Lägesbild gällande tävlingsmanipulation

Den nationella lägesbilden av tävlingsmanipulation har utformats under ledning av Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf i den nationella samarbetsgruppen som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt. Syftet med lägesbilden är att identifiera de risker och sårbarheter som gäller inom den finska idrotten och som är centrala för kampen mot tävlingsmanipulation.

Den nationella lägesbilden av tävlingsmanipulation är relevant som ett verktyg för ledning och beslutsfattande eftersom tävlingsmanipulation är ett hot mot idrottsorganisationer, mot idrottens anseende och mot idrotten själv. Utarbetandet av en lägesbild kommer att göra det möjligt att ta betydande framsteg i kampen mot fenomenet.

När det gäller lägesbilden är det viktigt att identifiera både riskhöjande och riskreducerande faktorer, och lägesbilden kommer att bidra till att lägga grunden för de program mot tävlingsmanipulation som krävs av förbunden samt att hjälpa med utbildning och kommunikation.

Europarådets konvention

I artikel 5 i Europarådets konvention definieras riskbedömning och riskhantering. Enligt artikeln ska de avtalsslutande parterna, vid behov i samarbete med idrottsorganisationer, vadslagningsoperatörer, tävlingsarrangörer och andra relevanta organisationer, definiera, analysera och bedöma de risker som är förknippade med manipulation av idrottstävlingar. Dessutom ska de avtalsslutande parterna uppmuntra idrottsorganisationer, vadslagningsoperatörer, tävlingsarrangörer och andra relevanta organisationer att utarbeta förfaringssätt och regler för att bekämpa manipulation av idrottstävlingar och att vid behov vidta lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder som är nödvändiga för detta ändamål.

Den australiensiska modellen

I Köpenhamnsgruppen, det informella nätverket av nationella aktionsgrupper mot tävlingsmanipulation, har man enats om att nationella lägesbilder borde utarbetas på samma sätt även internationellt, i linje med den så kallade australiensiska modellen. Modellen bygger på den lägesbild av organiserad brottslighet som används av Australian Criminal Intelligence Commission och den lägesbildsmetodik som utvecklats av ridande polisen i Kanada. Lägesbilden poängsätter de riskfaktorer som hotar idrotten, inklusive internationell och olaglig vadhållning, internationella idrottskopplingar, idrottens förmåga att uppmärksamma hot mot integriteten och kommersiellt utnyttjande av idrott för kriminell verksamhet.

Upprättande av en nationell lägesbild

Den nationella lägesbilden av tävlingsmanipulation har utformats under ledning av Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf i den nationella samarbetsgruppen som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt.

Informationen i lägesbilden baserar sig på en analys av 19 idrottsgrenar, uttalanden av medlemmarna i den nationella aktionsgruppen samt separata uttalanden av finländska tränare och vadhållare samt synpunkter från idrottarpanelen. Dessutom har Europols lägesrapporter (2020/2021) om den organiserade brottslighetens inblandning i tävlingsmanipulation beaktats i lägesbilden, likaså en studie om risker och identifiering av tävlingsmanipulation som genomfördes av Jyväskylä universitet 2020.

En stor utmaning för utvecklingen av lägesbilden är att göra den proportionerlig och därmed jämförbar mellan olika sporter, eftersom mångfalden av sporter är stor och sporternas särdrag varierar kraftigt.

Slutsatser

I Finland är situationen gällande tävlingsmanipulation lugn och bättre än i flera grannländer. Samarbetet mellan de olika aktörerna för att upptäcka och bekämpa tävlingsmanipulation har varit fungerat bra.

Under 2019–2020 har FCEI inte blivit medveten om misstänkta fall av tävlingsmanipulation i Finland som skulle ha utlöst en förundersökning eller en undersökning på idrottsliga grunder. Dessutom har till exempel Finlands vadhållarorganisation Suomen Urheiluvedonlyöjät rf inte upptäckt några tydliga fall av tävlingsmanipulation i någon finsk sport under 2020 där drivkraften eller motivet skulle ha varit vadslagning eller penningspel.

Ytterligare finns det flera sporter där inga som helst misstankar om manipulation har framkommit, till exempel enligt Hippos har det inte funnits några tecken på manipulation inom travsporten på åtminstone fem år. Å andra sidan har omvandlingen av manipulation i allt större grad till situationsspecifik manipulation (spotfixing), bland annat inom fotbollen, gjort fall av manipulation svårare att upptäcka.

Rekommendationer

På grundval av lägesbilden har den nationella samarbetsgruppen utarbetat rekommendationer för åtgärder för bekämpning av tävlingsmanipulation och för att utarbeta en nationell handlingsplan. Arbetet med ett antal rekommendationer har redan införts, bland annat om att utvidga specialidrottsförbundens antidopingprogram till att omfatta tävlingsmanipulation och Rättvist spel är bäst-webbutbildningen om bekämpning av tävlingsmanipulation. Kartläggningen av lagstiftningen om idrottsbedrägerier måste fortsätta och de internationella samarbetskanalerna måste utnyttjas holistiskt.

Specialidrottsförbunden ska ta i bruk eller uppdatera regler för tävlingsmanipulationsfall så att de åtminstone motsvarar den olympiska kommitténs modellregler. Idrottare och idrottsaktörer måste ha säkra och trygga kanaler för att rapportera fall av tävlingsmanipulation.