Forskning om etiska frågor

FCEI främjar etisk verksamhet inom idrott genom att producera information och komma med diskussionsuppslag. Med hjälp av forskningsverksamhet är det möjligt att identifiera olika etiska fenomen som har en stor påverkan på idrott. Genom att sprida forskningsrön ökar man förståelsen för etiska fenomen och hjälper till att skapa nya, hållbara verksamhetsmodeller.

FCEI producerar och förmedlar forskningsbaserad kunskap om etiska frågor inom idrotten som underlag för beslutsfattande och samhällsdebatt. Syftet med forskningsverksamheten är både att identifiera befintliga missförhållanden och att förutse kommande etiska fenomen. Med hjälp av forskningsrön kan man effektivisera förebyggandet av problem och missförhållanden samt stärka en etiskt hållbar idrottskultur.

FCEI startar, samordnar och låter utföra undersökningar och utredningar vars syfte är att producera ny information om idrottens etiska teman. Valet av forskningsämnen påverkas av flera olika faktorer, såsom ämnenas aktualitet och samhälleliga betydelse samt deras påverkan inom idrotten. FCEI följer även samhällsdebatten och de informationsbehov som uppstår där.

FCEI:s roll

FCEI genomför omfattande forskningsprojekt för att utreda den finländska idrottskulturen och relaterade fenomen, deras frekvens och bakgrund. Till exempel åren 2021–2022 genomförde FCEI tillsammans med specialidrottsförbunden ett omfattande forskningsprojekt för att ta reda på idrottarnas erfarenheter inom tävlingsidrotten i Finland. Undersökningen genomfördes i samarbete med cirka 50 idrottsorganisationer och enkäten besvarades av över 2 000 tävlingsidrottare över 16 år. FCEI gör även utredningar som gäller ett mer avgränsat ämnesområde eller grupp. FCEI genomförde den första utredningen om eventuella sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom grenen för ett specialidrottsförbund.

Syftet med FCEI:s publikationsserie är att sprida och förmedla information om idrottsetiska teman. Syftet med de utredningar och översikter som publiceras i publikationsserien är att på ett omfattande sätt beskriva de senaste forskningsresultaten ur motionens och idrottens synvinkel. Syftet med innehållet som baserar sig på tvärvetenskapliga, internationella och nationella forskningsresultat är att öka idrottsaktörernas kunskap även om sensitiva frågor man tiger om.