Forskning om etiska frågor

FCEI har som uppgift att dela och producera information. FCEI främjar den allmänna etiska verksamheten inom idrotten genom informationsbaserad ledning och aktiv samhällspåverkan. Forskningsverksamhet är ett centralt medel för att utföra denna uppgift. Det är väsentligt att identifiera de olika etiska fenomen som har en avgörande inverkan på idrotten och behovet av relaterad information samt att producera och sprida ny information. Med hjälp av forskning och utredning får man ett större kunskapsunderlag för förebyggande åtgärder mot missförhållanden inom idrotten.

FCEI stärker etik inom idrotten med utredningar, forskning och publikationer

FCEI startar, samordnar och låter utföra undersökningar och utredningar vars syfte är att producera ny information om idrottens etiska teman. FCEI samarbetar med olika aktörer inom forskning. FCEI producerar och förmedlar forskningsbaserad kunskap om idrott som underlag för beslutsfattande och samhällsdebatt i syfte att främja och påverka utvecklingen av en säkrare och mer etiskt hållbar idrottskultur. Med hjälp av den erhållna informationen kan man utveckla och stärka förebyggandet av missförhållanden inom idrotten.

Under 2017 inledde FCEI sin egen publikationsserie som fokuserar på etiska teman inom idrotten. FCEI utarbetar även utredningar om etiska frågor inom idrotten på uppdrag av andra aktörer såsom specialidrottsförbund.

Utredningarna, undersökningarna och publikationerna i publikationsserien riktas till motions- och idrottsaktörer, organisationer, beslutsfattare och myndigheter, men även till andra som är intresserade eller berörs av ämnena.

Val av forskningsämnen

Valet av allmänna etiska forskningsämnen påverkas av flera olika faktorer, såsom ämnenas aktualitet och samhälleliga betydelse samt deras påverkan inom idrotten. Dessutom påverkas valet av följande faktorer:

  • informationsbehov relaterade till FCEI:s egna uppgifter
  • informationsbehov identifierade av FCEI
  • informationsbehov som lyfts fram av intressentgrupper
  • informationsbehov som lyfts fram inom samhällsdebatten

Undersökningar

FCEI genomför också omfattande forskningsprojekt för att på ett bredare plan kartlägga den finländska idrottskulturen och relaterade fenomen, deras frekvens och bakgrund.

FCEI publicerade 2020 en omfattande undersökning om trakasserier inom finländsk tävlingsidrott. Enligt undersökningsresultaten är sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vanliga inom finländsk idrott, men inte vanligare än i samhället i övrigt. I undersökningen deltog närmare 50 specialidrottsförbund och dess målgrupp var minst 16 år fyllda licensidrottare.

Hösten 2021 inledde FCEI tillsammans med andra idrottsorganisationer ett omfattande forskningsprojekt som utreder idrottares erfarenheter av finländsk tävlingsidrott. Undersökningen kartlägger goda och förstärkande modeller i vår idrottskultur och olämpligt bemötande som idrottare upplevt. Undersökningen färdigställs under hösten 2022 och dess målgrupp är tävlingsidrottare som är 16 år eller äldre. Undersökningen genomförs av UKK-institutet.

Utredningar

FCEI genomförde den första utredningen om eventuella sexuella och könsbaserade trakasserier och mobbning inom grenen för ett specialidrottsförbund år 2018. Med utredningarna har man kartlagt om trakasserier eller mobbning förekommer i grenarna. Med hjälp av dem har man fått motiveringar och basuppgifter för specialidrottsförbundens egna åtgärder för att utveckla en tryggare kultur inom idrottsgrenarna.

Sammanlagt tre utredningar har genomförts: om fotbolls- och ishockeylandslagen, tennis och skridskosport.

Publikationsserien

Syftet med FCEI:s publikationsserie är att sprida och förmedla information om idrottsetiska teman. Syftet med de utredningar och översikter som publiceras i publikationsserien är att på ett omfattande sätt beskriva de senaste forskningsresultaten ur motionens och idrottens synvinkel. Syftet med innehållet som baserar sig på tvärvetenskapliga, internationella och nationella forskningsresultat är att öka idrottsaktörernas kunskap även om sensitiva frågor man tiger om.