Bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI samordnar programmet för Rättvis tävling som en del av programmet för ansvarsfullhet för hela Finlands idrottsgemenskap. Programhelheten för Rättvis tävling omfattar Antidopingprogrammet och Bekämpningsprogrammet för tävlingsmanipulation. Idrottsaktörerna bestämmer och förbinder sig till gemensamt överenskomna åtgärder för en rättvis tävling genom att godkänna programmet.

Tävlingsmanipulation är ett skadligt fenomen för idrotten och det har långsiktiga effekter på idrotten och idrottsorganisationerna. Det kan vara svårt att märka olika former av tävlingsmanipulation, och därför är det viktigt att idrottsaktörerna använder de gemensamma åtgärder som fastställts i programmen för Rättvis tävling för att bekämpa fenomenet, till exempel genom utbildning eller kommunikation. Bekämpning av tävlingsmanipulation är en central del av FCEI:s verksamhet.

Idrottsorganisationernas bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation som en del av programmet för Rättvis tävling

Idrottsorganisationerna förutsätts förbinda sig till programmet för Rättvis tävling genom att utarbeta ett eget antidopingprogram och program för bekämpning av tävlingsmanipulation. FCEI har till uppgift att utvärdera och rapportera idrottsorganisationernas program och genomförandet av dem till undervisnings- och kulturministeriet, som beaktar utvärderingen i besluten om statsbidrag till specialidrottsförbunden.

I sitt bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation förbinder sig idrottsorganisationen för sin del till ett gemensamt mål, dvs. bekämpning och förebyggande av tävlingsmanipulation. Programmet utgår från idrottsorganisationens egna värderingar, mot vilka programmålen och de åtgärder som stöder målen vilar. Alla organisationer har olika program, med hänsyn till grenens särdrag, antal utövare och förhållanden.

Programmen för Rättvis tävling bekräftas av idrottsorganisationens styrelse eller något annat beslutande organ. Efter det genomför idrottsorganisationen sitt program med valda åtgärder, till exempel genom att kommunicera aktivt om åtgärder relaterade till programmet. Programmet ska också synas i idrottsorganisationens verksamhetsplan och årsberättelse.

FCEI har utarbetat kriterier för program för Rättvis tävling (12/2021), vars syfte är att hjälpa organisationerna planera och genomföra egna programhelheter för bekämpning av tävlingsmanipulation och antidoping. FCEI hjälper organisationerna att ta fram de bästa möjliga programmen och har förbundit sig till att kommentera varje organisations program inom två veckor från det att det har skickats in till FCEI. Programmen skickas in för kommentarer till FCEI:s kommunikationschef. FCEI utvärderar och rapporterar idrottsorganisationernas program och genomförandet av dem till undervisnings- och kulturministeriet.

Idrottsinstitutens bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation

Idrottsinstituten har arbetat länge för att främja ren idrott med stöd av antidopingprogrammet som ingår i Rent spel är bäst-programmet för idrottsinstitut. I fortsättningen kommer idrottsinstituten att utvidga sina åtgärder även till bekämpning av tävlingsmanipulation och utarbetar ett eget program för bekämpning av tävlingsmanipulation som stöd för detta.

Idrottsinstituten spelar en viktig roll i utbildningen av idrottsutövare och idrottsaktörer, som träningsplatser för elitidrottare och mötesplatser för internationellt idrottsfolk, och därför är det viktigt att de gemensamma åtgärderna också sträcker sig till bekämpning av tävlingsmanipulation.

Idrottsakademiernas bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation

Idrottsakademierna har förbundit sig till gemensamt överenskomna åtgärder för en rättvis tävling under Finlands Olympiska Kommittés program för Rättvis tävling. Enligt programmet har varje idrottsakademi tillgång till en instruktion för att genomföra programmen. Instruktionen konkretiserar åtgärder som gäller både antidopingarbete och bekämpning av tävlingsmanipulation.

Idrottsakademierna spelar en viktig roll inom bland annat utbildning och kommunikation. FCEI har i samarbete med de idrottsakademier som deltog i pilotprojektet utarbetat anvisningar för att göra upp en instruktion för idrottsakademierna. Enligt den betonas förebyggande åtgärder på idrottsakademierna. I sina egna instruktioner kan idrottsakademin beakta sina egna och områdets särdrag.

FCEI:s anvisningar omfattar åtgärder relaterade till utbildning, kommunikation och avtal. De åtgärder som idrottsakademin valt i anvisningarna ska synas i idrottsakademins årsschema. Genomförandet av planen följs upp årligen som en del av utvärderingen av idrottsakademins verksamhet.

Bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation för idrottsorganisationerna

Idrottsorganisationernas bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation är ett starkt ställningstagande samt ett offentligt redskap för hederlig tävling. Programmen inspirerar till och befäster en antitävlingsmanipulationsverksamhet av hög kvalitet.

Lue lisää
SUEK logo

Instruktion om Rättvis tävling för idrottsakademier

Idrottsakademierna har förbundit sig till gemensamt överenskomna åtgärder för en ren och rättvis idrott under Finlands Olympiska Kommittés program för Rättvis tävling. En egen instruktion om Rättvis tävling har utarbetats för idrottsakademier. Med hjälp av instruktionen planerar varje idrottsakademi sina egna åtgärder för antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation.

Lue lisää