Besvärsorgan inom idrott

I Finland är det möjligt att överklaga beslut om dopingförseelser till två besvärsorgan beroende på till exempel idrottarens nivå. Idrottarna på internationell nivå kan överklaga till Idrottens internationella skiljedomstol och idrottarna på nationell nivå till Idrottens rättsskyddsnämnd.

Idrottens rättsskyddsnämnd

Idrottens rättsskyddsnämnd grundades år 1991. Grundarna var idrottens dåvarande centralorganisationer Finlands Riksidrottsförbund (FRIF), Arbetarnas Idrottsförbund i Finland (AIF), Finlands Bollförbund (FBF), Svenska Centralidrottsförbund (CIF) och Finlands Olympiska Kommitté.

Idrottens rättsskyddsnämnd är ett oberoende rättelseorgan som bland annat utifrån överklagan behandlar beslut som fattats enligt Finlands antidopingregelverk. 

Klaganden kan vara en idrottare, en annan fysisk person eller en sammanslutning vars rätt eller intresse påverkas av ärendet som är föremål för överklagan.

För beslut som berör dopingförseelser är Idrottens rättsskyddsnämnd det primära besvärsorganet i de fall där beslutet gäller något annat än idrottare på internationell nivå eller en annan person. Beslut av Idrottens rättsskyddsnämnd får sedan ännu överklagas till Idrottens internationella skiljedomstol under de förutsättningar som fastställs i dess stadgar.

Idrottens internationella skiljedomstol

Idrottens internationella skiljedomstol CAS (The Court of Arbitration for Sport) är det högsta internationella organet för överklagan och rättelseyrkan i frågor gällande idrott. Domstolen är oberoende av idrottsorganisationerna. CAS grundades år 1984, och dess huvudkvarter ligger i Lausanne i Schweiz. CAS har tillgång till nästan 300 skiljemän från hela världen. Dessa är väl förtrogna med idrottens värld och regelverk.

I de fall som gäller dopingförseelser är CAS:s uppgift att vara det högsta disciplinorganet i hela världen. Dessutom har CAS en separat antidopingenhet (ADD) som kan behandla dopingförseelser som första instans.

I de fall som gäller deltagande i ett internationellt idrottsevenemang eller idrottare på internationell nivå kan beslut överklagas endast till CAS i enlighet dess stadgar.