Utbildningsverksamhet

Genom utbildningen ökar man kompetensen i idrottsetiska frågor och ser till att aktuell information når såväl idrottare som andra viktiga målgrupper. FCEI erbjuder ett brett utbud av utbildningar för olika målgrupper. Utbildningens huvudvikt läggs vid antidopingverksamhet och tävlingsmanipulation.

Syftet med utbildningen är att säkerställa att alla idrottsaktörer har nödvändig och aktuell information om antidopingfrågor och tävlingsmanipulation. Idrottsaktörerna har förbundit sig till rent spel och främjar aktivt ren idrott. Idrottarna tar medvetna beslut för ren idrott och man begår inte dopingförseelser av misstag. Syftet är att allt fler idrottare bekantar sig med antidopingverksamhet i första hand genom utbildning.

FCEI:s verksamhet regleras av UNESCO:s antidopingavtal och Europarådets konventioner med anknytning till antidoping, tävlingsmanipulation och läktarsäkerhet och -trivsel. För del av antidopingfrågor styrs utbildningsverksamheten av Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk och den nya Internationella utbildningsstandarden som trädde i kraft i början av 2021. De ovannämnda regelverken förpliktar idrottarna, idrottarnas stödpersoner, specialidrottsförbunden och Olympiska och Paralympiska kommittéerna att förbinda sig till antidopingverksamheten och stödja den med egna åtgärder, såsom effektiv utbildning och kommunikation. 

Beställningsutbildningar

FCEI arrangerar utbildningar och föreläsningar om antidopingfrågor och tävlingsmanipulation för sina centrala målgrupper, såsom elitidrottare, unga idrottare som siktar mot toppen, tränare, specialidrottsförbund och olika läroanstalter.

Antidopingutbildningar är avgiftsfria för:

 • specialidrottsförbunden
 • läroanstalterna (högstadier och andra stadiet med idrottsinriktning, idrottsakademier, yrkesexamina inom idrottsområdet)
 • Olympiska och Paralympiska kommittén
 • idrottsläkareföreningen
 • försvarsmaktens idrottsskolor.

Utbildningar om tävlingsmanipulation är avgiftsfria för:

 • specialidrottsförbunden
 • läroanstalterna (högstadier och andra stadiet med idrottsinriktning, idrottsakademier, yrkesexamina inom idrottsområdet)
 • Olympiska och Paralympiska kommittén
 • domarna
 • spelarföreningarna
 • de centrala myndigheterna och samarbetspartnerna.

Övrig utbildningsbegäran bedömas från fall till fall. Till idrottsföreningar erbjuds i första hand webbutbildning. Om en idrottsförening vill beställa en utbildning, i regel kostar utbildningen 300 euro. Fakturering för de idrottsföreningar som har idrottare på internationell nivå uppskattas individuellt. För utbildningar för övriga aktörer fakturerar FCEI 500 euro i efterhand. 

Vid utbildningsevenemangen beaktar man deltagarnas ålder, tidigare kunskap om ämnet och roll i idrott samt beställarens begäran om utbildningens innehåll. Det rekommenderas att man avsätter 1,5 timmar för utbildningen.

Utbildningsbegäran kan lämnas genom att ta kontakt med utbildningschefen. 

FCEI:s utbildningsverksamhet

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för utbildningsändamål. Materialet är avsett särskilt för specialidrottsförbunden, idrottsföreningarna och läroanstalterna för att använda i egna utbildningar. Utbildningsmaterialet är lämpligt även för självständiga studier. En del av materialet är tillgänglig också på svenska och engelska. 

Utbildningsmaterialet uppdateras regelbundet. När man presenterar utbildningsmaterial ska man se till att man har den senaste versionen av materialet. Det är förbjudet att redigera materialet. Utbildningsmaterialet hittas i materialbanken.

Webbutbildningen Rent spel är bäst

”Rent spel är bäst” är en webbutbildning som idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dem. Utbildningens innehåll grundar sig på antidopingregelverket som har trätt i kraft den 1 januari 2021.

Specialidrottsförbunden, idrottsföreningarna och läroanstalterna kan använda sig av webbutbildningen självständigt för sina egna idrottar- och tränarutbildningar. Med hjälp av webbutbildningen kan man till exempel förvissa sig om kunskapen om antidopingfrågorna hos ett lag som ska åka på tävling eller hos sin egen förenings idrottare. Dessutom kan den användas som en del av tränarutbildningen. Specialidrottsförbundet kan be FCEI om en lista med alla personer inom sin gren som genomgått utbildningen. Man får också ett diplom som kan användas för att bevisa att man har genomfört utbildningen.

Det rekommenderas att man genomför webbutbildningen i dess helhet vart två år. Det nya antidopingregelverket trädde i kraft i början av 2021 och nollställde de gamla genomförandena. Därför måste alla genomföra en ny, uppdaterad utbildning i dess helhet.

Utbildning i samarbete 

Varje idrottsaktörer har rättigheter och ansvar i främjandet av etiska frågor och som budbärare för ren idrott. Antidopingarbetet baseras på globala regelverk som idrottare och personer som verkar inom idrotten är skyldiga att känna och förbinder sig att följa. Att förbinda sig till ren idrott innebär dock mera än att bara följa regler. Hela idrottsverksamheten baseras på rent spel. Idrottare och deras stödpersoner har rätt att få aktuell information om antidopingfrågor så att de vet och förstår vad de är förbundna till. Utbildning har en viktig roll i förmedlandet av information och ökandet av förståelse.

FCEI samarbetar aktivt med olika idrottsaktörer för att öka kunskaper om idrottsetiska frågor. Samarbete bedrivs särskilt med specialidrottsförbund, idrottsinstitut, läroanstalter och Olympiska och Paralympiska Kommitté. FCEI samarbetar även med andra samhälleliga aktörer, såsom Befolkningsförbundet i förebyggandet av trakasserier och olämpligt uppträdande. Specialidrottsförbundens och idrottsinstitutens antidopingverksamhet styrs av de antidopingprogram som de har utarbetat. Varje idrottsaktör har sin roll och därmed sina rättigheter och ansvar i idrottsetiska frågor.

Idrottare: En idrottare som strävar efter att nå toppen på ett rent sätt respekterar andra idrottare samt gemensamma regler och sköter samtidigt om sitt eget välbefinnande. Det är viktigt att idrottaren känner de antidopingregelverk som gäller för honom eller henne samt de avtal som han eller hon ingått. Idrottaren har också många rättigheter och ansvar som han eller hon borde känna. En av dem är idrottarens rätt att få aktuell information om antidopingfrågor. Idrottarna uppmuntras att förespråka ren idrott.

Tränare: Tränaren har en viktig roll i främjandet av ren idrott. Tränaren kan uttrycka sitt stöd för idrottaren och ren idrott genom att förhålla sig positiv till dopingövervakning och kontrollverksamhet och känna de antidopingregelverk som gäller för honom eller henne och idrottaren och hjälpa adepten att följa dem. Det är viktigt att tränaren diskuterar såväl doping som andra idrottsetiska frågor med sina adepter. 

Idrottsförening: Föreningarna har en central roll i verksamheten som sker på fältet och följaktligen i uppfostran till ren idrott. Föreningen kan inverka på hurdan värdegrund bildas vid föreningen och därmed hurdana val dess medlemmar gör. Det är viktigt att föreningen utbildar och kommunicerar till dess medlemmar om sina värderingar och ansvariga verksamhetssätt. Även föreningarna har förbundit sig att följa antidopingregelverk.

Specialidrottsförbund: Specialidrottsförbundet har en viktig roll i främjandet av ren idrott och etiskt hållbar verksamhet och i befästningen av antidopingregelverk hos idrottsaktörer. Specialidrottsförbundet kan inverka även på hurdan värdegrund bildas vid idrottsföreningarna och därmed bland idrottarna. Specialidrottsförbundet ansvarar för att idrottarna och övriga idrottsaktörer har aktuell information och att de känner till sina rättigheter och skyldigheter i antidopingfrågor. I sitt antidopingprogram definierar specialidrottsförbundet på grundval av kriterierna hur antidopingutbildning utförs i det ifrågavarande specialidrottsförbundet. Dessutom är det viktigt att specialidrottsförbundet uppmuntrar föreningarna för att arrangera antidopingutbildning.

Antidopingutbildning

Syftet med utbildningen är att säkerställa att alla idrottsaktörer har nödvändig och aktuell information om antidopingfrågor.

Lue lisää
Mäkihyppääjä hyppäämässä

Utbildning om tävlingsmanipulation

I Finland är bekämpning av tävlingsmanipulation samarbete mellan idrottsgemenskapen, vadslagningsbolaget och polis- och rättsliga myndigheterna.

Lue lisää