Urheilujärjestöjen antidopingohjelmat

Suomen antidopingsäännöstö 2021 velvoittaa urheilujärjestöjä laatimaan antidopingohjelmat ja toteuttamaan, arvioimaan sekä tarvittaessa päivittämään niitä. SUEK tukee järjestöjä ohjelmien laatimisessa ja raportoi niiden toteuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka ottaa arvioinnin huomioon päättäessään urheilujärjestöjen valtionavuista. Antidopingohjelman lisäksi urheilujärjestöiltä edellytetään kilpailumanipulaation torjuntaohjelma. Yhdessä nämä Reilun kilpailun ohjelmat ovat osa suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa.

Antidopingohjelmien kriteeristö

SUEK laati vuonna 2021 yhdessä pilottijärjestöjen kanssa urheilujärjestöille Reilun kilpailun ohjelmille kriteeristöt, joissa määritellään puitteet urheilujärjestöjen antidopingohjelmille. Kriteeristö auttaa järjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia ohjelmiaan.

Kriteeristössä otetaan huomioon kansallisten ja kansainvälisten sopimusten sisältämät velvoitteet urheilujärjestöille, ja niihin kerätään kaikki ne asiat, joihin eri säännöstöissä ja sopimuksissa viitataan sekä antidopingtoiminnan että kilpailumanipulaation osalta. Lisäksi eri lajien kansainvälisillä lajiliitoilla saattaa olla muita velvoitteita. Antidopingohjelman kriteeristö päivitetään samassa syklissä Maailman antidopingsäännöstön kanssa (aiemmat kriteeristöt 2009 ja 2015).

Järjestöt laativat kriteeristön pohjalta omat ohjelmansa. Järjestö voi valita toteutustavan eli tekeekö ohjelmat yksiin kansiin Reilun kilpailun ohjelman alle vai kahtena erillisenä ohjelmana.

Keskeiset nostot

Säännöstöt ja sopimukset:

 • Järjestö on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön kokonaisuudessaan ja sen kurinpitosäännöt kattavat antidopingsäännöstön vaatimat kurinpitomenettelyt koskien epäasiallista käyttäytymistä dopingtestihenkilöstöä kohtaan ja yhteistyöstä kieltäytymistä.
 • Urheilijoiden lisenssijärjestelmät kattavat antidopingsäännöstön vaatimat asiat.
 • Urheilijoilla ja muilla toimijoilla on erilliset antidopingsopimukset.

Koulutus:

 • Järjestöllä on konkreettinen suunnitelma koulutusvelvoitteiden täyttämiseksi (mitä, kenelle ja kuinka usein).
 • Järjestö seuraa koulutusvelvoitteiden toteutumista.
 • Järjestöllä on nimetty vastuuhenkilö, joka koordinoi antidopingkoulutusta ja osallistuu SUEKin järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Viestintä:

 • Järjestön internetsivuilla on tietoa aiheesta, linkki KAMUun, ILMOon sekä verkkokoulutukseen. Teema on vuosittain esillä järjestön viestinnässä. Järjestö huolehtii antidopingasioita koskevien tietojen välittämisestä toimijoilleen aktiivisesti ja välittömästi mahdollisten päivitysten osalta.
 • Järjestön vastuuhenkilö(t) osallistuvat SUEKin liittotilaisuuksiin, joissa aihetta käsitellään.
 • Järjestöllä on kriisiviestintäsuunnitelma, jossa on otettu huomioon kriisiviestintä mahdollisen dopingtapauksen ja/tai -epäilyn yhteydessä.

Dopingvalvonta:

 • Järjestö nimeää dopingvalvonnan yhteyshenkilön.
 • Järjestö toimii yhteistyössä SUEKin kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkiksi tarvittavien tietojen toimittamisessa sekä dopingrikkomusten selvittämisessä.
 • Järjestö tiedottaa kilpailujärjestäjiä heidän velvoitteistaan.
 • Järjestö on tietoinen sekä kansallisen että kansainvälisen tason urheilijoiden erivapausmenettelyistä ja tiedottaa omilla kanavillaan erivapausmenettelystä. Järjestön tulee nimetä yhteyshenkilö, joka ohjeistaa urheilijoita erivapauksiin liittyvissä asioissa.

Ohjelmien julkaiseminen

SUEK kommentoi järjestöjen ohjelmia ennen niiden hyväksymistä hallituksessa. Kommentointikierros on järjestöille vapaaehtoinen ja siihen on hyvä varata aikaa noin kaksi viikkoa. Järjestöt julkaisevat ohjelmansa internetsivuillaan ja viestivät ohjelmasta sekä sen toteuttamisesta omilla kanavillaan.

SUEK julkaisee omilla sivuillaan kaikki saavutettavuusvaatimukset täyttävät ohjelmat. Näin muut järjestöt voivat saada niistä hyviä ideoita ja uusia toimintatapoja omiin ohjelmiinsa.

Lisäksi SUEK julkaisee sivuillaan listan (pdf-tiedosto) järjestöistä, jotka kuuluvat ohjelman piiriin.

Ohjelmien arviointi

SUEK arvioi urheilujärjestöjen Reilun kilpailun ohjelmia ja niiden toteuttamista 3–4 vuoden välein. Arvioinnissa otetaan huomioon lajin erityispiirteet ja siinä otetaan huomioon sekä ohjelman suunnittelu että toteuttaminen eli ilman ohjelmaa ei arvioida toteutusta ja toisinpäin. Järjestöltä voidaan arvioida yksittäinen ohjelma, mikäli sillä on olemassa vain joko kilpailumanipulaation torjuntaohjelma tai antidopingohjelma. SUEK raportoi arvioinnin tulokset opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää päätettäessä urheilujärjestöjen valtionavustuksista.

SUEK arvioi järjestöjen ohjelmat loppuvuodesta 2023. Arvioinnissa oli mukana uuden kriteeristön (2021) mukaiset ohjelmat, jotka oli hyväksytty järjestön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä viimeistään 31.3.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi pyytää SUEKia arvioimaan järjestön antidopingohjelman ja sen toteuttamisen myös dopingrikkomustapauksessa. Mikäli järjestö on hoitanut velvoitteensa, rikkomuksesta ei seuraa taloudellisia seuraamuksia ministeriöltä.

Tutustu myös Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien kriteeristöön.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.