Ansökan om dispens från FCEI

Om behandlingen av idrottarens sjukdom kräver användning av ett läkemedel eller en metod som är förbjuden inom idrott kan man ansöka om dispens för behandlingen. FCEI:s dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans eller metod i enlighet med WADA:s Internationella standard för dispenser. Olika förfarandesätt gäller för idrottare på nationell och internationell nivå. 

Idrottare på nationell nivå ansöker om dispens hos FCEI. På denna sida beskrivs de olika faserna i ansökningsprocessen när dispens ansöks om hos FCEI:s dispenskommitté. Anvisningarna som gäller idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i tävlingar på internationell nivå beskrivs i avsnittet Internationella dispensförfaranden.

Villkor för beviljande av dispens

Dispens kan beviljas för vilken behandlingsform som helst som upptas i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder om vart och ett av följande villkor uppfylls:

  • Idrottaren har en diagnostiserad sjukdom som måste behandlas med en förbjuden substans eller metod.
  • Substansens användning som läkemedel förbättrar inte idrottarens prestation avsevärt jämfört med idrottarens vanliga hälsotillstånd.
  • Det finns inga andra motiverade medicinska behandlingsalternativ till användningen av den förbjudna substansen eller metoden.
  • Orsaken till att substansen eller metoden i fråga används är inte en följd av tidigare användning (som skett utan dispens) av en substans eller metod vars användning har varit förbjuden vid tidpunkten för användningen.

Ytterligare information om villkoren finns i WADA:s Internationella standard för dispenser (artikel 4.1), och information om hur dessa villkor tillämpas när dispensbeslut fattas gällande vissa sjukdomstillstånd finns i WADA:s Medicinska grunder för beviljande av dispenser (Medical Information to Support the Decisions of TUECs).

Retroaktiv dispens

Dispens kan beviljas retroaktivt endast i följande situationer:

  • idrottarens tävlingsnivå tillåter detta (idrottaren är inte en av sitt internationella specialidrottsförbund fastställd idrottare på internationell nivå och omfattas inte av FCEI:s grenspecifika nivådefinition) eller
  • det är fråga om en medicinsk nödsituation eller akut behandling av en sjukdom eller
  • idrottaren har på grund av undantagsförhållanden inte haft tillräckligt med tid eller möjlighet att lämna in (eller dispenskommittén tid eller möjlighet att behandla) en dispensansökan före dopingkontrollen eller
  • WADA och FCEI har avtalat att retroaktiv dispens ska beviljas av skälighetsorsaker eller
  • idrottaren har av medicinska orsaker använt utanför tävling en sådan förbjuden substans som är förbjuden endast under tävling

Inlämning av dispensansökan

Idrottare som omfattas av FCEI:s grenspecifika nivådefinition ska lämna in en ansökan om dispens så tidigt som möjligt, genast när informationen om behovet av medicinering och/eller dispens uppdagas. När man ansöker om dispens för användning av substanser som endast är förbjudna under tävlingar måste man i den mån det är möjligt lämna in ansökan senast 30 dagar före den tävling som dispensen behövs för. Frånsett nödsituationer som kräver akut behandling bör idrottare som omfattas av den grenspecifika nivådefinitionen inte påbörja medicinering eller behandling som är förbjuden i idrott innan de har beviljats dispens för denna. I nödsituationer som kräver akut behandling ansöker man om dispens retroaktivt direkt efter behandlingen.

Dispens ansöks med FCEI:s dispensansökningsblankett. Ansökan fylls i med versaler eller på dator. Det rekommenderas att blanketten fylls i på engelska eftersom detta underlättar bland annat eventuell ansökan om erkännande av dispens hos det internationella specialidrottsförbundet. I blanketten ska läkaren fylla i punkterna 2, 3 och 4 gällande sjukdom, medicinering och läkarens underskrift. Ansökan undertecknas av både läkaren och idrottaren, och vid behov även av idrottarens vårdnadshavare.

Till ansökan bifogas patientjournaler som bekräftar diagnosen och av vilka framgår den sökandes hela sjukhistoria (inklusive, om möjligt, dokument från läkaren som ursprungligen ställde diagnosen) och resultat och bilder av alla relevanta medicinska undersökningar som gjorts. Patientjournalerna ska även innehålla giltiga medicinska grunder för varför man som behandling valt just detta förbjudna läkemedel eller denna metod som är förbjuden i idrott och varför läkemedlet eller metoden inte kan ersättas med andra behandlingsformer som är tillåtna i idrott. FCEI:s dispenskommitté kan vid behov begära ytterligare utredningar eller undersökningar av idrottaren för att bedöma nödvändigheten av behandlingen. 

WADA:s checklistor för ansökan om dispens hjälper idrottaren och läkaren att lämna in alla nödvändiga dokument för behandling av dispens. För följande sjukdomar finns checklistorna även på finska:

Den ifyllda dispensansökningsblanketten inkl. bilagor skickas till FCEI:s kontor antingen per post FCEI rf, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors, per fax 09 148 5195 eller per e-post om man anser det vara ett säkert sätt att lämna in hälsouppgifter, erivapaus@suek.fi. Idrottaren måste själv förvara en kopia av den skickade dispensblanketten och dess bilagor. Obs. FCEI:s dispenskommitté behandlar inte ofullständigt ifyllda ansökningar eller ansökningar som saknar de nödvändiga bilagorna, utan dessa skickas tillbaka till idrottaren för komplettering.

Handläggningstiden för dispensansökan

Dispenskommittén ska behandla ansökan så snabbt som möjligt efter att den fullständigt ifyllda ansökan inkl. bilagor har mottagits, dock senast inom 21 dygn.

Giltighet och förnyande av dispens

Ett skriftligt dispensintyg skickas till idrottaren som bevis för ett positivt dispensbeslut.

Dispenserna är alltid tidsbundna, och dispenskommittén har för varje dispens definierat en giltighetstid efter eget omdöme. Tillståndet att använda en förbjuden substans eller metod träder i kraft vid den tidpunkt som FCEI:s dispenskommitté fastställer, i allmänhet omedelbart efter det att kommittén fattat ett positivt beslut. Giltighetstiden framgår av dispensintyget som skickas till idrottaren.

När giltighetstiden har gått ut upphör dispensen automatiskt. I vissa fall kan dispenskommittén häva sitt beslut under giltighetstiden, om idrottaren inte följer de krav eller villkor som dispenskommittén ställt för beviljande av dispensen. Också WADA kan när som helst be om att få bedöma vilket som helst dispensbeslut och häva det, om dispensen inte uppfyller de krav som ställts på den i den Internationella standarden för dispenser.

Om idrottaren måste fortsätta att använda den i idrotten förbjudna behandlingsformen efter att dispensen upphört, måste han eller hon skicka en ny ansökan om dispens inklusive aktuella bilagor i god tid innan dispensen upphör, så att dispenskommittén har tillräckligt med tid att behandla den nya ansökan. Idrottaren ansvarar själv för att förnya sin dispens.

Ändringssökande för dispens hos FCEI

FCEI skickar alltid idrottaren ett skriftligt meddelande om ett negativt dispensbeslut med motiveringar till varför dispensen avslagits. Idrottaren kan överklaga beslutet från FCEI:s dispenskommitté till Idrottens rättsskyddsnämnd. (För dispensbeslut som FCEI har fattat för det internationella specialidrottsförbundets del eller på dess begäran, kan idrottaren ansöka om ändring genom att lämna beslutet till WADA för bedömning och/eller genom att överklaga till Idrottens internationella skiljedomstol (CAS).)

Datasäkerhet

All information i dispensansökan, inklusive medicinska uppgifter som stöder ansökan och andra uppgifter som anknyter till bedömning av anhållan om dispens, behandlas som ytterst konfidentiella. De behandlas i enlighet med FCEI:s dispensansökningsblankett. Alla medlemmar i dispenskommittén är bundna av en yrkesmässig eller avtalsmässig sekretessplikt. Samma gäller övriga befullmäktigade mottagare av din dispensansökningsblankett och uppgifterna som anknyter till den (så som de har beskrivits i dispensansökningsblankettens punkt 7 Idrottarens underskrift).

Bekanta dig omsorgsfullt med villkoren i idrottarens försäkran. Observera särskilt att om du vill upphäva den rätt som FCEI:s dispenskommitté har att få information från dispensansökan på det sätt som beskrivs i punkten Idrottarens underskrift, anses din ansökan om dispens vara återkallad och godkänns inte.

FCEI och andra befullmäktigade mottagare förvarar uppgifter som anknyter till din dispensansökan i enlighet med den Internationella standarden för integritetsskydd endast så länge som det är nödvändigt och endast för sådana ändamål som anses i idrottarens försäkran.