 • Via e-post: medical@wada-ama.org