Utredningar

FCEI har ett nära samarbete med specialidrottsförbunden även när det gäller forskningsverksamhet. Specialidrottsförbunden deltar aktivt i utrednings- och forskningsprojekt som gäller allmänna etiska frågor inom idrott. På så sätt fastställs en etisk grund för idrotten på bred front.

FCEI har på uppdrag av specialidrottsförbunden gjort utredningar om eventuella sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt mobbning inom idrottsgrenarna sedan 2018. Genom utredningarna har specialidrottsförbunden fått grunder och basuppgifter för egna åtgärder för att bekämpa trakasserier och skapa en tryggare kultur inom idrottsgrenarna.

FCEI:s utredningar om trakasserier inom specialidrottsförbunden

Syftet med dessa utredningar har varit att ta reda på om trakasserier eller mobbning förekommer inom idrottsgrenarna, det vill säga ta reda på vilket fenomen det är fråga om.

Mobbning och trakasserier inom skridskosport (på finska)

En utredning om mobbning och trakasserier som idrottare och tränare upplevt i tävlingsverksamhet i hastighetsåkning, rullskridskosport och Roller Derby. (2020).

Utredningens syfte var att ta reda på om idrottare och tränare inom hastighetsåkning, rullskridskosport och Roller Derby upplevt mobbning eller trakasserier inom sina idrottsgrenar. Utredningen gällde tränare inom idrottsgrenarna och 16 år fyllda idrottare som löst tävlingslicenser inom sin idrottsgren åren 2015–2019. Utredningen genomfördes i form av en elektronisk enkät som besvarades av totalt 272 idrottare och tränare. Svarsprocenten var 25. Utredningen genomfördes på uppdrag av Suomen luisteluliitto.

Sexuella trakasserier inom tennis (på finska) 

En utredning om trakasserier (2019) som finländska idrottare som deltagit i internationella tävlingar upplevt åren 2008–2018.

Utredningens syfte var att ta reda på om idrottare som deltagit i internationella tävlingar i tennis upplevt sexuella trakasserier inom idrottsgrenen. Målgruppen för utredningen var idrottare som under åren 2008–2018 spelat internationella matcher och som var födda år 1970 eller senare. Till målgruppen hörde 376 idrottare. De yngsta tennisspelarna i målgruppen var födda 2006. Utredningen genomfördes i form av en elektronisk enkät. Barn under 15 år bads att delta i undersökningen med vårdnadshavarnas samtycke. Enkäten besvarades av 92 idrottare, vilket gav en svarsprocent på 24. Utredningen genomfördes på uppdrag av Finlands Tennisförbund.

Trakasserier inom fotbolls- och ishockeylandslagen (på finska)

En utredning om spelarnas erfarenheter av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön (2018).

Utredningen gällde sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i fotbolls- och ishockeylandslagen. Målgruppen för utredningen var män, kvinnor, flickor och pojkar som under åren 2017–2018 spelat landslagsmatcher. Syftet med undersökningen var att ta reda på om det i landslagen förekommer trakasserier, hurudana trakasserier som förekommit och vilka som har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. Därutöver utreddes om spelarna vid andra tillfällen upplevt trakasserier under sin idrottskarriär. Utredningen genomfördes i form av en elektronisk enkät som besvarades av 496 spelare. Svarsprocenten var 55. Proportionellt sett har kvinnliga ishockeyspelare upplevt mest trakasserier. Utredningen genomfördes på uppdrag av Finlands Bollförbund och Finlands Ishockeyförbund.

Specialidrottsförbunden inom idrotten kan kontakta FCEI om de anser sig behöva utredningar om olika former av trakasserier eller om annan oetisk eller osaklig verksamhet som eventuellt förekommer inom deras idrottsgren.