Erivapauden hakeminen SUEKilta

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEKin erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat. 

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapautta SUEKilta. Tällä sivulla on kuvattuna hakuprosessin vaiheet haettaessa erivapautta SUEKin erivapauslautakunnalta. Kansainvälisen tason urheilijoita ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia urheilijoita koskeva ohjeistus on kuvattu kohdassa Kansainväliset erivapauskäytännöt.

Erivapauden myöntämisen ehdot

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, mikäli jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Urheilijalla on diagnosoitu sairaus, jota on hoidettava kielletyllä aineella tai menetelmällä.
  • Aineen käyttö lääkkeenä ei paranna urheilijan suoritusta merkittävästi urheilijan tavanomaiseen terveydentilaan verrattuna.
  • Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käytölle ei ole muuta perusteltua lääkinnällistä hoitovaihtoehtoa.
  • Kyseisen aineen tai menetelmän käytön syy ei ole seurausta aiemmasta jonkin aineen tai menetelmän käytöstä (ilman erivapautta), jonka käyttö on tuolloin ollut kielletty.

Lisätietoja ehdoista löytyy WADAn Kansainvälisestä erivapausstandardista (artikla 4.2) sekä näiden ehtojen soveltamisesta tiettyihin sairaustiloihin liittyviä erivapauspäätöksiä tehtäessä WADAn Lääketieteelliset perusteet erivapauksien myöntämiselle -kokoelmasta (Medical Information to Support the Decisions of TUECs).

Takautuva erivapaus

Erivapaus voidaan myöntää takautuvasti vain seuraavissa tilanteissa:

  • Urheilija tarvitsi hoitoa hätätilanteessa tai kiireellistä hoitoa sairauteensa.
  • Urheilijalla ei ole ollut riittävästi aikaa tai mahdollisuutta lähettää (tai erivapauslautakunnalla käsitellä) erivapaushakemusta ennen dopingtestiä, tai muut poikkeukselliset olosuhteet estivät sen.
  • Urheilijaa ei vaadittu hakemaan erivapautta etukäteen Suomen antidopingsäännöstön perusteella (urheilija ei ole kansainvälisen lajiliittonsa määrittämä kansainvälisen tason urheilija eikä kuulu SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin).
  • Urheilija testattiin, mutta urheilija on alemman tason urheilija eikä ole kansainvälisen lajiliiton tai kansallisen antidopingorganisaation toimivallan alla.
  • Urheilijan testitulos oli positiivinen, kun urheilija oli käyttänyt lääkinnällisistä syistä kilpailun ulkopuolella ainetta, jonka käyttö oli kielletty vain kilpailun aikana (esimerkiksi glukokortikoidit)

Urheilijalle voidaan harvinaisissa poikkeustilanteissa ja Kansainvälisen erivapausstandardin muista säännöksistä huolimatta myöntää takautuvasti erivapaus kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän lääkinnällistä käyttöä varten, jos takautuvan erivapauden myöntämättä jättäminen olisi selvästi epäoikeudenmukaista säännöstön tarkoitus huomioon ottaen.

Tämä poikkeuksellinen takautuva erivapaus voidaan myöntää vain, jos WADA on sen etukäteen hyväksynyt (ja WADAlla on täysi harkintavalta hyväksyä tai hylätä SUEKin päätös).

Erivapaushakemuksen jättäminen

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee jättää erivapaushakemus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti kun tieto lääkityksen ja/tai erivapauden tarpeesta ilmenee. Vain kilpailun aikana kiellettyjen aineiden käytölle erivapautta haettaessa hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua, johon erivapaus tarvitaan. Sairauden kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita kuten hätätilanteita lukuun ottamatta lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden ei tule aloittaa urheilussa kaikkina aikoina (kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella, esimerkiksi harjoituskaudella ja kilpailujen välillä) kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus tai käyttää kilpailun aikana kiellettyä lääkitystä kilpailun aikana ennen kuin sille on myönnetty erivapaus. Sairauden kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa kuten hätätilanteissa erivapautta haetaan takautuvasti heti hoidon aloittamisen jälkeen.

Erivapautta haetaan SUEKin erivapaushakemuslomakkeella. Hakemus täytetään suuraakkosin tai koneella. On suositeltavaa täyttää hakemus englannin kielellä, koska se helpottaa muun muassa mahdollisen erivapauden tunnustuksen hakemista kansainväliseltä lajiliitolta. Lääkärin tulee täyttää hakemuslomakkeen sairautta ja lääkitystä sekä lääkärin vakuutusta koskevat kohdat 4, 5 ja 6. Sekä lääkäri että urheilija ja tarvittaessa myös hänen huoltajansa allekirjoittavat hakemuksen.

Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat potilasasiakirjat, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria (mukaan lukien, mikäli mahdollista, diagnoosin alun perin tehneen lääkärin asiakirjat) sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista. Potilasasiakirjoissa on myös oltava pätevät lääketieteelliset perusteet sille, miksi hoidoksi vaaditaan juuri kyseinen urheilussa kielletty lääke tai menetelmä eikä sitä ole mahdollista korvata muilla, urheilussa sallituilla hoitomuodoilla. SUEKin erivapauslautakunta voi tarvittaessa pyytää urheilijalta lisäselvityksiä tai -tutkimuksia hoidon välttämättömyyden arvioimiseksi. 

WADAn muistilistat erivapauden hakemista varten auttavat urheilijaa ja hoitavaa lääkäriä toimittamaan tarvittavat asiakirjat erivapauden käsittelemiseksi. Seuraavien sairauksien osalta muistilistat löytyvät myös suomeksi:

Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään SUEKin toimistolle joko postitse SUEK ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai sähköpostitse Turvapostilla. Urheilijan tulee säilyttää itsellään kopio lähettämästään erivapauslomakkeesta ja sen liitteistä. Huom. SUEKin erivapauslautakunta ei käsittele puutteellisesti täytettyjä tai ilman vaadittuja liitteitä toimitettuja hakemuksia, vaan ne lähetetään takaisin urheilijalle täydennettäviksi.

Erivapaushakemusten käsittelyaika

Erivapauslautakunnan on käsiteltävä hakemukset mahdollisimman pian, kun täydellisesti täytetty hakemus liitteineen on vastaanotettu, kuitenkin viimeistään 21 vuorokauden kuluessa.

Erivapauden voimassaoloaika ja uusiminen

Osoitukseksi myönteisestä erivapauspäätöksestä urheilijalle lähetetään kirjallinen erivapaustodistus.

Erivapaudet ovat aina määräaikaisia, ja kullekin erivapaudelle on määritetty voimassaoloaika erivapauslautakunnan harkinnan mukaan. Lupa kielletyn aineen tai menetelmän käyttöön tulee voimaan SUEKin Erivapauslautakunnan määräämänä ajankohtana, yleensä välittömästi erivapauslautakunnan myönteisen päätöksen jälkeen. Voimassaoloaika käy ilmi urheilijalle lähetettävästä erivapaustodistuksesta.

Voimassaoloajan päätyttyä erivapaus raukeaa automaattisesti. Joissain tapauksissa erivapauslautakunta voi kumota päätöksensä kesken erivapauden voimassaoloajan, jos urheilija ei noudata erivapauslautakunnan erivapauden myöntämisellä asettamia vaatimuksia tai ehtoja. Myös WADA voi koska tahansa pyytää arvioitavakseen minkä tahansa erivapauspäätöksen ja kumota sen, jos erivapaus ei täytä Kansainvälisessä erivapausstandardissa sille määritettyjä ehtoja.

Jos urheilijan pitää jatkaa kyseisen urheilussa kielletyn hoitomuodon käyttöä vielä erivapauden voimassaoloajan päätyttyä, hänen on lähetettävä uusi erivapaushakemus ajantasaisine liitteineen hyvissä ajoin ennen erivapauden päättymispäivää, jotta erivapauslautakunnalle jää riittävästi aikaa käsitellä uusi hakemus. Urheilija on itse vastuussa erivapauden uusimisesta.

Muutoksenhaku SUEKin tekemään erivapauspäätökseen

SUEK lähettää kielteisestä erivapauspäätöksestä urheilijalle aina kirjallisen ilmoituksen, jossa kerrotaan perustelut erivapauden epäämiselle. Urheilija voi valittaa SUEKin erivapauslautakunnan päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan. (Erivapauspäätöksiin, jotka SUEK on tehnyt kansainvälisen lajiliiton puolesta/pyynnöstä, urheilija voi hakea muutosta saattamalla päätöksen WADAn arvioitavaksi ja/tai valittamalla siitä Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS).)

Tietoturva

Kaikkia erivapaushakemukseen sisältyviä tietoja, mukaan lukien hakemusta tukevia lääketieteellisiä tietoja ja muita erivapauspyyntösi arviointiin liittyviä tietoja, kohdellaan erittäin luottamuksellisina. Niitä käsitellään SUEKin erivapaushakemuslomakkeen mukaisesti. Kaikilla erivapauslautakunnan jäsenillä on ammatillinen tai sopimuksellinen salassapitovelvollisuus, kuten myös muilla erivapaushakemuksesi ja siihen liittyvien tietojen (kuten ne on kuvattu erivapaushakemuslomakkeen kohdassa 7. Urheilijan vakuutus) valtuutetuilla vastaanottajilla.

Tutustu urheilijan vakuutuksen ehtoihin huolellisesti. Huomaa erityisesti, että mikäli haluat kumota SUEKin erivapauslautakunnan oikeuden saada tietoja erivapaushakemuksesta urheilijan allekirjoituskohdassa kuvatulla tavalla, erivapaushakemuksesi katsotaan perutuksi eikä sille myönnetä hyväksyntää.

SUEK ja muut valtuutetut vastaanottajat säilyttävät erivapaushakemukseesi liittyviä tietoja kansainvälisen tietosuojastandardin mukaisesti vain niin pitkään kuin on tarpeellista ja vain urheilijan vakuutuksessa mainittuihin tarkoituksiin.  

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.